"curve" po polsku

EN

"curve" - polskie tłumaczenie

volume_up
curve {rzecz.}

EN curve
volume_up
{rzeczownik}

curve
A curve's a curve, a plane's a plane, and the two won't mix.
Krzywa to krzywa, płaszczyzna to płaszczyzna, nie można ich łączyć.
The serum concentration curve can be described by a biexponential equation.
Krzywa przedstawiająca stężenie leku w surowicy może być opisana równaniem dwuwykładniczym.
Absorption is complete based on mean area under the curve (AUC) values.
Wchłanianie jest całkowite, co wynika ze średnich wartości pola pod krzywą (AUC).
curve (też: arc, arch, bend, bow)
curve
curve (też: bend, contortion, dent, flexure)
It has curves in two directions, one curve upward and opposite transverse curve down the other, so any kind of perturbation spreads the forces over the surface of this type of shape.
Wygina się w dwóch kierunkach, jedno wygięcie w górę a przeciwne, poprzeczne wygięcie w dół, więc wszelkie napięcia rozkładają siły na całej powierzchni tego kształtu.
curve
volume_up
zaokrąglenie {n.} (krągłość)

Przykłady użycia - "curve" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe're on this curve, and the graphics are getting so ridiculously better.
Jesteśmy na krzywej, gdzie grafika staje się wręcz niemożliwie dobra.
EnglishPeople's well-being cannot simply be expressed as an index or a curve.
Dobrostanu ludzi nie można tak po prostu zobrazować za pomocą współczynnika lub krzywej.
EnglishAnd during that learning curve the complications went quite a bit higher.
Proces uczenia się był bardzo długi, a w trakcie, wszystko jeszcze bardziej się komplikowało.
EnglishI think we are all on a learning curve, not only the President but undoubtedly the speaker as well.
Myślę, że wszyscy się uczymy, nie tylko pan przewodniczący, ale także mówcy.
EnglishWe need to be ahead of the curve, not behind the curve, so as soon as possible it shall be!
Jak najszybciej musimy się znaleźć za zakrętem, a nie przed nim!
EnglishBefore I talk about that, I've written down at the bottom there the slope of this curve, this straight line.
Zanim o tym opowiem, zapisałem u dołu nachylenie tej krzywej, tej linii prostej.
EnglishThe G20 discussion on how to address imbalances showed that the EU is ahead of the curve.
Dyskusja G-20 na temat tego, jak radzić sobie z nierównowagą, pokazała, że UE wyprzedza resztę świata.
EnglishAnd if you're lucky, they'll tell their friends on the rest of the curve, and it'll spread.
Jesli masz szczęście opowiedzą o tym swoim znajomym a ci przekażą to dalej i tak wieść się rozniesie.
EnglishThe slope of the epidemic curve is approaching now, in November.
Zbliża się nachylenie krzywej epidemii, teraz, w listopadzie.
EnglishIt also has a flat dose/ response curve i. e. its efficacy is largely independent of the dose.
jego skuteczność jest w dużym stopniu niezależna od dawki.
EnglishThis is why I believe that we can say that these five years have been a very sharp learning curve.
Dlatego właśnie uważam, że możemy powiedzieć, że w ostatnich 5 latach wiele musieliśmy się nauczyć.
EnglishThere didn't seem to be anything else to warp or curve.
Do opisu dodatkowego oddziaływania potrzebował dodatkowego wymiaru.
EnglishSo the robot is obviously capable of executing any curve trajectory.
Robot może poruszać się po każdej krzywej trajektorii.
EnglishAs the juveniles are growing up, their horns actually curve backwards.
Jak młode rosną, ich rogi się zakrzywiają do tyłu.
EnglishIf you're coming into a curve like this... and you start to skid... you have to steer into the skid.
Jeżeli przychodzisz do zakrętu w ten sposób... i zaczynasz poślizg... musisz się wysterować w poślizg.
EnglishOne day, a friend of mine, to bug me, brought a picture and said, "What is the roughness of this curve?"
Przyniósł obrazek i spytał "Jaka jest nierówność tej krzywej?
EnglishBut if there is matter in the environment, such as the Sun, it causes the fabric of space to warp, to curve.
Załóżmy, że przestrzeń jest podłożem wszystkiego, co istnieje.
EnglishBut it's the nature of exponential growth that once it reaches the knee of the curve, it explodes.
Ale w tym tkwi natura wzrostu geometrycznego że po osiągnięciu odpowiedniego punktu, gwałtownie przyśpiesza.
EnglishNow, the third curve is information technology.
Zobaczmy, trzecia krzywizna reprezentuje technologię informacyjną.
EnglishLet us not go back to the days of overregulation, when we determined what the curve of a cucumber should be.
Nie wracajmy do czasów nadmiernej regulacji, kiedy określaliśmy, jaka powinna być krzywizna ogórka.