EN

to diminish [diminished|diminished] {czasownik}

volume_up
In this way we can diminish the cost of the climate/energy package to our economy.
Możemy w ten sposób zmniejszyć koszty pakietu klimatyczno - energetycznego dla naszej ekonomii.
Through this it can diminish unemployment.
Przez to może zmniejszyć bezrobocie.
But that does not diminish the need for reform, on the contrary.
Jednakże to nie zmniejsza zapotrzebowania na reformę, wręcz przeciwnie.
The immunological response may be diminished if the patient is undergoing immunosuppressant treatment.
Odpowiedź immunologiczna może być osłabiona, jeśli pacjent jest leczony lekami immunosupresyjnymi.
The immunological response may be diminished if the patient is undergoing immunosuppressant treatment.
Odpowiedź immunologiczna może być osłabiona, jeśli pacjent poddany jest leczeniu immunosupresyjnemu.
The immunological response may be diminished if the patient is undergoing immunosuppressant treatment.
Odpowiedź immunologiczna na szczepienie może być osłabiona, jeśli pacjent jest leczony środkami immunosupresyjnymi.
We need time and more experience of collaboration in the European Community for these fears to diminish, and perhaps to be extinguished.
Trzeba czasu i więcej doświadczeń ze współuczestnictwa w europejskiej wspólnocie, żeby te obawy zmalały, a może i wygasły.
Today, concerns on the Free Trade Agreement with Korea have hugely diminished.
Dziś obawy związane z umową o wolnym handlu z Koreą wyraźnie zmalały.
The financial sector's need for support measures has diminished.
Zmalały potrzeby sektora finansowego w zakresie środków wsparcia.
I hope this Parliament will play a key role in ensuring that the CAP is not demeaned or diminished in any way.
Mam nadzieję, że nasz Parlament odegra kluczową rolę w zapewnieniu, aby WPR w żaden sposób nie okrojono ani nie pomniejszono jej znaczenia.
to diminish (też: to dwindle)
volume_up
zeszczupleć {czas. dk} [przen.] (zapasy, zasoby)
to diminish (też: to dwindle)
volume_up
szczupleć {czas. ndk} [przen.] (zapasy, zasoby)
to diminish

Synonimy (angielski) dla "diminished":

diminished

Przykłady użycia - "to diminish" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf these were not to be so, then the value of this proposal would surely diminish.
Gdyby nie miało się tak stać, wartość tej inicjatywy z pewnością by zmalała.
EnglishWhile perhaps we need to look at the bureaucracy, let us not diminish the scrutiny.
Chociaż - być może - trzeba się przyjrzeć biurokracji, to nie możemy rozluźnić kontroli.
EnglishIn no way does this diminish the enormity of the problem you are talking about.
W żadnym wypadku nie umniejsza to jednak wagi problemu o którym mowa.
EnglishGradual dose titration may help diminish these effects (see section 4.2).
Stopniowe dostosowywanie dawki może ograniczyć opisywane działanie (patrz punkt 4. 2).
EnglishHowever, this does not diminish the level of protection of PNR data transferred to Canada.
Jednak nie zmniejsza to poziomu ochrony danych PNR przekazywanych do Kanady.
EnglishHowever, the Council has just shown us that this solidarity is starting steadily to diminish.
Jednak Rada właśnie nam pokazała, że solidarność ta zaczyna systematycznie maleć.
EnglishThis is why I believe that we must not diminish our focus on this area.
Właśnie z tego względu uważam, że nie możemy poświęcać temu regionowi mniejszej uwagi.
EnglishIt would not be acceptable for administrative difficulties to diminish patients' rights.
To byłoby niedopuszczalne, gdyby trudności administracyjne ograniczały prawa pacjentów.
EnglishIn this way we can diminish the cost of the climate/energy package to our economy.
Możemy w ten sposób zmniejszyć koszty pakietu klimatyczno - energetycznego dla naszej ekonomii.
EnglishBut that does not diminish the need for reform, on the contrary.
Jednakże to nie zmniejsza zapotrzebowania na reformę, wręcz przeciwnie.
EnglishGradual dose titration may help to diminish these effects (see section 4.2).
Stopniowe zwiększanie dawki może pomóc ograniczyć występujące działania niepożądane (patrz punkt 4. 2).
EnglishAnd, certainly, I'm not trying to diminish the impact, the weight, of a person's struggle.
Oczywiście, nie staram się umniejszyć wagi ludzkiego wysiłku.
EnglishThis indicates that clinical benefit may diminish over time.
Wskazuje to, że korzyść kliniczna może zmniejszać się z czasem.
EnglishThat would break trust with communities and would diminish much of the good work under way.
Zaburzyłoby to zaufanie społeczności i mogłoby zniszczyć część rezultatów osiągniętych dzięki tym inicjatywom.
EnglishWithout this aid the populations of these countries see their chances of survival diminish each day.
Bez tej pomocy szanse przetrwania ludności krajów dotkniętych kryzysami zmniejszają się z dnia na dzień.
EnglishCan we not see that to diminish the rights of another is ultimately to diminish our own?
Czy nie widzimy, że ograniczanie praw innych ludzi jest w ostatecznym rozrachunku ograniczaniem naszych własnych praw?
EnglishThis is a purely humanitarian issue and does not diminish in value however many times we repeat it.
Jest to kwestia czysto ludzka i jej znaczenie pozostanie ogromne, niezależnie od tego, ile byśmy o niej nie mówili.
EnglishThe negotiators are convinced that the economic relevance of the duty drawback will therefore diminish over time.
Dlatego też negocjatorzy są przekonani, że znaczenie zwrotu cła dla gospodarki będzie z czasem maleć.
EnglishYou can diminish the non-compassion, the cruelty, the callousness, the neglect of others, and take universal responsibility for them.
Możecie zmniejszać nie-współczucie, okrucieństwo, nieczułość, zaniedbywanie innych.
EnglishThey are usually only mild or moderate problems and they gradually diminish during the course of treatment.
Zwykle jedno lub więcej spośród wymienionych działań niepożądanych występuje w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu leczenia.