EN demands
volume_up
{liczba mnoga}

demands
volume_up
postulaty {niemęskoos.}
In this respect the following demands are particularly important.
Szczególnego znaczenia nabierają przy tym następujące postulaty.
I fully support the demands of the European Parliament regarding the multilingualism of Europe.
W pełni popieram postulaty Parlamentu Europejskiego w sprawie wielojęzyczności Europy.
We can only hope that the Council and the Commission will also take these demands seriously.
Możemy mieć jedynie nadzieję, że Rada i Komisja również potraktują te postulaty poważnie.

Synonimy (angielski) dla "demand":

demand

Przykłady użycia - "demands" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAt the same time, this House constantly demands increased expenditure at EU level.
Równocześnie jednak ta Izba stale domaga się zwiększenia wydatków na szczeblu UE.
EnglishThese are two fundamental demands which have long been supported by many experts.
Są to dwa zasadnicze żądania, które wielu ekspertów stawiało już od dłuższego czasu.
EnglishIt rightly demands that this contribution should appear in national accounts.
Słusznie domagamy się w nim uwzględnienia jego wkładu do rachunku narodowego.
EnglishOur demands basically concern two issues: the REDD agreement and financing.
Nasze żądania zasadniczo dotyczą dwu kwestii: porozumienia REDD i finansowania.
EnglishOnly motivated, balanced workers are in a position to meet the demands made of them.
Tylko zmotywowani, zrównoważeni pracownicy potrafią sprostać nakładanym wymaganiom.
EnglishHowever, fulfilling the criteria for EU accession demands considerable efforts.
Wypełnienie kryteriów przystąpienia do UE wymaga jednak ogromnego wysiłku.
EnglishWell, we can support the demands and proposals which have already been expressed.
Otóż możemy wspierać żądania i propozycje, które zostały już sformułowane.
EnglishThis is a global challenge and a challenge which demands mutual responsibility.
Jest to globalne wyzwanie wymagające podjęcia wspólnej odpowiedzialności.
EnglishHowever, the European Union, at the next Summit, must also make demands.
Unia Europejska podczas kolejnego szczytu będzie jednak musiała stawiać żądania.
EnglishTherefore, your demands can help me and can help the Commission to do better.
Dlatego wasze żądania mogą mi pomóc i pomóc Komisji osiągać lepsze wyniki.
EnglishThis work demands to be covered by a special occupational status linked to remuneration.
Ta praca wymaga objęcia specjalnym statusem zawodowym połączonym z wynagrodzeniem.
EnglishI hope that the Commission will take up Parliament's suggestions, wishes and demands.
Mam nadzieję, że Komisja podejmie sugestie, życzenia i wymagania Parlament.
EnglishThese are all major improvements and they are based on the demands of Parliament.
To wszystko stanowi znaczne postępy, które poczyniono w odpowiedzi na żądania Parlamentu.
EnglishMany of our demands and the expectations of citizens were definitely not met.
Zdecydowanie nie zrealizowano wielu naszych żądań i oczekiwań obywateli.
EnglishIt is good to keep a tight rein on expenditure and acknowledge the demands of common sense.
Dobrze jest trzymać na wydatkach ciężką dłoń i uznać potrzebę zdrowego rozsądku.
EnglishUniversity programmes must be brought closer to the demands of the labour market.
Należy w większym stopniu dopasować programy uniwersytetów do zapotrzebowania rynku pracy.
English. - The situation in Burma demands a unified and clear position from the EU.
na piśmie. - Sytuacja w Birmie wymaga jednolitego i wyraźnego stanowiska ze strony UE.
EnglishWe turn ourselves into supplicants, and these demands become requests in the new report.
Zamieniamy się w petentów i w nowym sprawozdaniu żądania te zamieniają się w prośby.
EnglishAs a result of that our higher education is simply not keeping pace with India's demands.
Na skutek tego nasze szkolnictwo wyższe nie dotrzymuje kroku potrzebom Indii.
EnglishIn Europe, we face a rise in food prices related to the increasing demands of biofuel.
W Europie stoimy wobec wzrostu cen żywności związanego z wzrostem popytu na biopaliwa.