"difficulty" po polsku

EN

"difficulty" - polskie tłumaczenie

EN difficulty
volume_up
{rzeczownik}

difficulty (też: bugbear, hurdle, issue, matter)
The difficulty is that there needs to be a real marketplace to drive the investment.
Problem jest taki, że żeby pchnąć inwestycje, trzeba rynku.
An additional difficulty is the damage that the earthquake has caused to a number of dams.
Inny problem jest związany z faktem, że trzęsienie uszkodziło niektóre zapory.
if you have difficulty controlling core body temperature or overheating.
jeśli u pacjenta występuje problem z regulacją temperatury ciała lub przegrzanie organizmu.
This is precisely the difficulty we have with this issue of interchange fees.
Taką właśnie mamy trudność w przypadku wielostronnych opłat za wymianę.
The difficulty is to know what kind of fishing-rod it should really be.
Trudność polega na stwierdzeniu, jakiego rodzaju powinna być ta wędka.
Basically, the great difficulty here is what to do.
Zasadniczo największa trudność polega na podjęciu decyzji, co robić dalej.
difficulty (też: labor, toil, trouble, labour)
difficulty (też: conundrum, obstacle, poser, problem)
volume_up
zagwozdka {f.} [pot.]

Synonimy (angielski) dla "difficulty":

difficulty

Przykłady użycia - "difficulty" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI believe that at times, we have to be pragmatic in order to overcome the difficulty.
Uważam, że chcąc przezwyciężyć trudności musimy niekiedy postępować pragmatycznie.
EnglishEvery saver worries about their money when their bank gets into difficulty.
Każdy oszczędzający martwi się o swoje pieniądze, kiedy bank wpada w tarapaty.
Englishif you have, or have had, difficulty with your blood clotting (a low platelet count).
jeśli u pacjenta występowały zaburzenia krzepnięcia krwi (mała liczba płytek krwi),
EnglishIf you have difficulty swallowing, you can use the tip of a spoon to crush the tablet.
W przypadku trudności z połykaniem, tabletkę można rozkruszyć czubkiem łyżki.
Englishif you have difficulty in swallowing, or have a major stomach or intestinal disorder
w przypadku trudności z przełykaniem lub poważniejszego schorzenia żołądka lub jelit,
EnglishWe have not destroyed it; they, too, can use it without any difficulty.
Nie zniszczyliśmy jej, również oni mogą z niego korzystać bez żadnych trudności.
EnglishIt strikes me on reading the documents that we still have some difficulty with this.
Gdy czytam dokumenty, uderza mnie to, że wciąż mamy z tym pewne trudności.
EnglishPeople on lower incomes are having increasing difficulty in accessing healthcare.
Ludzie o niższych dochodach mają coraz większe trudności z dostępem do opieki zdrowotnej.
EnglishI can imagine that Ireland or Greece will find themselves in huge difficulty here.
Wyobrażam sobie, jak trudno będzie to przeprowadzić w Irlandii i Grecji.
EnglishSigns include rash, difficulty in breathing, swelling or feeling faint.
Objawy podmiotowe to wysypka, trudności w oddychaniu, obrzęk lub uczucie omdlenia.
EnglishThe compromise accepted with great difficulty was only that of 'to take note'.
Zaakceptowany z wielkim trudem kompromis umożliwił jedynie jego "przyjęcie do wiadomości”.
EnglishDifficulty in swallowing accompanied by earache and swollen glands, sore throat, dry mouth,
Trudności w połykaniu z towarzyszącym bólem uszu i obrzękiem węzłów chłonnych, ból
EnglishIf you have difficulty swallowing it is recommended to use AMMONAPS granules instead.
W razie trudności w połykaniu zaleca się stosowanie granulatu AMMONAPS zamiast tabletek.
EnglishThe occasion is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion."
Okazja do zmian pojawia się w rzadko i musimy dać się jej ponieść."
EnglishBut it was a difficulty for me -- because this is my artwork; should I do advertising?
Ale było to dla mnie bardzo trudne poniewż to jest moja praca artystycza.
Englisha severe allergic (hypersensitive) reaction (hives, wheezing or other breathing difficulty),
ciężkie reakcje alergiczne (nadwrażliwości) (pokrzywka, świszczący oddech lub inne
EnglishVisual disturbances included blurred vision, difficulty focusing, and diplopia.
Zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie, trudności w ogniskowaniu i podwójne widzenie.
Englishabnormal dreams, difficulty concentrating, dizziness, headache, difficulty sleeping, drowsiness
nieprawidłowe sny, trudności w koncentracji, zawroty głowy, ból głowy, trudności
EnglishI must say that the compromise reached in the Council was achieved with great difficulty.
Muszę powiedzieć, że kompromis osiągnięty w Radzie został osiągnięty z wielkim trudem.
EnglishIn any case, deaf journalists may have some difficulty if you announce the results.
W każdym razie głusi dziennikarze mogą mieć pewne trudności, gdy będzie pan ogłaszał wyniki.