EN delay
volume_up
{rzeczownik}

Such a delay is unacceptable and should not be repeated in the future.
Takie opóźnienie jest niedopuszczalne i w przyszłości nie powinno się powtórzyć.
Regarding the delay, you are right: there is some delay.
Co się tyczy opóźnienia, ma pani zupełną rację: nastąpiło pewne opóźnienie.
Developmental delay in children of mothers with epilepsy has been observed rarely.
Opóźnienie rozwoju u dzieci urodzonych przez matki z padaczką obserwowano rzadko.
Mr President, my apologies for the delay in my arrival.
Przepraszam za spóźnienie.
(EL) Mr President, I apologise for the delay, but I have just arrived in Parliament.
Chciałbym przeprosić za spóźnienie, ale dopiero co przyjechałem do Parlamentu.
. - Madam President, first of all I apologise for the slight delay.
Na początku chciałbym przeprosić na niewielkie spóźnienie.
The delay has now lasted for over one and a half years.
Zwłoka trwa już ponad półtora roku.
I also have the impression that the delay in introducing SIS II is seriously weakening this strategy.
Mam także wrażenie, że zwłoka we wdrożeniu SIS II poważnie osłabia tę strategię.
Therefore, delaying a solution with regard to identity delays a solution in the long term.
Dlatego zwłoka w przyjęciu rozwiązania dotyczącego tożsamości opóźnia przyjęcie rozwiązania długofalowego.

Synonimy (angielski) dla "delay":

delay

Przykłady użycia - "delay" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishDeposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (
Systemy gwarancji depozytów w zakresie wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (
EnglishIn the second trial, no delay in the time to disability progression was seen.
W drugim badaniu nie zaobserwowano wydłużenia czasu do zwiększenia niepełnosprawności.
EnglishHowever, I would like to point to the delay in the mobilisation of this type of support.
Pragnę jednak również wskazać opóźnienia w uruchamianiu tego rodzaju wsparcia.
EnglishIt is fortunate that our institution and the Council are ready to agree without delay.
Na szczęście nasza instytucja i Rada są gotowe niezwłocznie porozumieć się.
EnglishIn the event of a natural disaster, humanitarian aid needs to arrive without delay.
Pomoc humanitarna w przypadku klęski żywiołowej musi być dostarczana bez zbędnej zwłoki.
EnglishDeposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (debate)
Systemy gwarancji depozytów w zakresie wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (debata)
EnglishHowever, what we need is for the Dublin regulation to be amended without delay.
W każdym razie musimy niezwłocznie zmienić rozporządzenie dublińskie.
EnglishThese elections should now be held as planned, without any further delay.
Wybory te powinny się teraz odbyć zgodnie z planem, bez dalszych opóźnień.
EnglishDespite this 12-day delay, the overall framework will not be affected.
Pomimo tego dwunastodniowego opóźnienia, program ramowy nie będzie zaburzony.
EnglishThose that have progressed at the expense of others should pay back their debt without delay.
Te, które rozwinęły się kosztem innych, powinny niezwłocznie spłacić swój dług.
EnglishIf this is the case, you should speak to your doctor without delay.
Jeśli wystąpi którekolwiek z powyższych, należy zgłosić się pilnie do lekarza.
EnglishTherefore, I call strongly for the European Commission to begin taking action without delay.
Dlatego zdecydowanie wzywam Komisję Europejską do niezwłocznego podjęcia działania.
EnglishThe main measure of effectiveness was the delay to progression of disability.
Głównym kryterium oceny skuteczności było wydłużenie czasu do zwiększenia niepełnosprawności.
EnglishThe disparities between the different regions must be reduced at a faster pace, without delay.
Należy szybciej i niezwłocznie zmniejszać dysproporcje pomiędzy różnymi regionami.
EnglishTurkey will have to work towards this, with Europe's support, immediately and without delay.
Turcja musi niezwłocznie nad tym popracować, korzystając ze wsparcia Europy.
EnglishIf so, what were the causes of this delay and what remedial action has the Commission taken?
Jeżeli tak, co było przyczyną tej zwłoki i jakie działania zaradcze podjęła Komisja?
English(DE) Madam President, the rapporteur claims that he was not responsible for the delay.
(DE) Pani przewodnicząca! Sprawozdawca twierdzi, że nie jest odpowiedzialny za opóźnienia.
EnglishThe procedure proposed by these amendments could considerably delay the director's appointment.
Procedura przewidziana w treści tych poprawek znacznie opóźni powołanie dyrektora.
EnglishI do not agree with Amendments 4 and 5 which would delay the swift implementation of the system.
Nie zgadzam się z poprawkami 4 i 5, które opóźniłyby szybkie wdrożenie systemu.
EnglishI beg leave to delay the House and thank you for this opportunity.
Bardzo proszę Izbę o zgodę na odroczenie i dziękuję państwu za tę możliwość.