"to devise" po polsku

EN

"to devise" - polskie tłumaczenie

EN to devise
volume_up
[devised|devised] {czasownik}

What I had to devise was a way of fooling the eye into believing that all these panels are curved with the shell.
Więc musiałem wymyślić, jak stworzyć złudzenie, że wszystkie te panele są wygięte jak skorupa.
In its ambition to become the most sustainable global economy it must devise a new energy vision for Europe.
W swej ambicji stania się najbardziej zrównoważoną globalną gospodarką musi ona wymyślić nową wizję energetyczną dla Europy.
Mr President, Soviet Communism was the most murderous ideology devised by our species.
Panie przewodniczący! Sowiecki komunizm był najbardziej morderczą ideologią wymyśloną przez nasz gatunek.
But mercy and truth [shall be to] them that devise good.
a miłosierdzie i prawda należy tym, którzy wymyślają dobre.
Izali nie błądzą, którzy wymyślają złe?
EU leaders should not devise standard rules which would only exacerbate further the situation of some countries and that of their population.
Przywódcy UE nie powinni wymyślać zasad standardowych, które jedynie dalej pogarszają sytuację niektórych państw i ich mieszkańców.
to devise (też: to organize)

Przykłady użycia - "to devise" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYet this is also an opportunity to devise new solutions to the new problems.
Jednakże jest to także sposobność, aby obmyślić nowe rozwiązania na nowe problemy.
EnglishWe need to devise inspection mechanisms that will enable us to conduct impact studies.
Musimy stworzyć mechanizmy kontrolne, które umożliwią nam prowadzenie analiz wpływu.
EnglishThis is why it is imperative for Europe to devise its own clear strategy in this area.
Dlatego też Europa musi koniecznie wypracować swoją jasną strategię w tej dziedzinie.
EnglishDevise not evil against thy neighbor, Seeing he dwelleth securely by thee.
Nie knuj złego przeciwko bliźniemu twemu, gdyż on z tobą dowiernie mieszka.
EnglishDeceit is in the heart of them that devise evil; But to the counsellors of peace is joy.
Zdrada jest w sercu tych, którzy złe myślą; ale którzy radzą do pokoju, mają wesele.
EnglishYou've seen brilliant people devise computer viruses that bring down whole systems.
Widzieliście błyskotliwych ludzi wymyślających wirusy komputerowe niszczące całe systemy.
EnglishWe did not devise the strategy and competences: it was the Member States who did that.
Nie my wymyśliliśmy tę strategię i te kompetencje: dokonały tego państwa członkowskie.
EnglishWe must devise an efficient neighbourhood policy worthy of the name.
Musimy stworzyć efektywną politykę sąsiedztwa, zasługującą na to miano.
EnglishFor they speak not peace; But they devise deceitful words against them that are quiet in the land.
Albowiem nie mówią o pokoju; ale przeciwko spokojnym na ziemi zdradliwe słowa zmyślają.
EnglishThey must devise fresh perspectives and give fresh impetus to the instruments of a democratic Europe.
Muszą znaleźć nowe perspektywy i nadać nową energię instrumentom demokratycznej Europy.
EnglishThese must be the main motives for us to devise a common energy policy as a matter of urgency.
Musi to być dla nas podstawową motywacja do pilnego opracowania wspólnej polityki energetycznej.
EnglishThe truth is that there are no incentives that you can devise that are ever going to be smart enough.
Prawda jest jednak taka, że nie ma nagród, i które kiedykolwiek byłyby wystarczająco mądre.
EnglishHe that shutteth his eyes, [it is] to devise perverse things: He that compresseth his lips bringeth evil to pass.
Kto mruga oczyma swemi, zmyśla przewrotności; a kto rucha wargami swemi, broi złe.
EnglishIt is imperative that we devise rules that make this possible.
Musimy opracować zasady, dzięki którym stanie się to możliwe.
EnglishParliament, the Commission and Council must collaborate with each other to devise a foolproof action plan.
Parlament, Komisja i Rada muszą ze sobą współpracować, aby opracować niezawodny plan działania.
EnglishI think there is a need to consolidate the financial situation and to devise measures to promote growth.
Dostrzegam bowiem potrzebę konsolidacji sytuacji finansowej i opracowania środków promujących wzrost.
EnglishBut mercy and truth [shall be to] them that devise good.
a miłosierdzie i prawda należy tym, którzy wymyślają dobre.
EnglishWe must also devise the right procedure in-house which will enable Parliament to do this adequately.
Musimy także opracować prawidłową procedurę wewnętrzną, która umożliwi Parlamentowi czynić to prawidłowo.
EnglishIt is necessary to devise and to identify a route that takes you, broadly speaking, down the middle.
Konieczne jest wypracowanie i zidentyfikowanie drogi, która - ogólnie mówiąc - doprowadzi nas do kompromisu.
EnglishMember States are free to devise the size and composition of their respective fiscal stimulus.
Państwa członkowskie mogą według swego uznania określać wielkość i strukturę własnych odpowiednich bodźców fiskalnych.