"detected" po polsku

EN

"detected" - polskie tłumaczenie

PL

EN detected
volume_up
{przymiotnik}

detected
volume_up
wykryty {przym. m.}
Rosiglitazone has been detected in the milk of experimental animals.
Rozyglitazon został wykryty w mleku zwierząt eksperymentalnych.
This metabolite has not been detected in plasma.
Ten metabolit nie został wykryty w osoczu.
It has been detected in the Sétubal region of Portugal, and has already spread to other areas of Portugal and Spain.
Został on wykryty w portugalskim regionie Sétubal i rozprzestrzenił się już na inne obszary Portugalii i Hiszpanii.

Przykłady użycia - "detected" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishCytotoxic actions of erythropoietin on bone marrow cells could not be detected.
możliwe wykazanie, aby erytropoetyna działała cytotoksycznie na komórki szpiku kostnego.
EnglishAnidulafungin crossed the placental barrier in rats and was detected in foetal plasma.
Anidulafungina przenikała przez łożysko u szczurów i była wykrywalna w osoczu płodu.
EnglishDesloratadine plasma concentrations can be detected within 30 minutes of administration.
Stężenia desloratadyny w osoczu można oznaczyć w ciągu 30 minut po podaniu.
EnglishMetabolism Prasugrel is not detected in plasma following oral administration.
Metabolizm Po podaniu doustnym prasugrel nie jest wykrywany w osoczu.
EnglishBoth rosiglitazone and glimepiride have been detected in the milk of experimental animals.
Zarówno rozyglitazon, jak i glimepiryd wykrywano w mleku badanych zwierząt.
EnglishIt diffuses across the placenta and has been detected in breast milk.
Cefuroksym przechodzi przez barierę łożyska i jest wykrywany w mleku matki.
EnglishCytotoxic actions of erythropoietin on bone marrow cells could not be detected.
Nie było możliwe wykazanie, aby erytropoetyna działała cytotoksycznie na komórki szpiku kostnego.
EnglishNow in the pre-industrial ocean, as we were mentioning, this whale call could be easily detected.
Tutaj głośność zawołania wieloryba. ~~~ Gdy się oddalamy, dźwięk jest coraz cichszy.
EnglishFollowing intravitreal administration, no signs of systemic toxicity were detected.
Po podaniu ranibizumabu do ciała szklistego nie odnotowano żadnych objawów toksyczności układowej.
EnglishThe metabolites, which could not be detected in plasma, are devoid of anticonvulsant activity.
Metabolity niewykrywalne w osoczu nie mają aktywności przeciwdrgawkowej.
English* Frequency for adverse reactions detected by spontaneous reports is described as “ not known”
* częstość działań niepożądanych stwierdzonych na jako „ nieznana ”.
English* Frequency for adverse reactions detected by spontaneous reports is described as “ not known”
* częstość działań niepożądanych stwierdzonych na jako “ nieznana ”.
EnglishRepaglinide is detected in the milk of experimental animals.
Obecność repaglinidu została wykazana w mleku zwierząt poddanych badaniom.
EnglishCan you tell me more about the invalid click activity you detected?
Czy mogę dowiedzieć się więcej o wykrytej działalności związanej z nieprawidłowymi kliknięciami?
EnglishAnti-hirudin antibodies have been detected upon re-exposure
Po ponownym podaniu wykrywano obecność przeciwciał przeciwhirudynowych.
EnglishThe only plasma-radiolabelled metabolite detected was A771726.
Jedynym wykrywanym metabolitem był znakowany radioaktywnie A771726.
EnglishIt is also advisable to have oxygen readily available, should hypoxaemia be detected or suspected.
Zaleca się także, aby dostępny był tlen – na wypadek rozpoznanej lub spodziewanej hipoksemii.
EnglishOlopatadine has been detected in the milk of nursing rats following oral administration.
Obecność olopatadyny stwierdzano w mleku karmiących samic szczurów, którym olopoatadynę podawano doustnie.
EnglishTo clear your manually set location, click Change location, then click on the auto-detected location that appears.
Spowoduje to wyczyszczenie ustawienia zapisanego w pliku cookie w przeglądarce.
EnglishThe total concentration detected in uncirculated banknotes was 2.4 mg per kg of banknotes.
Łączna zawartość w banknotach, które nie weszły jeszcze do obiegu, wynosiła 2,4 miligrama na kilogram banknotów.