EN desire
volume_up
{rzeczownik}

desire (też: greeting, want, wish)
The desire for everyone to be able to use the Albanian language everywhere must be taken seriously.
Należy poważnie wziąć pod uwagę wyrażane przez wszystkich życzenie, aby istniała możliwość wykorzystywania wszędzie języka albańskiego.
On several occasions, Commissioner, you have expressed a desire to no longer intervene in market regulation in the same way.
Przy kilku okazjach wyrażała pani życzenie, aby już dłużej nie interweniować w taki sam sposób w regulację rynku.
Of course, this means that, if one million European citizens wish to dispense with the Strasbourg site, that desire too must be heeded.
Oczywiście oznacza to, że jeśli milion europejskich obywateli zechce zrezygnować ze Strasburga, to to życzenie również trzeba będzie rozważyć.
desire (też: urge, will, willingness)
This report reflects a real desire to converge towards a knowledge society.
Sprawozdanie to odzwierciedla prawdziwą chęć budowania społeczeństwa wiedzy.
Recently Mr Lukashenko expressed the desire to stand again for the Presidency.
Ostatnio pan Łukaszenka ogłosił chęć kolejnego kandydowania na prezydenta.
Europe needs policies which are motivated by a real desire to strengthen the Union.
Europa potrzebuje polityk, u źródeł których będzie prawdziwa chęć wzmocnienia Unii.
desire (też: craving, longing, thirst, urge)
However, I have heard both institutions express a desire to succeed.
Słyszę jednak, że obydwie instytucje wyrażają pragnienie odniesienia sukcesu.
It left us with a strong desire for independence, and a strong desire to decide our own affairs.
Zostawiła nam mocne pragnienie niezależności i mocne pragnienie decydowania o naszych własnych sprawach.
We share this desire and have supported the fast-track procedure.
Podzielamy to pragnienie i popieramy zastosowanie procedury przyśpieszonej.
desire (też: lust)
Increased sexual desire (e. g. increased libido)
Podwyższone pożądanie płciowe (np. podwyższone libido)
Then, under "Desire," they showed these Shunsho paintings -- also from the Edo period -- ink on silk.
W dziale "Pożądanie" pokazano obrazy Shunsho -- -- również z epoki Edo -- tusz na jedwabiu.
Existence is a cruel joke... that entices in a form of desire.
Byt jest okrutnym żartem...... który zwabia poprzez pożądanie.
desire (też: appetite, greed, lust)
Me was composed of stories, of cravings, of strivings, of desires of the future.
Ja było złożone z opowieści, żądz, dążeń, pragnień przyszłości.
desire (też: relish, will, willingness)
Prominent among them was the desire for food to be as natural as possible.
Wśród nich wyróżnia się ochota spożywania jak najbardziej naturalnej żywności.
(Laughter) And for many years afterwards, I would have a desperate desire to taste ginger beer. ~~~ But that is another story.
(Śmiech) Wiele lat później, miałam ochotę spróbować imbirowego piwa, ale to już inna historia.
You know, when I went back in December of 2001, I had absolutely no desire to work with the Afghan government because I'd lived as a nationalist.
Wiecie, kiedy wróciłem tam w grudniu 2001 roku, nie miałem najmniejszej ochoty na pracę z afgańskim rządem. ~~~ Ponieważ byłem nacjonalistą.
desire (też: lust)
desire (też: caprice, fad, whim)
And they already are between therapy and enhancement, between treatment and prevention, between need and desire.
Już są zatarte - pomiędzy terapią i korygowaniem pomiędzy leczeniem i zapobieganiem, pomiędzy potrzebą a zachcianką.

Synonimy (angielski) dla "desire":

desire

Przykłady użycia - "desire" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishZynga has risen on the consumer's desire to not want to be locked in to fixed-cost.
Zynga powstała na pragnieniu konsumentów do nie przywiązywania się do stałych opłat.
EnglishI endorse the desire expressed in the report to strengthen national parliaments.
Popieram wyrażoną w sprawozdaniu wolę wzmacniania parlamentów krajowych.
EnglishCentral Europe has a considerable number of bright citizens with a desire to create.
W Europie Środkowej żyje znaczna liczba inteligentnych obywateli, którzy chcą tworzyć.
EnglishHe that separateth himself seeketh [his own] desire, And rageth against all sound wisdom.
Człowiek swej myśli, szuka tego, co mu się podoba, a w każdą rzecz wtrąca się.
EnglishI came to cast fire upon the earth; and what do I desire, if it is already kindled?
Przyszedłem, abym ogień puścił na ziemię, i czegoż chcę, jeźli już gore?
EnglishIn fact, this translates a desire for integration of state sovereignties.
W rzeczywistości wynika on z potrzeby integracji suwerenności poszczególnych państw.
EnglishThis shows a great desire to participate, which is to the credit of this House.
Wskazuje to na wielką wolę uczestnictwa, co przynosi chlubę tej Izbie.
EnglishJesus Christ loved animals: 'I desire mercy, not sacrifice,' said the Saviour.
Jezus Chrystus kochał zwierzęta: "Miłosierdzia chcę, a nie ofiary”, powiedział Zbawiciel.
EnglishThou openest thy hand, And satisfiest the desire of every living thing.
Otwierasz rękę twoję, a nasycasz wszystko, co żyje, według upodobania twego.
EnglishSo will the king desire thy beauty; For he is thy lord; and reverence thou him.
Słuchajże córko, a obacz, i nakłoń ucha twego, a zapomnij narodu twego, i domu ojca twojego.
EnglishHow many have ever got a goal or desire and thought, is this all there is?
Ilu z Was osiągnęło swój cel czy spełniło marzenie i myślało czy to się naprawdę stało?
EnglishWe are speaking about equal pay for equal work, and we all want and desire that to happen.
Mówimy o równości wynagrodzenia za taką samą pracę i wszyscy chcemy, żeby tak było.
EnglishFor I desire goodness, and not sacrifice; and the knowledge of God more than burnt-offerings.
Bo miłosierdzia chcę, a nie ofiary, a znajomości Bożej więcej, niż całopalenia.
EnglishWe need to show the people of these countries that the EU supports their desire for change.
Musimy pokazać mieszkańcom tych krajów, że UE popiera ich dążenia do zmiany.
EnglishI believe that there is the political desire to promote good governance in tax matters.
Uważam, że istnieje wola polityczna, by wspierać dobre rządy w dziedzinie opodatkowania.
EnglishHope deferred maketh the heart sick; But when the desire cometh, it is a tree of life.
Nadzieja długa wątli serce; ale żądość wypełniona jest drzewem żywota.
EnglishAnd they say unto God, Depart from us; For we desire not the knowledge of thy ways.
Którzy mawiają Bogu: Odejdź od nas; bo dróg twoich znać nie chcemy.
EnglishAnd they tempted God in their heart By asking food according to their desire.
I kusili Boga w sercu swem, żądając pokarmu według lubości swojej.
EnglishThe desire to save money on social contributions is a huge mistake that must be avoided.
Pokusa zaoszczędzenia pieniędzy na składkach jest wielkim błędem, którego trzeba uniknąć.
Englishis intended for immigrants, who desire to live in Germany for a substantial amount of time.
opracowany z myślą o imigrantach, którzy chcą osiąść w Niemczech na stałe