EN current
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

current (też: electricity, power, drift)
And when you turn off the gate, there's no current flowing through the device.
A gdy wyłączymy bramkę, przez urządzenie nie płynie prąd.
Whenever current flows through the coil, this becomes an electromagnet.
Kiedy prąd płynie przez cewkę, powstaje elektromagnes.
Right, the current wants to run through the play-dough, not through that LED.
Prąd płynie przez ciastolinę, nie przez diodę.
current (też: brook, creek, flood, stream)
current
We say this because we are at the crossroads of intellectual currents, and it follows that it is our mission to mediate, and especially to mediate between east and west.'
Mówimy to, ponieważ jesteśmy na skrzyżowaniu nurtów intelektualnych, z czego wynika nasza misja jako pośrednika, zwłaszcza między wschodem a zachodem”.
Now, I can say that, as the chairman of a minority group which, in many people's opinion, expresses ideas outside the current mainstream, I felt at ease under your presidency.
Mogę teraz powiedzieć, że jako przewodniczący grupy mniejszości, która w opinii wielu osób wyraża poglądy spoza głównego nurtu, czułem się zupełnie swobodnie podczas pana kadencji.
current

2. przenośny

current (też: course, run, tide, pace)
However, try as I might, I cannot reconcile it with current events.
W żaden sposób nie mogę się pogodzić z aktualnym biegiem wydarzeń.
However, the current framework of EU policies, in which the most negative aspects have been worsening over the years, is markedly unfavourable to this endeavour.
Jednakże polityka UE w swoim obecnym kształcie, kiedy najbardziej negatywne aspekty ulegają z biegiem lat pogorszeniu, zdecydowanie nie sprzyja temu przedsięwzięciu.
current (też: course, process)
volume_up
tok {m.}

3. inne

And that current, electrical current, is carried by electrons, just like in your house and so on.
A ten prąd, prąd elektryczny, jest przenoszony przez elektrony, tak jak [w instalacjach] w waszych domach, itp.
At the moment, our houses are supplied with electrical current without us knowing where it comes from.
Obecnie prąd elektryczny jest dostarczany do naszych gospodarstw domowych, a my nie zastanawiamy się skąd pochodzi.
That means that the magnetic pulse is generating an electric current that's interfering with the erroneous electrical activity in the brain.
Oznacza to, że impuls magnetyczny generuje prąd elektryczny, który interferuje z nieprawidłową czynnością elektryczną w mózgu.

Synonimy (angielski) dla "current":

current

Przykłady użycia - "current" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHe is an architect of the current economic crisis, not a saviour of the world.
Jest architektem dzisiejszego kryzysu gospodarczego, a nie zbawicielem świata.
EnglishThis is another project I worked on with Sensible Cities Lab and CurrentCity.org.
A to kolejny projekt, nad którym pracowałem z Sensible Cities Lab i CurrentCity.org.
EnglishIt outlines a wide range of measures to reduce the current high youth unemployment.
Obejmuje ona szeroką gamę środków ograniczenia aktualnie wysokiego bezrobocia.
EnglishWe use current pacemaker defibrillator technology that's used for the heart.
Użyliśmy technologii, która jest wykorzystywana w konstrukcji rozruszników serca.
EnglishThe current proposal does not try to change this allocation of responsibilities.
W przedmiotowym wniosku nie usiłuje się zmieniać tego podziału obowiązków.
EnglishThe report also continues to support the current model for distributing aid.
W sprawozdaniu w dalszym ciągu popiera się obowiązujący system dystrybucji pomocy.
EnglishCurrent immunosuppressive therapy (including high doses of corticosteroids).
Trwające leczenie immunosupresyjne (w tym stosowanie dużych dawek kortykosteroidów).
EnglishRestrictions on current levels of national aid cannot be acceptable after this.
Ograniczenie dotychczasowych poziomów pomocy krajowej jest niemożliwe do zaakceptowania.
EnglishThe second priority, like the first, fits into the context of current developments.
Priorytet drugi, podobnie jak pierwszy, wiąże się z obecnymi wydarzeniami.
EnglishThis country's current promises that it will achieve democracy remain groundless.
Ten kraj składa nam dzisiaj obietnicę demokratyzacji wciąż bez pokrycia.
EnglishIt goes right to the heart of the current debates on copyright and the Internet.
Wiąże się ono bezpośrednio z aktualnymi debatami dotyczącymi praw autorskich i internetu.
English. - The current economic crisis facing Europe requires a new approach.
na piśmie - Kryzys gospodarczy, przed którym stoi obecnie Europa, wymaga nowego podejścia.
EnglishThe current standards and regulations have been in place for at least 20 years.
Obowiązujące obecnie normy i przepisy prawne stosowane są przynajmniej od dwudziestu lat.
EnglishAll the issues included in the resolution are of current concern to Latvia.
Wszystkie sprawy poruszone w tej rezolucji są teraz bardzo ważne dla Łotwy.
EnglishOne: Is the Middle East being shown in a current time and correct context?
Pierwsze: Czy Bliski Wschód jest pokazany we właściwym czasie i właściwym kontekście?
EnglishWe launched a public consultation and are conducting an evaluation of the current scheme.
Rozpoczęliśmy konsultacje społeczne i przeprowadzamy ocenę bieżącego schematu.
EnglishACTA remains within the framework of the European Union's current system.
Umowa ACTA jest zgodna z obowiązującym obecnie w Unii Europejskiej systemem prawnym.
EnglishIn case of shock, the current medical standards for shock treatment should be observed.
W przypadku wystąpienia wstrząsu należy zastosować odpowiednie postępowanie.
EnglishWe are proposing an alternative that is much better than the current situation.
Proponujemy alternatywę, która jest znacznie lepsza niż to, z czym mamy dziś do czynienia.
EnglishThis current debate shows that solidarity within the European Union is not working.
Debata ta pokazuje, że solidarność w Unii Europejskiej nie funkcjonuje.