"diastolic" po polsku

EN

"diastolic" - polskie tłumaczenie

EN diastolic
volume_up
{przymiotnik}

1. Medycyna

diastolic
volume_up
rozkurczowy {przym. m.}

Przykłady użycia - "diastolic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe corresponding additional reduction in supine diastolic blood pressure was 7 mmHg.
Odpowiednio obniżenie ciśnienia rozkurczowego w pozycji leżącej wynosiło 7 mmHg.
EnglishThe corresponding change in supine diastolic blood pressure was 5.5 mmHg.
Odpowiadająca temu zmiana ciśnienia rozkurczowego (w pozycji leżącej) wynosiła 5, 5 mm Hg.
EnglishIn this respect data concerning diastolic blood pressure (DBP) are inconsistent.
W przypadku ciśnienia rozkurczowego dane są sprzeczne.
Englishhours after dosing) by an average of 8-13/ 5-8 mm Hg (systolic/ diastolic) greater than those associated with placebo.
godziny od podania dawki) średnio o 8- 13/ 5- 8 mmHg (skurczowe/ rozkurczowe) więcej niż w grupie placebo.
EnglishAt the recommended dose of 20 mg three times a day no reductions in systolic or diastolic pressure were seen.
Po podawaniu zalecanej dawki 20 mg trzy razy na dobę nie obserwowano obniżenia wartości ciśnienia skurczowego ani rozkurczowego.
EnglishSevere hypertension (> 200 mmHg systolic or 110 mmHg diastolic) occurred in 4.7 % of this patient population.
Ciężkie nadciśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe > 200 mmHg lub ciśnienie rozkurczowe > 110 mmHg) wystąpiło u 4, 7 % pacjentów.
EnglishThe main measure of effectiveness was the reduction in diastolic blood pressure (the blood pressure measured between two heartbeats).
Główną miarą skuteczności było obniżenie rozkurczowego ciśnienia krwi (mierzone pomiędzy dwoma uderzeniami serca).
EnglishPritorPlus was more effective than placebo and than telmisartan alone in reducing diastolic blood pressure.
Preparat PritorPlus okazał się skuteczniejszy od placebo i telmisartanu przyjmowanego w monoterapii w obniżeniu rozkurczowego ciśnienia krwi.
EnglishKinzalkomb was more effective than placebo and than telmisartan taken alone in reducing diastolic blood pressure.
Preparat Kinzalkomb okazał się skuteczniejszy od placebo i telmisartanu przyjmowanego w monoterapii w obniżeniu rozkurczowego ciśnienia krwi.
EnglishIn patients with hypertension telmisartan reduces both systolic and diastolic blood pressure without affecting pulse rate.
Telmisartan podany chorym z nadciśnieniem tętniczym obniża ciśnienie rozkurczowe i skurczowe, nie wpływając na częstość akcji serca.
EnglishMicardisPlus was more effective than placebo and than telmisartan taken alone in reducing diastolic blood pressure.
Preparat MicardisPlus okazał się skuteczniejszy od placebo i telmisartanu przyjmowanego w monoterapii w obniżeniu rozkurczowego ciśnienia krwi.
EnglishIn patients with hypertension telmisartan reduces both systolic and diastolic blood pressure without affecting pulse rate.
Telmisartan podany chorym z nadciśnieniem tętniczym obniża ciśnienie rozkurczowe i skurczowe krwi, nie wpływając na częstość akcji serca.
EnglishThe main measure of effectiveness was the reduction in diastolic blood pressure (the blood pressure measured between two heartbeats).
Główną miarą skuteczności było obniżenie rozkurczowego ciśnienia krwi (ciśnienie krwi mierzone pomiędzy dwoma uderzeniami serca).
EnglishAt present, little data are available on the use of Rapilysin in patients with diastolic blood pressure higher than 100 mmHg
W obecnej chwili istnieje niewiele danych, dotyczących stosowania leku Rapilysin u chorych z ciśnieniem rozkurczowym większym niż 100 mmHg.
EnglishFor diastolic blood pressure, mean change from baseline were - 0.1 mmHg for lumiracoxib and +0.5 mmHg for NSAIDs (p < 0.0001).
Dla rozkurczowego ciśnienia krwi, średnia zmiana względem wartości wyjściowych wynosiła – 0, 1 mmHg dla lumirakoksybu i +0, 5 mmHg dla NLPZ (p < 0, 0001).
EnglishAt present, insufficient data in patients with a diastolic blood pressure > 100 mmHg prior to thrombolytic therapy are available for reteplase.
Obecnie brak wystarczających danych, dotyczących stosowania leczenia trombolitycznego reteplazą u chorych z ciśnieniem rozkurczowym > 100 mmHg.
EnglishKarvezide was more effective than placebo (a dummy treatment) and than hydrochlorothiazide alone in reducing diastolic blood pressure.
Pod względem obniżania rozkurczowego ciśnienia krwi preparat Karvezide był skuteczniejszy od placebo (leczenie obojętne) i hydrochlorotiazydu stosowanego w monoterapii.
EnglishIn all studies, the main measure of effectiveness was the reduction in diastolic blood pressure (the blood pressure measured between two heartbeats).
We wszystkich badaniach główną miarą skuteczności było obniżenie rozkurczowego ciśnienia krwi (ciśnienie krwi mierzone pomiędzy dwoma uderzeniami serca).
EnglishCoaprovel was more effective than placebo (a dummy treatment) and than hydrochlorothiazide alone in reducing diastolic blood pressure.
Pod względem obniżania rozkurczowego ciśnienia krwi preparat CoAprovel był skuteczniejszy od placebo (leczenie obojętne) i hydrochlorotiazydu stosowanego w monoterapii.
EnglishDecreases in diastolic and systolic pressure and heart rate were noted in the mini pig, and a tendency to an hypotensive effect was discerned in the monkey.
Zaobserwowano obniż ciś enie nienia rozkurczowego i skurczowego krwi oraz zmniejszenie czę ci akcji stoś serca u ś winek miniaturowych, a u mał obniż ciś