EN to decide
volume_up
[decided|decided] {czasownik}

1. ogólne

to decide (też: to determine, to seal)
volume_up
zdecydować {czas. dk}
Your doctor will decide if you should receive concomitant supportive therapy.
Lekarz może zdecydować o zastosowaniu dodatkowego leczenia.
Your doctor may decide to permanently stop your treatment with Tarceva.
Lekarz może zdecydować o definitywnym zakończeniu stosowania leku Tarceva.
This is when your doctor may decide to no longer keep treating you with Fuzeon.
Jest to moment, w którym lekarz może zdecydować o zakończeniu leczenia lekiem Fuzeon.
He has to decide on tax policy, on currency, on border patrol, on policing.
Musi decydować o podatkach, walucie, straży granicznej, porządku publicznym.
This is a matter for national governments to decide, and not for the European Parliament.
Nie powinien o tym decydować Parlament Europejski, lecz rządy narodowe.
It is the child's best interests which should decide the matter, not adults' best interests.
Decydować powinien najlepszy interes dziecka, a nie najlepszy interes dorosłych.
to decide (też: to determine)
volume_up
zadecydować {czas. dk}
the European Parliament or the Council may decide to revoke the delegation;
Parlament Europejski lub Rada może zadecydować o odwołaniu upoważnienia;
We have to decide whether or not we want to be dependent on others in the long term.
Musimy zadecydować, czy chcemy być w dłuższej perspektywie uzależnieni od innych.
Your doctor or pharmacist will be able to decide if you should receive INTANZA.
Lekarz lub farmaceuta będą w stanie zadecydować, czy należy podać INTANZA.
to decide
volume_up
postanowić {czas. dk} (podjąć decyzję)
There is religious freedom in the sense that it is possible for me to decide to be an atheist.
Istnieje wolność religijna w tym sensie, że mogę postanowić, że zostanę ateistą.
The Board of Governors may, acting unanimously, decide to increase the subscribed capital.4.
    Rada Gubernatorów może jednomyślnie postanowić o podwyższeniu subskrybowanego kapitału.4.
The Foreign Affairs Council of 31 January 2011 will have to decide on appropriate measures.
Rada do Spraw Zagranicznych, której posiedzenie odbędzie się w dniu 31 stycznia 2011 r. będzie musiała postanowić o podjęciu odpowiednich kroków.
It is a matter which each Member State must itself decide.
Jest to sprawa, którą każde państwo członkowskie musi rozstrzygnąć we własnym zakresie.
What I am concerned to do now is simply to decide on the order of business.
Teraz chciałbym po prostu rozstrzygnąć kwestię porządku obrad.
Należy rozstrzygnąć tę kwestię.
to decide
I must stress that it is, as yet, too early to decide the way forward.
Muszę podkreślić, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby decydować się na jakieś rozwiązania.
We cannot switch from the fishing quota to something different, and decide to work on development instead'.
Nie możemy przestawić się z kwot połowowych na coś innego i zamiast tego decydować się na pracę na rzecz rozwoju”.
We are trying to decide whether there should be railways in the Community or Community railways.
Rozstrzygamy dylemat: koleje we Wspólnocie czy koleje wspólnotowe.
The European Parliament is now deciding whether or not it was transposed properly in the Member States.
Parlament Europejski rozstrzyga teraz, czy przedmiotowa dyrektywa została prawidłowo transponowana do krajowych przepisów państw członkowskich.
The Council must take genuine decisions and the legislation must be decided on in consultation with the European Parliament.
Rada musi podejmować rzeczywiste decyzje, a sprawy prawodawstwa muszą być rozstrzygane w konsultacji z Parlamentem Europejskim.
to decide
volume_up
umyślić {czas. dk}

2. "on"

to decide
volume_up
uradzić {czas. dk} [wzn.]
to decide
volume_up
uradzać {czas. ndk} [wzn.]

3. Prawo

to decide
volume_up
postanowić {czas. dk}
There is religious freedom in the sense that it is possible for me to decide to be an atheist.
Istnieje wolność religijna w tym sensie, że mogę postanowić, że zostanę ateistą.
The Board of Governors may, acting unanimously, decide to increase the subscribed capital.4.
    Rada Gubernatorów może jednomyślnie postanowić o podwyższeniu subskrybowanego kapitału.4.
The Foreign Affairs Council of 31 January 2011 will have to decide on appropriate measures.
Rada do Spraw Zagranicznych, której posiedzenie odbędzie się w dniu 31 stycznia 2011 r. będzie musiała postanowić o podjęciu odpowiednich kroków.
to decide (też: to rule)
They also decide to extend the budgetary powers of the European Parliament.
Postanawia również rozszerzyć uprawnienia Parlamentu Europejskiego w zakresie budżetu.
To my mind, this point genuinely penalised consumers who decide to repay their loan early.
Moim zdaniem punkt ten autentycznie działał na niekorzyść konsumentów, którzy postanawiają przedterminowo spłacić kredyt.
They decide to make a cake, and in order to make it really tasty, they throw everything that they like into the pot.
Postanawiają oni upiec ciasto, i aby było naprawdę smaczne, wrzucają do garnka wszystko to, co lubią.

Przykłady użycia - "to decide" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYour doctor should decide whether you can take XERISTAR with other medicines.
Lekarz zdecyduje, czy można przyjmować lek XERISTAR jednocześnie z innymi lekami.
EnglishYour doctor should decide whether you can take CYMBALTA with other medicines.
Lekarz zdecyduje, czy można przyjmować lek CYMBALTA jednocześnie z innymi lekami.
EnglishYour doctor should decide whether you can take ARICLAIM with other medicines.
Lekarz zdecyduje, czy można przyjmować lek ARICLAIM jednocześnie z innymi lekami.
EnglishHe will decide if your treatment should be continued with an alternative medication.
Lekarz prowadzący zdecyduje czy należy kontynuować leczenie stosując inne leki.
EnglishIf you are breast-feeding, the doctor will decide whether Angiox should be used.
W okresie karmienia piersią lekarz zadecyduje, czy lek Angiox powinien być stosowany.
EnglishNow, we need only to decide whether we should agree on enhanced cooperation.
Obecnie musimy jedynie podjąć decyzję, czy zgadzamy się na wzmocnioną współpracę.
EnglishYour doctor should decide whether you can take YENTREVE with other medicines.
Lekarz zdecyduje, czy można przyjmować YENTREVE jednocześnie z innymi lekami.
EnglishTherefore, your doctor will decide whether you should use Doribax while breastfeeding.
Dlatego lekarz zadecyduje, czy można stosować Doribax podczas karmienia piersią.
EnglishYour doctor should decide whether you can take ARICLAIM with other medicines.
Lekarz zdecyduje, czy można przyjmować ARICLAIM jednocześnie z innymi lekami.
EnglishLife is a string of choices creating a constant pressure to decide what to do next.
Życie to pasmo wyborów i ciągła presja podejmowania wyboru co do kolejnych działań.
EnglishYour doctor can decide whether Epoetin alfa HEXAL is not working properly for you.
Lekarz zdecyduje, czy lek Epoetin alfa HEXAL jest niewłaściwy dla pacjenta.
EnglishYour doctor will decide when you need another injection and how much to give you.
Lekarz podejmuje decyzję o terminie podania kolejnego wstrzyknięcia i wielkości dawki.
EnglishYour doctor will decide if ADVATE may be used during pregnancy and breast-feeding.
Lekarz zadecyduje czy ADVATE można będzie stosować podczas ciąży i karmienia piersią.
EnglishYour doctor will decide if CEPROTIN may be used during pregnancy and lactation.
Lekarz zdecyduje, czy można zastosować CEPROTIN podczas ciąży i karmienia.
EnglishI hope those declarations are remembered when we decide on policy post-2013.
Mam nadzieję, że będziemy o nich pamiętać, decydując o polityce po roku 2013.
EnglishIt is basically up to the United Nations Security Council to decide on the situation.
Zasadniczo ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Rady Bezpieczeństwa ONZ.
EnglishThe Commission will then, in its wisdom, decide whether it does anything or not.
Wtedy Komisja, opierając się na swoim autorytecie, zadecyduje czy to zrobi, czy też nie.
EnglishWe do, however, have to allow future presidencies to decide their own priorities.
Musimy jednak dopuścić, że kolejne prezydencje będą chciały zaznaczyć swoje priorytety.
EnglishWe cherish the opportunity to have our say, to help decide the future of the country.
Doceniamy okazję by wyrazić własne zdanie, by mieć wpływ na przyszłość kraju.
EnglishDay in day out you decide to save banks; meanwhile, the Irish are sinking.
Dzień w dzień podejmujecie decyzje o ratowaniu banków, a tymczasem Irlandia tonie.