"deep" po polsku

EN

"deep" - polskie tłumaczenie

volume_up
deep {przym.}
volume_up
deep {przysł.}

EN deep
volume_up
{przymiotnik}

deep
The Commission shares your deep concern about this harrowing question.
Komisja podziela państwa głębokie zaniepokojenie tą wstrząsającą kwestią.
We need to see deep trenches, the undersea mountains, and understand life in the deep sea.
Trzeba zbadać głębokie rowy i podmorskie góry i zrozumieć życie w głębinach morskich.
These are words that carry obligations and they have a deep meaning.
Te słowa niosą za sobą zobowiązanie i mają głębokie znaczenie.
volume_up
głęboki {przym. m.}
The 'deep concern' of the Romanian parliament is completely unfounded and unjustified.
"Głęboki niepokój” parlamentu rumuńskiego jest całkowicie bezzasadny i nieusprawiedliwiony.
Well then we hit a deep depression, and we seriously submerged the vehicle.
Wpadliśmy wtedy w głęboki dół i poważnie zalaliśmy nasz samochód.
The deep crisis of confidence in politics also illustrates this.
Odzwierciedla to także głęboki kryzys zaufania w polityce.
deep
volume_up
głęboka {przym. m.}
Dermal infections (pyoderma – superficial and deep, wounds, abscesses) caused by susceptible
Zakażenia skóry (pioderma - powierzchowna i głęboka, rany, ropnie) wywoływane przez
At its inception, the EU was about deep economic cooperation.
A przecież u początków Unii chodziło o głęboką współpracę gospodarczą.
I want to raise with you a matter of very deep concern in Ireland.
Pragnę podnieść kwestię, która stanowi głęboką obawę mieszkańców Irlandii.
deep (też: firm, hard-wearing, heady, hefty)
volume_up
mocny {przym. m.}
When taken at bedtime, Xyrem increases deep sleep and increases the amount of time spent asleep at night, whilst reducing the number of sleeping periods during the day.
Przyjmowanie Xyremu przed położeniem się do snu ułatwia mocny sen i wydłuża czas snu w nocy, jednocześnie obniżając poczucie senności w ciągu dnia.
There's this very strong social message that needs to get to kind of the deepest crevices of intolerance, and the only way to get there is to kind of play the game.
To jest bardzo mocne przesłanie społeczne, które musi dotrzeć do jakby najgłębszych szczelin nietolerancji.
volume_up
dokładny {przym. m.}
You offer basic cleaning, deep cleaning, or detailed cleaning.
Są one podzielone na trzy rodzaje: sprzątanie podstawowe, dokładne i gruntowne.
At the same time the European Council announced the task force to look deeper into mechanisms for dealing with this sort of crisis.
Równocześnie Rada Europejska ogłosiła powołanie grupy zadaniowej mającej dokładniej przyjrzeć się mechanizmom służącym do rozwiązywania tego typu sytuacji kryzysowych.
Ladies and gentlemen, the debate was deep and, at times, tough.
Panie i panowie! Debata była szczegółowa i chwilami trudna.
This Free Trade Agreement is referred to as a deep and comprehensive FTA and it should indeed correspond to these qualifiers.
Umowa ta jest określana mianem szczegółowej i kompleksowej umowy o wolnym handlu i rzeczywiście powinna odzwierciedlać te przymioty.
This is a beautiful, new device that gives you detailed sleep tracking data, not just whether you're asleep or awake, but also your phase of sleep -- deep sleep, light sleep, REM sleep.
To wspaniałe, nowe urządzenie, które podaje szczegółowe informacje dotyczące snu, nie tylko czy śpisz czy czuwasz, ale także fazę snu: głęboki sen, płytki sen, faza REM.
volume_up
gruntowny {przym. m.}
You offer basic cleaning, deep cleaning, or detailed cleaning.
Są one podzielone na trzy rodzaje: sprzątanie podstawowe, dokładne i gruntowne.
volume_up
wnikliwy {przym. m.}
All these kinds of developments call for deeper budgetary surveillance.
Wszystkie te aspekty wymagają bardziej wnikliwego nadzoru budżetowego.
From these interludes come deep insights and amazing new approaches to solving the problems that had them frustrated just moments before.
Z takich intermediów wynikają wnikliwe spostrzeżenia i zadziwiająco świeże podejścia do rozwiązywania problemów, które jeszcze przed chwilą były źródłem frustracji.
We are going into greater depth: the association agreements are already very broad and deep.
Schodzimy coraz głębiej: układy o stowarzyszeniu już mają bardzo szeroki i dogłębny charakter.
They demand both balanced treatment and deep consideration.
Wymagają zarówno zrównoważonego podejścia, jak i dogłębnego rozważenia.
To takie dogłębne pytanie.

Przykłady użycia - "deep" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishUnfortunately, the European Union is at the epicentre of deep-sea bottom trawling.
Niestety Unia Europejska jest w epicentrum głębinowego trałowania przydennego.
EnglishThis moratorium would apply not to the whole sector but only to new deep-sea drilling.
Moratorium to nie dotyczyłoby całego sektora, a wyłącznie odwiertów głębinowych.
EnglishThere is no other option than to work together in the face of this deep crisis.
W obliczu tego głębokiego kryzysu nie ma innej możliwości, niż współpraca.
EnglishHowever, we also have to explore the deep-seated origins of extremism and violence.
Musimy też jednak badać głęboko zakorzenione źródła ekstremizmu i przemocy.
EnglishI tried to call deep on my courage. ~~~ And I thought, you know, I am a storyteller.
Spróbowałam odwołać się stanowczo do mojej odwagi i pomyślałam: "Jestem gawędziarką."
EnglishDeep convictions have shown us that what unites us is greater than what divides us.
Głębia przekonań pokazała nam, że to, co nas łączy jest wspanialsze niż to, co dzieli.
EnglishThromboembolism (including pulmonary embolism and deep vein thrombosis)
Zakrzep z zatorami (w tym zator tętnicy płucnej oraz zakrzepica ż gł ył ę bokich)
EnglishHowever, they must also be aware of the costs of a moratorium on deep-water drilling.
Muszą jednak być również świadome kosztów moratorium na odwierty głębinowe.
EnglishThat is, we're able to save it from a fate of deep-sea bottom trawling.
Chodzi o to, że jesteśmy w stanie uchronić go przed losem połowów głębinowych.
EnglishThis is at a time when Europe, or most of Europe, is recovering from a deep recession.
Jest to czas, gdy Europa, czy też większa część Europy wychodzi z głębokiego kryzysu.
EnglishVenous thromboembolism (including deep vein thrombosis, pulmonary embolus)
Choroby zakrzepowo - zatorowe żył (włączając zakrzepicę żył głębokich i zator płucny).
EnglishThromboembolism (including pulmonary embolism and deep vein thrombosis)
Zakrzep z zatorami (w tym zator t tnicy płucnej oraz zakrzepica ył gł bokich)
EnglishThe science in relation to deep-sea stocks is not yet fully developed.
Dziedzina nauki dotycząca zasobów głębinowych nie jest jeszcze w pełni rozwinięta.
EnglishThou preparedst [room] before it, And it took deep root, and filled the land.
Tyś macicę winną z Egiptu przeniósł; wyrzuciłeś pogan, a wsadziłeś ją.
EnglishBecause they're not just "bing" ideas; you have to really dig deep in these things.
bo to nie są jakieś przebłyski, musisz dokładnie przemyśleć te rzeczy.
EnglishMany of the deep-sea communities have genetic distribution that goes ocean-basin-wide.
Wiele z tych społeczności głębinowych ma dystrybucję genetyczną na skalę całego oceanu.
EnglishThromboembolism (including pulmonary embolism and deep vein thrombosis)
wię wś pacjentów leczonych olanzapiną w grupie pacjentów leczonych placebo i
EnglishSo that's it's official scientific name, in reference to its deep-dwelling habits.
To oficjalna nazwa naukowa, która podkreśla ich głębinowy styl życia.
EnglishSo we go on a journey deep inside the object and examine the constituents.
Zaglądamy do środka, szukamy składników. ~~~ Wiemy, że znajdziemy atomy.
EnglishI saw an old man standing at his gate, knee-deep in water, refusing to move.
Zobaczyłem starszego mężczyznę stojącego w progu, po kolana w wodzie, nie chcącego odejść.