"debacle" po polsku

EN

"debacle" - polskie tłumaczenie

EN debacle
volume_up
{rzeczownik}

And who do you think's gonna see the debacle?
I kto zobaczy to niepowodzenie?
We note the debacle of the EU's slow and small efforts in Haiti, and thus we feel that the EU cannot be trusted in future humanitarian crises.
Odnotowaliśmy niepowodzenie powolnych i znikomych działań UE na Haiti i dlatego stoimy na stanowisku, że UE nie można ufać na wypadek przyszłych kryzysów humanitarnych.
debacle (też: flap, trapdoor)
debacle (też: fiasco, flop, pratfall)
And this was absolutely demonstrated by the debacle around the December Fishing Council and the decisions on quotas.
Dowiodło tego zdecydowanie fiasko w związku z grudniową Radą ds. Rybołówstwa i decyzjami w sprawie kwot.
In the wake of the debacle in the financial markets, we are experiencing the great resurgence of national governments.
W obliczu fiaska na rynkach finansowych jesteśmy świadkami wielkiego wskrzeszenia rządów krajowych.
But only two percent don't know the effect that the debacle in Argentina will have on the IMF's monetary policy -- (Laughter) seems a contradiction.
Ale tylko dwa procent nie zna efektu jaki będzie miało wpływ fiasko w Argentynie na politykę pieniężną MWF Śmiech wygląda jak sprzeczność.

Synonimy (angielski) dla "debacle":

debacle

Przykłady użycia - "debacle" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAny reform of the CFP must include an end to the debacle of discards.
Reforma WPRyb musi uwzględniać ostateczne wyeliminowanie odrzutów.
EnglishIn the wake of the debacle in the financial markets, we are experiencing the great resurgence of national governments.
W obliczu fiaska na rynkach finansowych jesteśmy świadkami wielkiego wskrzeszenia rządów krajowych.
English- (IT) Mr President, ladies and gentlemen, the grave spectre of the debacle resulting from the sub-prime loans also hangs over European banks.
- {IT} Panie przewodniczący, panie i panowie! Poważna katastrofa, która powstała w wyniku kredytów hipotecznych wisi także nad europejskimi bankami.
EnglishIt should be stated clearly that these should not be suppressed and linked with the Lisbon Treaty debacle, as certain senior European politicians are currently doing.
Należy stanowczo podkreślić, że nie powinny być one tłumione i łączone z klęską traktatu lizbońskiego, jak czynią to niektórzy znaczący politycy w Europie.
EnglishI would hope that, after the debacle of the declaratory Lisbon Strategy, the Commission did not want to come out with another empty-worded utopia with which to delude European citizens.
Mam nadzieję, że po fiasku deklaracyjnej strategii lizbońskiej Komisja nie chciała stworzyć kolejnej pustej utopii, która ma zwieść europejskich obywateli.