"dear" po polsku

EN

"dear" - polskie tłumaczenie

volume_up
dear {rzecz.}
volume_up
dear {przym.}
volume_up
dear {wykrz.}
PL
volume_up
dear! {wykrz.}
PL

EN dear
volume_up
{rzeczownik}

Przykłady użycia - "dear" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMy dear Martin, if I hurt you by comparing you to a French Socialist, I regret it.
Jeśli uraziłem cię porównaniem do francuskich socjalistów, to przepraszam.
EnglishThe second thing I want to do is introduce my co-author and dear friend and co-teacher.
Następnie chcę przedstawić współautora, bliskiego przyjaciela i nauczyciela.
EnglishCommissioner, I know that biodiversity is something you hold dear.
Panie komisarzu! Wiem, że różnorodność biologiczna bliska jest pańskiemu sercu.
EnglishDear colleagues, we will vote today on this very important issue.
Koleżanki i koledzy! Dziś przeprowadzimy głosowanie nad tą bardzo ważną kwestią.
EnglishDear colleagues, what I said before may have caused some confusion.
Koleżanki i Koledzy! Moja poprzednia wypowiedź wywołała niejakie zamieszanie.
EnglishShe died alone in 1940 in the company of her books and her dear friends.
Zmarła samotnie w 1940 roku w otoczeniu książek i bliskich przyjaciół.
EnglishWe hold the future of our citizens very dear when it comes to our vision for the future.
Bardzo troszczymy się o przyszłość naszych obywateli, gdy chodzi o naszą wizję przyszłości.
EnglishThe collapse of a series of financial institutions cost and is still costing taxpayers dear.
Bankructwa wielu instytucji finansowych nadal drogo kosztują podatników.
EnglishYou may well ask why I hold the accession prospects of those countries so dear.
Mogą państwo oczywiście zapytać, dlaczego uważam perspektywę akcesji dla tych państw za tak istotną.
EnglishBut I do want to talk to you about something that I think is dear to all of us.
Opowiem Wam o czymś, co wydaje mi się ważne dla wszystkich.
EnglishHe said, 'Plato is dear to me, but dearer still is the truth'.
Powiedział "Plato jest moim przyjacielem, lecz większą przyjaciółką prawda”.
EnglishAnd of course, the third motivator, one near and dear to my heart as an entrepreneur, is wealth.
Trzecia motywacja, bliska mi, jako przedsiębiorcy, to bogacenie się. ~~~ Ogromne bogactwo.
EnglishSend some love out to my dear and a special shout-out to the Reverend Sultan here.
Który zesłał mi mojego ukochanego Wielebnego Sultan' a.
EnglishDelighted to be here and to talk to you about a subject dear to my heart, which is beauty.
Opowiem wam o temacie bliskim mojemu sercu, czyli o pięknie.
EnglishAnd a certain centurion's servant, who was dear unto him, was sick and at the point of death.
A niektórego setnika sługa źle się mając, już prawie miał umrzeć, którego on sobie bardzo poważał.
EnglishIn this context, political irresponsibility will cost dear, and that is true for everyone.
Nieodpowiedzialność polityczna będzie w tym kontekście drogo kosztować, i prawda ta dotyczy wszystkich.
EnglishNow our dear Commissioner, Mrs Ferrero-Waldner, has the floor.
A teraz czas na ponowną wypowiedź pani komisarz Ferrero-Waldner.
EnglishI believe that, in future, the psychological consequences of this problem will cost us dear.
Myślę, że w przyszłości konsekwencje psychologiczne tego euro-sieroctwa będą nas bardzo wiele kosztować.
English. - Madam President, I think this a question dear to you as well.
urzędująca przewodnicząca Rady. - Pani przewodnicząca! Sądzę, że to pytanie jest ważne także dla pani.
EnglishThis Article also applies to relations with Cuba and with the Cuban people, who are very dear to us.
21 Traktatu o Unii Europejskiej. Artykuł ten ma również zastosowanie do stosunków z Kubą i Kubańczykami.