EN demanded
volume_up
{przymiotnik}

demanded
volume_up
żądany {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "demand":

demand

Przykłady użycia - "demanded" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSometimes more is being demanded of service providers than was stated in the directive.
Czasami od dostawców usług wymaga się więcej, niż zostało przyjęte w dyrektywie.
EnglishI wonder: has the regulation and supervision mission demanded by Parliament been set up?
Zastanawiam się, czy powstała misja kontroli i nadzoru, której zażądał Parlament?
EnglishThis was a package deal that was ultimately demanded, but you have said nothing about it.
Był to układ obejmujący cały pakiet żądań, lecz państwo nic o tym nie wspomnieli.
EnglishAs a result of many inspections, payments of own resources and interest were demanded.
W wyniku wielu kontroli zażądano wypłat środków własnych wraz z odsetkami.
EnglishThey are demanded on the streets of Tunis and Cairo and it is our duty to listen.
Domagają się ich ludzie na ulicach Tunisu i Kairu, a naszym obowiązkiem jest ich wysłuchać.
EnglishThe additions to it will be demanded of us little by little over the year.
Będzie on wymagał od nas dodatkowych uzupełnień stopniowo przez cały rok.
EnglishIt is not just one or two governments that have demanded this; many more have requested it.
Zażądał tego nie jeden i nie dwa rządy, zażądała tego znacznie większa liczba państw.
EnglishWe have also not demanded more than what is laid down in the Treaty of Lisbon.
Nie zażądaliśmy też więcej niż przewidziano w traktacie z Lizbony.
EnglishThe Irish Government is claiming that you demanded that cut, Mr Rehn.
Rząd Irlandii twierdzi, że to Pan, Panie Komisarzu, zażądał tej redukcji.
EnglishThis transparency is demanded by both financial markets and citizens.
Tej przejrzystości domagają się zarówno rynki finansowe, jak i obywatele.
EnglishThe Commission's good draft should have demanded more backing in Parliament.
Dobry projekt Komisji uzyskałby większe poparcie w Parlamencie.
EnglishWe demanded that the home be closed down and the de-institutionalisation process be accelerated.
Zażądaliśmy zamknięcia domu i przyśpieszenia procesu deinstytucjonalizacji.
EnglishTime and again this Parliament has demanded a rapid SEPA migration, and the reasons are simple.
Parlament wiele razy żądał szybkiej migracji do SEPA. Z prostych powodów.
EnglishOn our return from Malta, we demanded that the very principle of the Dublin system be questioned.
Po powrocie z Malty zażądaliśmy zakwestionowania głównej zasady systemu dublińskiego.
EnglishHow many times have we demanded that the government or others take action?
Ile już razy żądaliśmy, żeby rząd lub inni podjęli działania?
EnglishA second incomprehensible aspect of this agreement is the 3% margin which you have demanded...
Drugim niezrozumiałym aspektem porozumienia jest trzyprocentowa marża, której Pan zażądał...
EnglishThen the greater part of what has rightly been demanded here today will already have been completed.
Wówczas większa część tego, czego słusznie dzisiaj tu żądaliśmy, będzie już ukończona.
EnglishOver the last few weeks, many of us in this House have demanded measures from the Commission.
Przez ostatnich kilka tygodni wielu z nas w tej Izbie domagało się od Komisji przyjęcia środków.
EnglishNow change and reform are being demanded by the people on the streets.
Teraz tych zmian i reform domagają się ludzie na ulicach.
EnglishIt is demanded of politicians that they be capable of doing something for the communities that they serve.
Od polityków oczekuje się, żeby byli w stanie coś zrobić dla społeczności, którym służą.