"to curtail" po polsku

EN

"to curtail" - polskie tłumaczenie

EN to curtail
volume_up
[curtailed|curtailed] {czasownik}

Przykłady użycia - "to curtail" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHowever, the European Union is not permitted to unduly curtail existing fundamental rights.
Unia Europejska nie może jednak nadmiernie ograniczać istniejących praw podstawowych.
EnglishYou could have told us that you would have to curtail some of the debates.
Mógł nam Pan powiedzieć, że będzie Pan musiał ograniczyć część debat.
EnglishThe European Parliament has been forced to severely curtail the possibilities of military use.
Parlament Europejski został zmuszony do surowego ograniczenia możliwości zastosowania wojskowego.
EnglishTrade agreements must not be misused in order to curtail the fundamental rights and freedoms of individuals.
Nie wolno nadużywać umów handlowych w celu ograniczania podstawowych praw i wolności jednostki.
EnglishDoes she believe the technology can be implemented that will end discards, or at least curtail them?
Czy uważa Pani, że można wdrożyć technologię, która zakończy problem odrzutów albo przynajmniej je ograniczy?
EnglishYou have had the honesty to recognise that there is 20% unemployment in Spain, but that does not curtail you.
Zdobył się pan na szczerość i zauważył, że bezrobocie w Hiszpanii sięga 20 %, ale to nie może pana zniechęcić.
EnglishAnyone seeking to curtail it must be able to present very good arguments.
Uważam jednak, że jesteśmy również zgodni, iż prawo pobytu w strefie Schengen jest wielką korzyścią i namacalnym dowodem obywatelstwa europejskiego.
EnglishTherefore, it is not enough to propose constraints or curtail the European Union for European citizens.
Nie wystarczy zatem proponować ograniczeń czy ograniczać europejskim obywatelom korzyści wynikające z przynależności do Unii Europejskiej.
EnglishHow can we curtail its effects on the additional problems of growing isolation in an increasing number of areas and regions?
Jak możemy zmniejszyć jego efekty na dodatkowe problemy rosnącej izolacji w coraz wyższej liczbie obszarów i regionów?
EnglishIt is this worrying fact that makes it essential to adopt resolute initiatives at all levels to curtail this phenomenon.
Ten niepokojący fakt zmusza nas do podjęcia stanowczych inicjatyw na wszystkich szczeblach w celu ograniczenia tego zjawiska.
EnglishWe must therefore again appeal to the Security Council to react and provide all available means to curtail these massacres.
Dlatego musimy znów zaapelować do Rady Bezpieczeństwa, aby zareagowała i zapewniła wszelkie dostępne środki do przerwania tych rzezi.
EnglishAs it is not possible to curtail an MEP's mandate during a term, this means that Parliament will temporarily have 754 Members.
Ponieważ skrócenie mandatu poselskiego nie jest możliwe w trakcie trwania kadencji, w Parlamencie tymczasowo zasiadać będzie 754 posłów.
English3. the unconditional repeal of Article 301 of the Penal Code and all other articles which curtail freedom of thought and freedom of opinion;
Bezwarunkowe uchylenie art. 301 Kodeksu Karnego i wszystkich innych artykułów ograniczających wolność myśli i swobodę wyrażania opinii;
EnglishAs early as yesterday, a joint agreement was reached between Ireland and the UK so as to curtail the disruption of air travel: a welcome development.
Już wczoraj Irlandia i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie w sprawie ograniczenia zakłóceń lotów: to bardzo pozytywny znak.
EnglishThe next step will be to provide the EU with a budget based on 'own resources' in order to curtail our reliance on the 'bad' will of States.
Kolejnym krokiem będzie zapewnienie UE budżetu opartego na zasobach własnych w celu zmniejszenia naszego uzależnienia od "złej” woli państw.
EnglishWhat action will the Commission take against pharmaceuticals companies that attempt to curtail parallel trading in the medicines sector?
Jakie działania Komisja zamierza podjąć przeciwko firmom farmaceutycznym, które starają się ograniczyć handel równoległy w branży farmaceutycznej?
EnglishWhat is new since 2001, however, is that governments worldwide have been seizing on the fight against terrorism to curtail civil rights and freedoms.
Nowym zjawiskiem jest jednak to, że od 2001 r. rządy na całym świecie usprawiedliwiają ograniczanie praw i wolności obywatelskich walką z terroryzmem.
EnglishAs far as our group is concerned, Commissioner Barnier must work energetically on proposals to curtail irresponsible behaviour on the financial markets.
Nasza grupa uważa, że komisarz Barnier musi energicznie pracować nad propozycjami na rzecz ukrócenia nieodpowiedzialnego zachowania rynków finansowych.
EnglishTurning people back at the borders is a reactionary utopia, and I believe that it is very difficult to curtail the natural need for free movement of men and women.
Zawracanie ludzi na granicach jest przejawem reakcyjnej utopii i uważam, że niezwykle trudno jest ograniczyć naturalną potrzebę mężczyzn i kobiet do swobodnego przemieszczania się.
EnglishThere is in this House a large majority which has not given into Council and Commission efforts to curtail parliamentary scrutiny, which is contrary to the spirit of the Treaty.
Znaczna większość tego Parlamentu nie podporządkowała się wysiłkom Rady i Komisji, by ograniczyć kontrolę parlamentarną, które pozostają w sprzeczności z duchem traktatu.