"demand " po polsku


Wyniki dla "demand". Hasło "demand " nie jest obecnie dostępne w słowniku.
EN

"demand " - polskie tłumaczenie

volume_up
demand {rzecz.}

EN demand
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

demand (też: postulate)
Jest to podstawowy postulat, na którym opiera się nasz kompromis.
For me, that is a vitally important demand.
Z mojego punktu widzenia jest to postulat ogromnie istotny.
As before, there is a demand for further dialogue with the Council on the principal objectives of the CFSP.
Podobnie jak wcześniej pojawia się postulat szerszego dialogu z Radą dotyczącego zasadniczych celów WPZiB.
Only motivated, balanced workers are in a position to meet the demands made of them.
Tylko zmotywowani, zrównoważeni pracownicy potrafią sprostać nakładanym wymaganiom.
It has not been following the principle of constantly making new demands.
Nie przestrzegała zasady ciągłego stawiania nowych wymagań.
Mrs Klaß, we are not making excessive demands; rather, the modules are to be expanded gradually.
Pani Poseł Klaß! Nie stawiamy wygórowanych wymagań, tylko zakładamy raczej, że moduły będą stopniowo rozszerzane.
demand (też: need, order)
But demand was ever-growing and it was difficult to tamper with existing documents.
Ale zapotrzebowanie wciąż rosło i było trudno manipulować istniejące dokumenty.
On the other hand, there is a demand for 'country of origin' labelling.
Z drugiej strony występuje zapotrzebowanie na oznaczenie "kraju pochodzenia”.
Globalization is increasing the demand for ideas, the incentive to create new ideas.
Globalizacja zwiększa zapotrzebowanie......na pomysły, dofinansowanie na tworzenie nowych pomysłów.

2. Handel

demand
Insecure consumer and property loans gave rise to a growing demand for liquidity.
Niebezpieczne kredyty konsumenckie i hipoteczne spowodowały zwiększony popyt na płynność.
If there is a demand from the market, they will respond to this demand.
Jeśli będzie popyt na rynku, odpowiedzą na niego.
Freezing demand will also lead to our achieving our ultimate objective.
Zamrożony popyt doprowadzi do osiągnięcia naszego ostatecznego celu.

Synonimy (angielski) dla "demand":

demand

Przykłady użycia - "demand " po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat is our demand and consequently, we have submitted an alternative resolution.
Takie jest nasze żądanie i w związku z tym przedłożyliśmy alternatywną rezolucję.
EnglishOf course, this depends on the demand in the market for other forms of collateral.
Oczywiście to zależy od popytu na rynku na inne formy zabezpieczeń finansowych.
EnglishWe are here today to demand a cease-fire and an end to the slaughter of civilians.
Zebraliśmy się tu dzisiaj, aby żądać przerwania ognia i zakończenia rzezi cywilów.
EnglishWe have to demand Dawit Isaak's immediate release in exchange for financial aid.
Musimy zażądać natychmiastowego uwolnienia Dawita Isaaka w zamian za pomoc finansową.
EnglishWe must denounce the detention of prisoners of conscience and demand their release.
Musimy potępiać fakt przetrzymywania więźniów sumienia i żądać ich uwolnienia.
EnglishWe demand an immediate end to the state of emergency and to military intervention.
Żądamy natychmiastowego zniesienia stanu wyjątkowego i interwencji wojskowej.
EnglishOur interpretation of Article 290 of the Treaty of Lisbon backs up our demand.
Żądania Parlamentu wspiera jego interpretacja art. 290 traktatu lizbońskiego.
EnglishWe Swedish Social Democrats support the demand for Turkey to recognise the genocide.
My, szwedzcy socjaldemokraci, popieramy żądanie uznania przez Turcję ludobójstwa.
EnglishThe huge growth in demand beyond the EU's borders alone will determine this.
Będzie to uwarunkowane samym tylko ogromnym wzrostem popytu poza granicami UE.
EnglishI repeat: we demand transparency, and we want clear and rigorous legislation.
Powtarzam: domagamy się przejrzystości oraz czytelnych i rygorystycznych przepisów.
EnglishWe are right to demand respect for fundamental rights, but this is still not enough.
Mamy rację, domagając się respektowania podstawowych praw, ale to jeszcze za mało.
EnglishThis, too, is a demand which was highlighted by the Union during WTO negotiations.
Jest to również wymóg, na który Unia zwróciła uwagę podczas negocjacji w ramach WTO.
EnglishWhat was this if not a solemn demand for democracy and for more economic justice?
Cóż innego to było, jak nie wołanie o demokrację i większą sprawiedliwość ekonomiczną?
EnglishBritish Conservatives, of course, will continue to demand a referendum on the Treaty.
Brytyjscy konserwatyści będą oczywiście domagać się referendum w sprawie Traktatu.
EnglishAnd demand that the people who teach you acknowledge them and celebrate them too.
I wymagajcie, by ludzie, którzy Was uczą, również przyznawali się do nich i ich czcili.
EnglishThese worsening indices of health care or health studies in Africa demand a new look.
Pogarszające się wskaźniki w opiece zdrowotnej w Afryce wymagają nowego spojrzenia.
EnglishThis is not a socialist demand, or a PPE Group demand; it is our common wish.
To nie jest żądanie socjalistów ani grupy PPE, lecz nasze wspólne życzenie.
EnglishIn other words, we are being faithful to the Treaty when we demand this.
Inaczej mówiąc, stawiając takie żądanie jesteśmy wierni postanowieniom traktatu.
EnglishToday, clearly, we must issue a strong demand for a cease-fire, but this is not enough.
Musimy dzisiaj wyrazić wyraźne żądanie przerwania ognia, lecz to nie wystarczy.
EnglishIn your report, you also referred to the fall in demand in the agricultural sector.
W swoim sprawozdaniu odniosła się pani do spadku popytu w sektorze rolnym.