"deemed" po polsku

EN

"deemed" - polskie tłumaczenie

volume_up
deemed {przym.}
PL

EN deemed
volume_up
{przymiotnik}

deemed
volume_up
uznany {przym. m.} (za)
The basis of this budget will be the budget submitted by the European Commission back in the summer and deemed by Parliament to be well-founded and sound.
Podstawą tego budżetu będzie budżet przedstawiony przez Komisję Europejską już w lecie i uznany przez Parlament za należycie uzasadniony i solidny.
If the partition of Serbia recognised by the United States and by most Member States of the Union is deemed to be a good thing, how can a similar operation in Georgia be condemned?
Jeśli bowiem rozbiór Serbii uznany przez USA i dużą część Unii jest dobry, to dlaczego podobna operacja w Gruzji miałaby być zła.
However, the airline has not yet provided the proof needed for its aircraft to be deemed to have undergone the inspections and modifications requested.
Jednakże, linia lotnicza nie dostarczyła jeszcze dowodu koniecznego to tego, aby ten samolot mógł być uznany za samolot, który przeszedł wymagane kontrole i został poddany konicznym naprawom.

Przykłady użycia - "deemed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSo of course, what you don't do properly yourself is never deemed done really.
Oczywiście, czego ty sam dobrze nie zrobisz nie jest nigdy uważane za naprawdę zrobione.
EnglishIf they fail to do so, the proposed act shall be deemed not to have been adopted.
Jeżeli nie uczynią tego, wnioskowany akt uważa się za nieprzyjęty.
EnglishIf it were deemed appropriate, the rates for smokers could be increased to cover treatment costs.
Jeżeli chcą, mogą oni podnieść stawki dla palaczy za koszty ich leczenia.
EnglishThat is why it was deemed necessary to amend Regulation (EC) No 377/2004.
Dlatego konieczna była zmiana rozporządzenia (WE) nr 377/2004.
Englishapproves all those amendments, the act in question shall be deemed to have been adopted;
przyjmie wszystkie te poprawki, dany akt uważa się za przyjęty,
Englishhas not taken a decision, the European law establishing the budget shall be deemed to have been adopted
nie podejmie decyzji, ustawę europejską ustanawiającą budżet uważa się za przyjętą,
EnglishThese effects were deemed to be related to the progression of the disease.
Uważa się, że objawy te były związane z postępem choroby.
EnglishThe comments were about the intolerance of Islamic regimes towards people deemed to be heretics.
Uwagi w niej zawarte dotyczyły nietolerancji islamskich reżimów wobec ludzi uznawanych za heretyków.
EnglishWhilst allowing low-risk products onto the market, it bans 22 substances deemed to be very harmful.
Dopuszczając do obrotu środki niskiego ryzyka, postuluje ono zakaz 22 substancji uważanych za bardzo szkodliwe.
EnglishIf deemed necessary, control must be in line with what is feasible in practice in respect of the work process.
Jeżeli będzie to konieczne, kontrola musi być zgodna z praktyką stosowaną w odniesieniu do procesu prac.
EnglishThe intellectual rights of creators are deemed to be property to be taken away and bought like a commodity.
Prawa własności intelektualnej twórców są uważane za własność, która może być odebrana i kupiona jak towar.
EnglishIf you access any part of the ECB’s website, you will be deemed to have accepted the foregoing.
EnglishBy failing to do so, Russia has forfeited the right to be deemed Europe's partner.
Panie Ministrze! Rosja nie realizuje trzech z sześciu punktów porozumienia negocjowanego w naszym imieniu przez prezydenta Sarkozy'ego.
EnglishIf QUADRAMET administration to a breastfeeding woman is deemed necessary, breastfeeding should be stopped.
Pacjentki, u których konieczne jest zastosowanie leku QUADRAMET w czasie laktacji, muszą przerwać karmienia piersią.
EnglishThis is the first amendment, and it is of course the English-language version, which has been distributed, that is deemed authentic.
Jest to pierwsza poprawka i oczywiście obowiązująca jest wersja w języku angielskim, która została rozdana.
EnglishI am positively inclined towards the report, but cannot accept the amendments whereby churches are deemed to be lobby groups.
Pozytywnie odnosząc się do sprawozdania, nie mogę jednak akceptować poprawek uznających kościoły za grupy lobbystyczne.
EnglishIf an FSH dose increase is deemed appropriate, dose adaptation should preferably be at 7-14 day intervals and preferably with 37.5-75 IU increments.
Jeśli zwiększenie dawki FSH jest konieczne, dawkę należy zwiększyć o 37, 5 j. m. do 75 j. m. co 7 do 14 dni.
EnglishThese sought their register [among] those that were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they deemed polluted and put from the priesthood.
Ci szukali opisania swego, wywodząc ród swój, ale nie znaleźli; przetoż zrzuceni są z kapłaństwa.
EnglishGoods are deemed to be in conformity with the contract if, at the moment of delivery to the consumer:
Towary konsumpcyjne muszą być zgodne z umową sprzedaży.Przyjmuje się, że towary konsumpcyjne są zgodne z umową, gdy w momencie ich dostarczenia konsumentowi:
EnglishIf Egypt wishes to be deemed a civilised country, it must amend its intolerant anti-Christian legislation.
Jeżeli Egipt chce uchodzić za państwo cywilizowane to musi zmienić swoje nietolerancyjne antychrześcijańskie prawa.