EN decline
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

decline (też: dip, downgrade, downturn, drop)
The decline in energy self-sufficiency is a serious challenge for the EU.
Spadek samowystarczalności energetycznej jest poważnym wyzwaniem dla UE.
Because it is true that there was a decline in prevalence in Uganda in the 1990s.
To prawda, że nastąpił spadek w zachorowaniach w Ugandzie w latach 90.
There was a big decline in coffee prices. ~~~ Coffee is Uganda's major export.
Ogromny spadek cen kawy -- głównego produktu eksportowego Ugandy.
decline (też: collapse, decrease, demise, downfall)
- Madam President, we should do everything we can to halt Europe's moral decline.
Powinniśmy uczynić wszystko, żeby powstrzymać moralny upadek Europy.
The choice is between a higher degree of integration, not just coordination, and decline.
Ma do wyboru albo większą integrację, nie tylko koordynację, albo upadek.
Otherwise, we are likely to witness the steady decline of the European Union.
W przeciwnym wypadku możemy być świadkami stopniowego upadku Unii Europejskiej.
decline (też: regress)
I have voted in favour of this report, as we must stop the decline in farming by every means available to us.
Głosowałem za przyjęciem sprawozdania, ponieważ musimy powstrzymać regres rolnictwa każdym dostępnym dla nas sposobem.
To conclude, Mr President, I think that on the one hand, the European Union is in decline, in economic terms, and on the other, it is strengthened by the presence of the High Representative.
Podsumowując, uważam że z jednej strony Unia Europejska przeżywa regres gospodarczy, a z drugiej strony wzmacnia ją obecność wysokiej przedstawiciel.
Today, when Europe is experiencing economic decline, we should concentrate more on measures intended to strengthen the Union's economy, and not burden it with additional costs.
Dziś, gdy Europa przeżywa regres ekonomiczny, powinniśmy bardziej skupiać się na działaniach zmierzających do wzmocnienia wspólnotowej gospodarki, a nie obciążać jej dodatkowymi kosztami.
decline (też: shrinkage)

2. "in/of sth"

decline
volume_up
pogarszanie się {n.} (czegoś)
This causes concern, bearing in mind the increase in average life expectancy and the declining ratio between the number of people working and the number of people who are retired.
Budzi to niepokój, jeśli zważyć na wzrost przeciętnej długości życia oraz pogarszanie się stosunku liczby osób pracujących do liczby emerytów i rencistów.

Przykłady użycia - "decline" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn fact, it is in decline, and that programme has to be generally renegotiated.
W istocie gospodarka podupada, a przedmiotowy program należy ogólnie renegocjować.
EnglishThe EU's problem is that its level of self-sufficiency in energy is on the decline.
Problem UE polega na tym, że poziom jej samowystarczalności energetycznej maleje.
EnglishOtherwise, we are likely to witness the steady decline of the European Union.
W przeciwnym wypadku możemy być świadkami stopniowego upadku Unii Europejskiej.
EnglishThis would avoid the decline in employment income and future situations of poverty.
To pomogłoby uniknąć spadku w dochodach z zatrudnienia i przyszłych sytuacji biedy.
EnglishThere has been an alarming decline in the human rights situation in Tunisia.
Sytuacja w zakresie praw człowieka w Tunezji uległa radykalnemu pogorszeniu.
EnglishThese challenges are demographic decline and the ageing of Europe's population.
Do wyzwań tych należą zmiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa europejskiego.
EnglishAt the time, I compared the curved line of the year-on-year decline to a falling leaf.
Porównałem wówczas krzywą corocznego spadku poziomu budżetu do opadającego liścia.
EnglishWhatever its causes, the decline of violence, I think, has profound implications.
Niezależnie od tego jakie były powody spadku przemocy, niosły za sobą głębokie konsekwencje.
EnglishThe last decade has seen a decline in plant protein production in the EU.
W ostatniej dekadzie byliśmy świadkami zmniejszenia upraw roślin wysokobiałkowych w UE.
EnglishAt the same time, it will result in a rapid decline in the development of human civilisation.
Jednocześnie doprowadzi to do gwałtownego obniżenia rozwoju cywilizacji ludzkiej.
EnglishThe life expectancy in Europe has been steadily increasing, while the population is in decline.
Średnia długość życia w Europie ciągle wzrasta, natomiast liczba ludności spada.
EnglishOur demographic decline, like our future, must be a cause for concern.
Nasz niż demograficzny, podobnie jak nasza przyszłość, musi być powodem do niepokoju.
EnglishHowever, is it not the case that decline might be better than the alternative?
Jednak, czy nie jest tak, że załamanie jest lepsze niż alternatywa?
EnglishWe have less than we had before, and most of them are in fairly steep decline.
Mamy mniej niż było kiedyś, a większość z nich gwałtownie zanika.
EnglishYou're born, you peak at midlife and decline into decrepitude.
Rodzisz się, w wieku średnim osiągasz szczyt, a potem już tylko niedołężniejesz.
EnglishGet wisdom, get understanding; Forget not, neither decline from the words of my mouth;
Nabywaj mądrości, nabywaj roztropności; nie zapominaj, ani się uchylaj od powieści ust moich.
EnglishThe agricultural sector is in decline, particularly in the new Member States.
Rolnictwo, zwłaszcza w nowych państwach członkowskich, słabnie.
EnglishArmed with such data, we need to study the root causes of this decline.
Posiadając takie dane, musimy zbadać pierwotne przyczyny tego spadku.
EnglishAnd the current narrative is all about the rise of China and the decline of the United States.
Teraz powrócę do kwestii zmian równowagi sił między państwami i tego co się z tym wiąże.
EnglishIn a constantly changing world, inertia is tantamount to decline.
W ciągle zmieniającym się świecie, inercja jest równoznaczna z upadkiem.