EN deal
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

deal (też: transaction)
This is a Commission-style deal which is more suited to a command economy.
Jest to transakcja w stylu Komisji, typowa dla gospodarki nakazowej.
Dobra transakcja handlowa musi również być sprawiedliwa.
I have complete confidence in Commissioner Kroes, who is going to examine every aspect of this deal.
Mam całkowite zaufanie do pani komisarz Kroes, która zbada wszystkie aspekty tej transakcji.
I think that a deal is within our grasp but, of course, I say as well that it must be the right deal.
Myślę, że taka umowa jest w zasięgu ręki, ale oczywiście chodzi również o to, aby ta umowa była właściwa.
Is it a good deal, potentially, for the world economy?
Czy to potencjalnie dobra umowa dla gospodarki światowej?
Na zakończenie umowa z WTO może sprawić...
deal (też: bargain, chance, event, occasion)
In other words, a good deal that used to be a great deal is not nearly as good as an awful deal that was once a horrible deal.
skłonność do porównywania z przeszłością powoduje że ludzie przepuszczają lepszą okazję.
We could also deal with this problem on the occasion of the next enlargement.
Również i tym problemem możemy się zająć przy okazji kolejnego rozszerzenia.
Let us grasp this opportunity and present ideas for an agenda to deal with globalisation.
Wykorzystajmy tę okazję i przedstawmy pomysły planu działania w odniesieniu do globalizacji.
If we do not know what the deal is, then the deal is money, and emissions trading.
Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, o handel emisjami.
We have a great deal of expertise in global trading.
Mamy ogromne doświadczenie w prowadzeniu handlu międzynarodowego.
Trade experts by their nature aim to get the best possible deal for the European Union.
Ze względu na swoją funkcję, specjaliści od handlu starają się uzyskać najlepsze możliwe warunki dla Unii Europejskiej.
Of course, we expect that any future government would respect the deal.
Oczywiście oczekujemy, że wszystkie przyszłe rządy będą respektowały ten układ.
This was a package deal that was ultimately demanded, but you have said nothing about it.
Był to układ obejmujący cały pakiet żądań, lecz państwo nic o tym nie wspomnieli.
Indeed, was this the deal that I predicted back in 2005?
Czy taki był układ, który przewidziałem już w 2005 roku?
deal (też: bid, offer, proposal, approach)
Everyone wants and deserves the best deal going, whether they live in Lisbon or London.
Każdy chce najlepszej dostępnej oferty i na nią zasługuje bez względu na to, czy mieszka w Lizbonie, czy w Londynie.
Your offer must be a deal. Offers should provide a monetary discount or an additional good or service not normally included.
kuponu musi być związany z ofertą, ułożony w logiczne zdania, a także zawierać odstępy między wyrazami zgodne z zasadami gramatyki.Użycie
And they've been actually quite successful in getting better deals because most of them are getting a raw deal.
I jak do tej pory osiągali spore sukcesy w negocjacjach, ponieważ większość z nich dostaje niesprawiedliwe oferty.
Let us go for a deal but one that is fair and balanced.
Dążmy do porozumienia, ale niechżesz będzie to porozumienie sprawiedliwe i wyważone.
Therefore, a package deal should perhaps be considered.
Może należy zatem rozważyć porozumienie pakietowe.
So hopefully, an ambitious deal can be struck.
Miejmy więc nadzieję, że uda się osiągnąć ambitne porozumienie.

2. "in cards"

deal

Przykłady użycia - "deal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishif we want food adequacy, because only thus will we be able to deal with crises;
wystarczającej ilości żywności, ponieważ tylko tak możemy radzić sobie z kryzysem;
EnglishLet me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.
Niech przypomnę jednak Izbie, że nadal jest do zrobienia bardzo poważny interes.
EnglishThey have mobilised considerable army and police forces to deal with demonstrators.
Do ochrony przed demonstrantami zmobilizowano znaczne siły wojskowe i policyjne.
EnglishThat is understandable, and I hope that the European Council will deal with that.
Jest to całkiem zrozumiałe i mam nadzieję, że Rada Europejska sobie z tym poradzi.
EnglishFinally, I will deal with CE-marking and the abolition of national labelling.
Na koniec zajmę się oznaczeniem CE i zniesieniem krajowych systemów znakowania.
EnglishArticles 84 and 96 of the report deal with the human rights situation in Cuba.
Artykuły 84 i 96 sprawozdania dotyczą sytuacji w zakresie praw człowieka na Kubie.
EnglishWe need Russia if we are to be able to deal with the global challenges effectively.
Potrzebujemy Rosji, jeśli mamy skutecznie radzić sobie z wyzwaniami globalnymi.
EnglishSimilarly, Europe has a great deal to gain economically from its cultural diversity.
Podobnie, Europa może zyskać bardzo wiele dzięki swej różnorodności kulturowej.
EnglishWe shall thus be able to deal effectively with this great threat to the planet.
Wtedy będziemy mogli efektywnie zmierzyć się z ogromnym zagrożeniem dla tej planety.
EnglishLet me just make some general points about the approach on this deal first.
Chciałabym najpierw zgłosić jedynie kilka uwag w sprawie podejścia do tej umowy.
EnglishWhat they want to see is the action to actually begin to deal with these crises.
Ludzie chcą faktycznego podjęcia działania wymierzonego w przejawy kryzysu.
EnglishIn part, of course, that reflects the deal that the Swiss have struck with Brussels.
Częściowo stanowi to odzwierciedlenie interesu, jaki Szwajcarzy ubili z Brukselą.
EnglishBut we should recognize that for many people in the world, they are a big deal.
Jednak powinniśmy dostrzec, że dla wielu ludzi na świecie, to spory problem.
EnglishHowever, enlargement is another matter and requires a great deal of careful study.
Jednak rozszerzenie jest inną kwestią, która wymaga bardzo ostrożnej analizy.
EnglishHowever, we can deal with it effectively primarily by acting at a global level.
Jednakże możemy się z nią efektywnie uporać, jedynie działając na szczeblu globalnym.
EnglishThere will be enormous benefit to both Europe and Korea on the signing of this deal.
Podpisanie tej umowy przyniesie zarówno Europie, jak i Korei ogromne korzyści.
EnglishThere's a lot of conflict, and the question is, how do we deal with our differences?
Jest wiele zatargów. ~~~ Pytanie brzmi: jak radzimy sobie z tym, co nas różni?
EnglishI believe we should first deal with the situation in our immediate vicinity.
Uważam, że najpierw trzeba zadbać o to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu.
EnglishThese are concerns and areas which we can only deal with by acting together.
Istnieją sprawy i obszary, które możemy rozwiązać tylko poprzez wspólne działanie.
English(ES) Mr President, ETA has caused a great deal of pain, and must disappear for good.
(ES) Panie Przewodniczący! ETA spowodowała wiele bólu i powinna zniknąć na zawsze.