EN

delicate {przymiotnik}

volume_up
delicate
This is a delicate matter, not least in terms of agriculture and fisheries issues.
To delikatna materia, zwłaszcza w sferze rolnictwa czy rybołówstwa.
These negotiations are currently going through a particularly delicate phase.
Negocjacje te obecnie przechodzą przez fazę szczególnie delikatną.
This is a region which requires particularly delicate and well-balanced policies.
Jest to region, gdzie polityka powinna być szczególnie delikatna i wyważona.
delicate
A second delicate point concerns the financial services market.
Drugie delikatne zagadnienie dotyczy rynku usług finansowych.
We also managed to resolve certain delicate and difficult diplomatic issues.
Udało nam się też rozwiązać pewne delikatne i trudne problemy dyplomatyczne.
Corals are very delicate organisms, and they are devastated by any rise in sea temperatures.
Koralowce to bardzo delikatne organizmy. ~~~ Niszczy je wszelki wzrost temperatury morza.
It is a delicate instrument that must be used in the best way.
Jest to delikatny instrument, który należy jak najlepiej wykorzystywać.
The subject is too delicate to be voted on in a state of confusion.
Jest to zbyt delikatny temat, aby nad nim głosować w takim chaosie.
The issue of Kosovo is a delicate one, requiring caution.
Temat Kosowa jest delikatny, wymaga ostrożności.
delicate (też: intricate, reticular, subtle)

Synonimy (angielski) dla "delicate":

delicate
delicately

Przykłady użycia - "delicate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe proposed amendments, however, could negatively affect this delicate balance.
Jednak proponowane poprawki mogłyby mieć negatywny wpływ na tą delikatną równowagę.
EnglishThis is a region which requires particularly delicate and well-balanced policies.
Jest to region, gdzie polityka powinna być szczególnie delikatna i wyważona.
EnglishWe also managed to resolve certain delicate and difficult diplomatic issues.
Udało nam się też rozwiązać pewne delikatne i trudne problemy dyplomatyczne.
EnglishThis proposal for a directive remains, however, a delicate and controversial subject.
Ten wniosek dotyczący dyrektywy jest jednak zagadnieniem delikatnym i kontrowersyjnym.
EnglishIt fails to reflect the delicate nature of this issue in the region.
Nie odzwierciedla ona delikatnego charakteru tej kwestii w przedmiotowym regionie.
EnglishSubtle maneuvering of the hands is required to perform delicate tasks like this.
Do wykonania takich czynności potrzebne są precyzyjne ruchy dłoni.
EnglishThis is a delicate matter, not least in terms of agriculture and fisheries issues.
To delikatna materia, zwłaszcza w sferze rolnictwa czy rybołówstwa.
EnglishThese negotiations are currently going through a particularly delicate phase.
Negocjacje te obecnie przechodzą przez fazę szczególnie delikatną.
EnglishThis is why the EU must play the main role in managing the delicate situation in the area.
Dlatego też UE musi odgrywać główną rolę w zarządzaniu delikatną sytuacją na tym obszarze.
EnglishWe all know that the European economy is at a delicate moment.
Wszyscy wiemy, że europejska gospodarka znajduje się w newralgicznym punkcie.
EnglishKeeping the universe very, very smooth at early times is not easy; it's a delicate arrangement.
Utrzymanie równomiernego wszechświata u jego początków nie jest łatwe, to kruchy stan.
EnglishCorals are very delicate organisms, and they are devastated by any rise in sea temperatures.
Koralowce to bardzo delikatne organizmy. ~~~ Niszczy je wszelki wzrost temperatury morza.
EnglishThe murder of Mr Taseer shows how delicate a situation we face.
Morderstwo gubernatora Taseera pokazuje, z jak delikatną sytuacją mamy do czynienia.
EnglishYou'll also get this cutter... for delicate cuts of meat that won't require further sharpening.
Dostaniesz również ten nożyk... do delikatnego cięcia mięsa, ktore nie wymaga szarpania.
EnglishToday's motion for a resolution on FYROM tries to mirror this delicate balance.
Dzisiejszy wniosek w sprawie rezolucji na temat FYROM stara się odzwierciedlić tę delikatną równowagę.
EnglishIn this respect, this issue is particularly delicate with regard to the population of Kosovo.
W tym zakresie przedmiotowa kwestia jest szczególnie delikatna w przypadku ludności Kosowa.
EnglishThis is calling into question the delicate balance of the dual system which is being compromised.
Narusza to delikatną równowagę dwoistego systemu, narażając go na szwank.
EnglishThey have solved delicate situations on a great many occasions.
Powinni umieć radzić sobie z delikatnymi sytuacjami przy wielu okazjach.
EnglishTax issues, as you know very well, are a very delicate issue.
Aspekty podatkowe, o czym pan poseł dobrze wie, to bardzo delikatna sfera.
EnglishThe subject is too delicate to be voted on in a state of confusion.
Jest to zbyt delikatny temat, aby nad nim głosować w takim chaosie.