"to detract" po polsku

EN

"to detract" - polskie tłumaczenie

EN to detract
volume_up
[detracted|detracted] {czasownik}

There's an implication that ornamental graphics detract from the seriousness of the content.
Przyjęło się, że grafika ornamentalna umniejsza powagę zawartości.
The rather technical nature of the first recommendation should not detract from the importance of this instrument.
To, że to pierwsze zalecenie ma charakter bardziej techniczny nie powinno umniejszać znaczenia tego dokumentu.
I also supported the 'Eurovignette' amendment; its review must not detract from the sustainable transport strategy.
Poparłam także poprawkę "Eurowiniety”; jej rewizja nie może umniejszać zrównoważonej strategii transportowej.
to detract (też: to make worse, to muff, to spoil, to mar)
volume_up
zepsuć {czas.}
to detract (też: to endanger, to harm, to hurt, to impair)
to detract (też: to obnubilate)

Przykłady użycia - "to detract" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey help detract from the quality of the political system in developing countries.
Szkodzą one jakości systemu politycznego w krajach rozwijających się.
EnglishThere's an implication that ornamental graphics detract from the seriousness of the content.
Przyjęło się, że grafika ornamentalna umniejsza powagę zawartości.
EnglishHowever, this last comment is a technical one and does not detract from the report as a whole.
Ostatnia uwaga ma jednak znaczenie techniczne i nie pomniejsza wartości całego sprawozdania.
EnglishThat does not detract in any way from the convictions of any of them, Mr Schulz or Mrs De Sarnez.
Nie zaszkodziło to bynajmniej ich przekonaniom - mam na myśli posła Schulza czy poseł De Sarnez.
EnglishIt has to be admitted that there are many cases of inconsistency which detract from Europe's credibility.
Należy przyznać, że jest wiele przypadków niekonsekwencji, które podważają wiarygodność Europy.
EnglishNone of this would detract from the liability of railway companies for the use of that rolling stock when it is on the move.
Nic z tego nie umniejszyłoby odpowiedzialności kolei za użytkowanie tego tabor kolejowego, gdy znajduje się on w ruchu.
EnglishLet us make use of the enhanced cooperation in the Treaty, without a mad rush that could detract from and prevent its consolidation.
Skorzystajmy z przewidzianej traktatem wzmocnionej współpracy bez szalonego pośpiechu, który uniemożliwi jej konsolidację.
EnglishThis could lead to the submission of false signatures and therefore detract from the popular democratic value of the initiative.
Może to doprowadzić do przedkładania fałszywych podpisów, a tym samym zmniejszyć wartość inicjatywy z punktu widzenia powszechnej demokracji.
EnglishWe believe that a non-participating advertiser does detract from the user's search experience, and from the overall quality of the AdWords program.
Uważamy, że reklamodawcy blokujący pobieranie stron pogarszają obsługę użytkowników i obniżają ogólną jakość programu AdWords.
EnglishAlthough I do not agree with some details in the report, such as the inclusion of biocides, these do not detract from the Commission's basic ideas.
Chociaż nie zgadzam się z niektórymi szczegółami zawartymi w sprawozdaniu, takimi jak włączenie biocydów, nie działają one na szkodę głównych pomysłów Komisji.
EnglishThis renewed cooperation with our partners in the South must in no way detract from our solid links and policies with our neighbours to the East.
Ta odnowiona współpraca z naszymi partnerami na Południu nie może w żaden sposób odwrócić naszej uwagi od silnych więzi i polityk prowadzonych razem z naszymi wschodnimi sąsiadami.
EnglishHowever, this resolution detract from the responsibility of the European Commission to resolve the issue of the transfer of € 400 million to the Congolese Government.
Jednak rezolucja ta umniejsza odpowiedzialność Komisji Europejskiej, której zadaniem miało być rozwiązanie problemu transferu 400 milionów euro na konto rządu Konga.
English. - (NL) Whilst I have voted against the compromise achieved, this does not in any way detract from my appreciation for the work done by Mrs Hassi in this respect.
na piśmie. - (NL) Chociaż głosowałem przeciwko osiągniętemu kompromisowi, nie zmniejsza to w żaden sposób mojego uznania dla pracy wykonanej przez panią poseł Hassi w tym względzie.
EnglishThis, of course, does not detract from the primary objective of improving the financial situation of individuals and families by allowing them access to decent, permanent employment.
Nie odbiega to oczywiście od nadrzędnego celu, jakim jest poprawa sytuacji finansowej pojedynczych osób i rodzin poprzez zapewnienie im dostępu do przyzwoitych, stałych miejsc pracy.