EN cut
volume_up
{rzeczownik}

Cięcie kosztów polega na wyborze drogi na skróty.
The public books are balanced by cutting spending and by increasing income, or by both at the same time.
Bilanse publiczne są równoważone poprzez cięcie wydatków lub zwiększanie dochodu, albo poprzez jedno i drugie równocześnie.
cut (też: injury, tear, wound)
♫ It cuts me with every could have been ♫
♫ Każde "gdyby" pogłębia ranę ♫
cut (też: line, style)
cut (też: reduction)
It is in fact a cut of about 0.5% in real terms.
Faktycznie jest to redukcja realnie o około 0,5 %.
Would you not agree that such cuts would devastate European agriculture and, in particular, the beef sector?
Czy nie zgodziłaby się pani, że taka redukcja zniszczyłaby rolnictwo europejskie, a w szczególności sektor wołowiny?
Cutting such spending in times of recession would also worsen an economic downturn.
Redukcja takich nakładów w warunkach recesji pogorszy też niekorzystną sytuację gospodarczą.
cut (też: styling)
cut
cut (też: score, slice)

Przykłady użycia - "cut" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.
Ale, żeby już nie przedłużać, rzuciłem szkołę, aby podjąć karierę karykaturzysty.
EnglishThis 2% cut would be completely out of the question for the Court of Auditors.
Cięcia w wysokości 2% są w przypadku Trybunału Audytorów absolutnie wykluczone.
EnglishParliament has, however, settled for a cut-price, poorly drawn-up agreement.
Parlament zdecydował się jednak przyjąć kiepsko opracowane, tanie porozumienie.
EnglishAt present he is advocating a 46% import tariff cut in the agricultural sector.
Obecnie opowiada się on za 46% obniżeniem ceł importowych w sektorze rolnym.
EnglishEurope has set a clear-cut hierarchy in the new framework directive on waste.
Europa ustanowiła wyraźną hierarchię w nowej dyrektywie ramowej w sprawie odpadów.
EnglishAnd what's really important in this stuff is, as we cut, we also have to grow.
I co jest naprawdę bardzo ważne, to, że mimo cięć budżetowych, musimy się rozrastać.
EnglishThis represents a cut of 34% and goes far beyond our other climate targets.
Oznacza to spadek o 34 %, co zdecydowanie wykracza poza nasze cele klimatyczne.
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 163(1) of the Rules of Procedure)
(Wyjaśnienia dotyczące głosowań zostały skrócone na podstawie art. 163 ust.
EnglishDedan, and Tema, and Buz, and all that have the corners [of their hair] cut off;
Dedana i Temę, i Buzę, i wszystkich, którzy mieszkają w ostatnich kątach:
EnglishWell in order to accommodate that, you would have to cut education spending in half.
Aby podołać temu problemowi, trzeba będzie zmniejszyć o połowę wydatki na edukację.
English(The explanation of vote was cut short pursuant to Rule 163 of the Rules of Procedure)
(Wyjaśnienie sposobu głosowania zostało skrócone zgodnie z art. 163 Regulaminu)
English(The explanation of vote was cut short pursuant to Rule 170 of the Rules of Procedure)
(Wyjaśnienie sposobu głosowania zostało skrócone zgodnie z art. 170 Regulaminu)
EnglishYou say that red tape must be cut for small and medium-sized enterprises.
Mówi pan, że trzeba ograniczyć biurokrację dla małych i średnich przedsiębiorstw.
EnglishThe scope of the citizens' initiative, however, is not yet cut and dried.
Zakres inicjatywy europejskiej nie został jednak jeszcze ostatecznie określony.
EnglishExtavia has been shown to cut down the number of attacks and make them less severe.
Wykazano, że lek Extavia ogranicza liczbę ataków i zmniejsza ich nasilenie.
EnglishAll Europe will achieve with this is to cut the branch it is sitting on.
Jedyne, co Europa osiągnie w ten sposób, to podcięcie gałęzi, na której siedzi.
EnglishOne important element would be for it to cut back on its military budget.
Jedną ważną rzeczą, jaką może uczynić, byłoby ograniczenie jej budżetu wojskowego.
EnglishWe have to cut down some of the barriers within and between the professions.
Musimy ograniczyć niektóre z barier w obrębie zawodów oraz między zawodami.
EnglishThe Slovak minority has also been cut down from 300 000 to 10 000 members.
Mniejszość słowacka również zmniejszyła się z 300 tysięcy do 10 tysięcy osób.
EnglishAnd I give you my word, here and now, that we will not cut your sisters either."
I daję ci moje słowo, tu i teraz, że twoich sióstr też nie obrzezamy".