"delicate" po polsku

EN

"delicate" - polskie tłumaczenie

EN delicate
volume_up
{przymiotnik}

delicate
volume_up
delikatna {przym. f.}
This is a delicate matter, not least in terms of agriculture and fisheries issues.
To delikatna materia, zwłaszcza w sferze rolnictwa czy rybołówstwa.
These negotiations are currently going through a particularly delicate phase.
Negocjacje te obecnie przechodzą przez fazę szczególnie delikatną.
This is a region which requires particularly delicate and well-balanced policies.
Jest to region, gdzie polityka powinna być szczególnie delikatna i wyważona.
delicate
volume_up
delikatne {przym.}
A second delicate point concerns the financial services market.
Drugie delikatne zagadnienie dotyczy rynku usług finansowych.
We also managed to resolve certain delicate and difficult diplomatic issues.
Udało nam się też rozwiązać pewne delikatne i trudne problemy dyplomatyczne.
Corals are very delicate organisms, and they are devastated by any rise in sea temperatures.
Koralowce to bardzo delikatne organizmy. ~~~ Niszczy je wszelki wzrost temperatury morza.
delicate (też: dainty, fragile, gentle, sensitive)
volume_up
delikatny {przym. m.}
It is a delicate instrument that must be used in the best way.
Jest to delikatny instrument, który należy jak najlepiej wykorzystywać.
The subject is too delicate to be voted on in a state of confusion.
Jest to zbyt delikatny temat, aby nad nim głosować w takim chaosie.
The issue of Kosovo is a delicate one, requiring caution.
Temat Kosowa jest delikatny, wymaga ostrożności.
delicate (też: intricate, subtle, reticular)
volume_up
misterny {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "delicate":

delicate

Przykłady użycia - "delicate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis proposal for a directive remains, however, a delicate and controversial subject.
Ten wniosek dotyczący dyrektywy jest jednak zagadnieniem delikatnym i kontrowersyjnym.
EnglishIt fails to reflect the delicate nature of this issue in the region.
Nie odzwierciedla ona delikatnego charakteru tej kwestii w przedmiotowym regionie.
EnglishSubtle maneuvering of the hands is required to perform delicate tasks like this.
Do wykonania takich czynności potrzebne są precyzyjne ruchy dłoni.
EnglishWe all know that the European economy is at a delicate moment.
Wszyscy wiemy, że europejska gospodarka znajduje się w newralgicznym punkcie.
EnglishKeeping the universe very, very smooth at early times is not easy; it's a delicate arrangement.
Utrzymanie równomiernego wszechświata u jego początków nie jest łatwe, to kruchy stan.
EnglishYou'll also get this cutter... for delicate cuts of meat that won't require further sharpening.
Dostaniesz również ten nożyk... do delikatnego cięcia mięsa, ktore nie wymaga szarpania.
EnglishThey have solved delicate situations on a great many occasions.
Powinni umieć radzić sobie z delikatnymi sytuacjami przy wielu okazjach.
EnglishHowever, a small number of your amendments are politically more delicate.
Z politycznego punktu widzenia niewielka liczba Państwa poprawek ma jednak delikatniejszy charakter.
EnglishDelicate living is not seemly for a fool; Much less for a servant to have rule over princes.
Nie przystoi głupiemu rozkosz, ani słudze panować nad książętami.
EnglishThe needs of security and freedom are in a delicate balance.
Chodzi bowiem o zachowanie równowagi pomiędzy potrzebą bezpieczeństwa a potrzebą wolności.
EnglishThe comely and delicate one, the daughter of Zion, will I cut off.
Pięknej, rozkosznej pannie przypodobałem był córkę Syońską;
English~~~ Much more volatile brown mustard seed, some white wine, a nose hit, much more delicate aromatics.
Silniejsza w smaku gorczyca brązowa, białe wino, uderzająco aromatyczna.
EnglishThe second concerns the delicate issue of milk quotas.
Druga kwestia dotyczy drażliwego tematu, jakim są kwoty mleczne.
EnglishAs is often the case, this involves a very delicate balance.
Często wymaga to zapewnienia bardzo delikatnej równowagi.
EnglishThe time has come for diplomacy, delicate but determined.
Nadszedł czas dla dyplomacji, delikatnej, lecz stanowczej.
EnglishIt is true that the markets expect us to be delicate, but they do not expect a knee-jerk reaction either.
Prawdą jest, że rynki oczekują, że będziemy delikatni, ale nie oczekują też automatycznego reagowania.
EnglishBut even today, this delicate ratio is already a fact.
Lecz nawet dziś ten wrażliwy współczynnik jest już faktem.
EnglishThey lie in a very delicate area between mainstream business and the creation of cultural products.
Funkcjonują one w bardzo delikatnym obszarze pomiędzy głównym nurtem przedsiębiorczości a tworzeniem dóbr kultury.
EnglishIn delicate areas such as financial relations within the EU such terminology, should be used circumspectly.
W tak delikatnych obszarach, jakimi są stosunki finansowe w UE należy ostrożnie stosować taką terminologię.
EnglishThe welfare of laboratory animals is an important and delicate subject that many people would like to ignore.
Dobrostan zwierząt laboratoryjnych jest ważnym i delikatnym tematem, który wielu ludzi wolałoby zignorować.