EN determined
volume_up
{przymiotnik}

determined
Determined action is needed, both at national and at European level.
Potrzebne jest zdecydowane działanie, zarówno na szczeblu krajowym, jak europejskim.
The candidate countries must make a determined effort to carry out the necessary reforms.
Kraje kandydujące muszą podjąć zdecydowane wysiłki, aby przeprowadzić konieczne reformy.
That is why there needs to be an absolutely determined response.
Dlatego zdecydowane działanie jest dziś niezbędne.
determined (też: decided, explicit, robust, scrappy)
volume_up
zdecydowany {przym. m.}
I am determined to ensure that the close cooperation between our institutions continues.
Jestem zdecydowany zapewnić dalszą bliską współpracę pomiędzy naszymi instytucjami.
However, we must act on all fronts at once in a consistent and determined fashion.
Jednakże musimy działać jednocześnie na wszystkich frontach, w spójny i zdecydowany sposób.
That is why I am determined to give full respect to the hearings process in this Parliament.
I dlatego jestem zdecydowany na uszanowanie w pełni procesu przesłuchań w Parlamencie.
determined
volume_up
zdecydowana {przym. f.}
Our group is fully determined to debate and adopt the report.
Nasza grupa jest w pełni zdecydowana podjąć debatę nad sprawozdaniem i je przyjąć.
The EU as a whole can play a significant role and it is determined to do so.
UE jako całość może odgrywać znaczącą rolę i jest zdecydowana to robić.
But Europe, if it is determined to lead, can do it.
Ale Europa, jeżeli jest zdecydowana na przywództwo, może tego dokonać.
determined (też: single-minded, hell-bent, hellbent)
The everyday world is determined by atoms, how they stick together to make molecules.
Świat jest zdeterminowany przez atomy, to w jaki sposób ze sobą oddziałują tworząc molekuły.
He said: 'I am neither pessimistic nor optimistic, I am merely determined'.
Powiedział on mianowicie: "Nie jestem pesymistą ani optymistą, jestem tylko zdeterminowany”.
I am determined to take action where necessary, and this includes anti-subsidy action.
Jestem zdeterminowany, aby podjąć działania tam, gdzie to konieczne, w tym działania antysubwencyjne.
determined (też: adamant, assertive, decided, firm)
volume_up
stanowczy {przym. m.}
However, two nations expressed determined opposition in referendums.
Dwa narody w drodze referendum wyraziły jednak stanowczy sprzeciw.
However, I think we need to be determined but also realistic.
Uważam jednak, że musimy być stanowczy, ale także być realistami.
Jestem bardzo stanowczy w tym punkcie.

Synonimy (angielski) dla "determined":

determined

Przykłady użycia - "determined" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe do not need to be aggressive about it, but we need to be determined about it.
Nie musimy traktować sprawy agresywnie, ale musimy pokazać naszą determinację
EnglishHowever, we believe these decisions are best determined by the Member States.
Uważamy jednak, że najlepiej te decyzje są podejmowane przez państwa członkowskie.
EnglishA final figure will be determined in the light of the Copenhagen conference.
Ostateczna kwota zostanie określona w świetle wyników konferencji w Kopenhadze.
EnglishYour doctor has determined your dose of ViraferonPeg based on your weight.
Właściwą dawkę leku ViraferonPeg ustala lekarz na podstawie masy ciała pacjenta.
EnglishWe are determined to achieve our targets in order to control the tuberculosis disease.
Jesteśmy zdeterminowani, aby osiągnąć nasze cele w zakresie ograniczania gruźlicy.
EnglishShe was the most determined advocate for women's rights I had ever heard.
Była najbardziej stanowczym adwokatem praw kobiet o jakim kiedykolwiek słyszałam.
EnglishThe EPP-ED Group is determined, now more than ever, to achieve results here.
Grupa PPE-DE jest zdeterminowana jak nigdy dotąd, by dążyć do realizacji tych celów.
EnglishEverything points in the direction of determined and united European action.
Wszystko prowadzi w kierunku zdecydowanych i zgodnych działań europejskich.
EnglishI can assure you, on behalf of the European Parliament, that we shall remain determined.
W imieniu Parlamentu Europejskiego, pragnę zapewnić pana, że będziemy zdecydowani.
EnglishDosage Dosage is individual and determined in accordance with the needs of the patient.
Dawkowanie Dawkowanie jest indywidualne i określane według zapotrzebowania pacjenta.
EnglishThe dose is determined by the doctor considering the following factors.
Dawka leku określana jest przez lekarza, który bierze pod uwagę poniższe czynniki.
EnglishWe have determined that the current system works well and does not require radical changes.
Ustaliliśmy, że obecny system funkcjonuje dobrze i nie wymaga radykalnych zmian.
EnglishTherefore Europe's policy response must be comprehensive, consistent and determined.
Dlatego też odpowiedź polityczna Europy musi być kompleksowa, konsekwentna i stanowcza.
EnglishThe requirements at any given time will be determined by the Member States.
Wymagania w stosownym czasie zostaną określone przez państwa członkowskie.
EnglishYour doctor has determined your dose of PegIntron based on your weight.
Właściwą dawkę leku PegIntron ustala lekarz na podstawie masy ciała pacjenta.
EnglishAbsolute bioavailability of tadalafil following oral dosing has not been determined.
Nie została określona bezwzględna dostępność biologiczna tadalafilu po podaniu doustnym.
EnglishWhat is important is that progress will continue to be made if we remain determined.
Ważne, że jeśli pozostaniemy zdecydowani, nadal będziemy czynić postępy.
EnglishWhether or not globalisation takes place is not determined in Brussels or Strasbourg.
To, czy globalizacja będzie postępować, nie rozstrzygnie się w Brukseli lub Strasburgu.
EnglishOn that basis the exact composition of our food assistance will be determined.
Na tej podstawie ustala się dokładny skład naszej pomocy żywnościowej.
EnglishThe exposure of soil to toltrazuril sulfone has been determined using acceptable equations.
Ekspozycję gleby na sulfon toltrazurilu oznaczono na podstawie przyjętych równań.