EN deliberate
volume_up
{przymiotnik}

deliberate (też: intentional, purposeful, studious, wilful)
volume_up
umyślny {przym. m.}
I would like to remind you that arson, deliberate fire-raising, is suspected in the case of the conflagrations both in Greece and in Sicily.
Chciałbym przypomnieć państwu, że zarówno w przypadku pożarów w Grecji, jak i na Sycylii podejrzewa się podpalenie, umyślne podłożenie ognia.
Now this is doubly ironic when you consider that what gives comedy its edge at reaching around people's walls is the way that it uses deliberate misdirection.
Podwójną ironią jest fakt, że tym, co nadaje komedii zdolność docierania do ludzi, jest umyślne wprowadzanie w błąd.
That we have quilts and clay and calligraphy and everywhere your eye turns, there's something beautiful looking back at you, that's deliberate.
W każdym razie mamy kołdry, przedmioty z gliny czy kaligrafię i gdzie byś nie spojrzał, tam twój wzrok pada na coś pięknego. ~~~ Zrobiłem to umyślnie.
deliberate (też: intentional, wilful, willful)
volume_up
rozmyślny {przym. m.}
But we face a highly politicised and often deliberate misinterpretation of this sentence.
Natomiast spotykamy się z wysoce upolitycznioną i często rozmyślną błędną interpretacją tego zdania.
deliberate
volume_up
naumyślny {przym. m.}
volume_up
specjalny {przym. m.}
volume_up
celowy {przym. m.}
It was a clear and deliberate attempt to once again destabilise my region.
Była to oczywista, celowa próba ponownej destabilizacji mojego regionu.
Show arrests have been carried out with deliberate heavy-handedness.
Pokazowe aresztowania przeprowadzano z celową brutalnością.
Planned obsolescence is the deliberate creating of products that will not last and that are not repairable.
Planowe starzenie się to celowe tworzenie produktów, które nie są trwałe i nie nadają się do naprawy.
I have seen nothing more profound that would change my profound attitude and I think that goes for very many, so that is very much deliberate.
Nie dostrzegłam jednak niczego istotniejszego, co zmieniłoby moje głębokie przekonanie i uważam, że tak samo jest w przypadku wielu osób, zatem ma to bardziej przemyślany charakter.

Synonimy (angielski) dla "deliberate":

deliberate

Przykłady użycia - "deliberate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Commission should put an end to the systematic and deliberate leaking to the press.
Komisja powinna położyć kres systematycznym i rozmyślnym przeciekom do prasy.
EnglishIt was a clear and deliberate attempt to once again destabilise my region.
Była to oczywista, celowa próba ponownej destabilizacji mojego regionu.
EnglishBaby girls also die through deliberate neglect and starvation.
Niemowlęta płci żeńskiej umierają też z powodu zamierzonych zaniedbań i z głodu.
EnglishI agree with that, but there is no clear evidence that this was deliberate government policy.
Zgadzam się z tym, jednak nie ma jasnego dowodu, że była to zamierzona polityka rządu.
EnglishThat I will take back and will deliberate on with colleagues.
Te obawy przekażę moim koleżankom i kolegom, by się nad nimi wspólnie zastanowić.
EnglishBy this means, we can enable them to make well-informed, deliberate purchasing decisions.
W ten sposób możemy umożliwić im podejmowanie świadomych i przemyślanych decyzji o zakupach.
EnglishSomething deliberate, something secret, and who got the four in the morning bad rap ball rolling anyway?
Coś zamierzonego, coś tajnego, bo kto rozkręcił całą sprawę z czwartą nad ranem?
EnglishNo data are available in humans regarding overdose by accidental or deliberate ingestion.
Nie są dostępne dane na temat przedawkowania u ludzi po przypadkowym lub zamierzonym połknięciu.
EnglishWith these words, then, I leave the budget for Parliament to deliberate upon in its plenary session.
Na tym kończę i pozostawiam budżet Parlamentowi do dyskusji na posiedzeniu plenarnym.
EnglishHow do we draw the lines between inclusion, privileged partnership and deliberate exclusion?
Jak określamy granice między włączeniem, uprzywilejowanym partnerstwem i świadomym wykluczeniem?
EnglishBut we face a highly politicised and often deliberate misinterpretation of this sentence.
Natomiast spotykamy się z wysoce upolitycznioną i często rozmyślną błędną interpretacją tego zdania.
EnglishDeliberate language discrimination also occurs in EuroNews.
Zjawisko zamierzonej dyskryminacji językowej występuje też w EuroNews.
EnglishThat is a way of taking responsibility for deliberate policies.
To sposób przyjmowania odpowiedzialności za prowadzoną politykę.
EnglishShow arrests have been carried out with deliberate heavy-handedness.
Pokazowe aresztowania przeprowadzano z celową brutalnością.
EnglishIt would be unconscionable for us to, in an intentional and deliberate way, set about executing people."
Byłoby to nierozsądne, byśmy świadomie i celowo dokonywali egzekucji".
EnglishThat was a very powerful statement in itself and it was a very personal and deliberate act to do that.
Była to bardzo silna deklaracja sama w sobie i bardzo osobisty, a także celowo wykonany gest.
EnglishAnd every step is very rigid and very deliberate.
Pomyślałam - ciekawe! Obejrzałam resztę ciała i zdziwiłam się, jak cudacznie wyglądam.
EnglishThat is, rationing, the deliberate fabrication of scarcity.
Oznaczało to wydzielanie, celowe tworzenie niedoborów.
EnglishPlanned obsolescence is the deliberate creating of products that will not last and that are not repairable.
Planowe starzenie się to celowe tworzenie produktów, które nie są trwałe i nie nadają się do naprawy.
EnglishThese situations are unacceptable and should be the subject of forceful, deliberate action by the Commission.
Takie sytuacje są niedopuszczalne i powinny być przedmiotem zdecydowanego, rozmyślnego działania Komisji.