EN

current {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
And when you turn off the gate, there's no current flowing through the device.
A gdy wyłączymy bramkę, przez urządzenie nie płynie prąd.
Whenever current flows through the coil, this becomes an electromagnet.
Kiedy prąd płynie przez cewkę, powstaje elektromagnes.
Right, the current wants to run through the play-dough, not through that LED.
Prąd płynie przez ciastolinę, nie przez diodę.
current (też: brook, creek, flood, stream)
current
We say this because we are at the crossroads of intellectual currents, and it follows that it is our mission to mediate, and especially to mediate between east and west.'
Mówimy to, ponieważ jesteśmy na skrzyżowaniu nurtów intelektualnych, z czego wynika nasza misja jako pośrednika, zwłaszcza między wschodem a zachodem”.
Now, I can say that, as the chairman of a minority group which, in many people's opinion, expresses ideas outside the current mainstream, I felt at ease under your presidency.
Mogę teraz powiedzieć, że jako przewodniczący grupy mniejszości, która w opinii wielu osób wyraża poglądy spoza głównego nurtu, czułem się zupełnie swobodnie podczas pana kadencji.
2. przenośny
current (też: course, run, tide, pace)
However, try as I might, I cannot reconcile it with current events.
W żaden sposób nie mogę się pogodzić z aktualnym biegiem wydarzeń.
However, the current framework of EU policies, in which the most negative aspects have been worsening over the years, is markedly unfavourable to this endeavour.
Jednakże polityka UE w swoim obecnym kształcie, kiedy najbardziej negatywne aspekty ulegają z biegiem lat pogorszeniu, zdecydowanie nie sprzyja temu przedsięwzięciu.
current (też: course, process)
3. elektryczność
And that current, electrical current, is carried by electrons, just like in your house and so on.
A ten prąd, prąd elektryczny, jest przenoszony przez elektrony, tak jak [w instalacjach] w waszych domach, itp.
At the moment, our houses are supplied with electrical current without us knowing where it comes from.
Obecnie prąd elektryczny jest dostarczany do naszych gospodarstw domowych, a my nie zastanawiamy się skąd pochodzi.
That means that the magnetic pulse is generating an electric current that's interfering with the erroneous electrical activity in the brain.
Oznacza to, że impuls magnetyczny generuje prąd elektryczny, który interferuje z nieprawidłową czynnością elektryczną w mózgu.

Synonimy (angielski) dla "current":

current

Przykłady użycia - "current" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
Nie może ona spaść na drugie miejsce w wyniku obecnych trudności gospodarczych.
EnglishThe plan is based on our current commitment and lays down a number of priorities.
Plan opiera się na naszych bieżących zobowiązaniach i określa szereg priorytetów.
EnglishIt is therefore not surprising that I support the current basis of cohesion policy.
W związku z tym nie dziwi moje poparcie dla obecnej podstawy polityki spójności.
EnglishHe is an architect of the current economic crisis, not a saviour of the world.
Jest architektem dzisiejszego kryzysu gospodarczego, a nie zbawicielem świata.
EnglishMoreover, this is another stain on our current model of European integration.
Jest to ponadto kolejna plama na naszym obecnym modelu integracji europejskiej.
EnglishRaising awareness of these events is a priority for current and future generations.
Pobudzanie tej świadomości jest priorytetem dla obecnego oraz przyszłych pokoleń.
EnglishMore regulation is not a guarantee against the risks of the current crisis.
Więcej regulacji nie stanowi zabezpieczenia przed zagrożeniami obecnego kryzysu.
EnglishWe use current pacemaker defibrillator technology that's used for the heart.
Użyliśmy technologii, która jest wykorzystywana w konstrukcji rozruszników serca.
EnglishThis is another project I worked on with Sensible Cities Lab and CurrentCity.org.
A to kolejny projekt, nad którym pracowałem z Sensible Cities Lab i CurrentCity.org.
EnglishBut allow me to continue now in my current role as President of my country.
Ale pozwólcie, że przejdę teraz do mojej obecnej roli - prezydenta mojego kraju.
EnglishIt outlines a wide range of measures to reduce the current high youth unemployment.
Obejmuje ona szeroką gamę środków ograniczenia aktualnie wysokiego bezrobocia.
EnglishThis is even more important given the current economic and financial situation.
Cel ten jest jeszcze ważniejszy w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej i finansowej.
EnglishThe current proposal does not try to change this allocation of responsibilities.
W przedmiotowym wniosku nie usiłuje się zmieniać tego podziału obowiązków.
EnglishThe programme is intended to supersede the current Hague Programme from 2004.
Przedmiotowy program ma na celu zastąpienie obecnego programu haskiego z 2004 roku.
EnglishThe current situation calls for robust, proper and swift implementation of the ESF.
Bieżąca sytuacja zmusza do zdecydowanego, właściwego i niezwłocznego wdrażania EFS.
EnglishThe report also continues to support the current model for distributing aid.
W sprawozdaniu w dalszym ciągu popiera się obowiązujący system dystrybucji pomocy.
EnglishWhen new information is received that may impact on the current Safety Specification,
po uzyskania nowych informacji, które mogą mieć wpływ na aktualną specyfikację
EnglishCurrent immunosuppressive therapy (including high doses of corticosteroids).
Trwające leczenie immunosupresyjne (w tym stosowanie dużych dawek kortykosteroidów).
EnglishCurrent immunosuppressive therapy (including high doses of corticosteroids).
Aktualne leczenie immunosupresyjne (w tym stosowanie dużych dawek kortykosteroidów).
EnglishCurrent developments in Ukraine (motions for resolutions tabled): see Minutes
Bieżące wydarzenia na Ukrainie (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól