"cry" po polsku

EN

"cry" - polskie tłumaczenie

volume_up
cry {rzecz.}

EN cry
volume_up
{rzeczownik}

cry (też: crying, weep, weeping)
We must hear the cry of famine and act accordingly.
Musimy usłyszeć płacz ludzi cierpiących z głodu i zacząć działać.
Cry, and I'll give you something to cry about, you little bastard.
Płacz, a dam ci powód do płakania, ty draniu.
Well babies will fake a cry, pause, wait to see who's coming and then go right back to crying.
Niemowlęta udają płacz, przestają, patrzą, czy ktoś idzie i zaraz znów płaczą.
cry (też: holler, scream, screaming, shout)
But at midnight there is a cry, Behold, the bridegroom!
A o północy stał się krzyk: Oto oblubieniec idzie; wynijdźcie przeciwko niemu!
Moab is destroyed; her little ones have caused a cry to be heard.
Starty będzie Moab, słyszany będzie krzyk maluczkich jego,
At the noise of the taking of Babylon the earth trembleth, and the cry is heard among the nations.
Od huku przy dobywaniu Babilonu poruszy się ta ziemia, a krzyk między narodami słyszany będzie.
cry (też: shout, whoop, interjection, yip)
(Okrzyki z sali "pan przewodniczący Pöttering też”)
(Okrzyki z sali "i panie”)
cry (też: howl, howling, whining, yell)
cry (też: comment, opinion, sound, voice)
The sound of a cry from Horonaim, desolation and great destruction!
Głos krzyku z Choronaim: O spustoszenie i zburzenie wielkie!
A voice of the cry of the shepherds, and the wailing of the principal of the flock!
Głos wołania pasterzy, i narzekanie najzacniejszych tej trzody słychać będzie; bo Pan spustoszy pastwiska ich!
These shall lift up their voice, they shall shout; for the majesty of Jehovah they cry aloud from the sea.
Ci podniosą głos swój, wykrzykać będą, w zacności Pańskiej wykrzykać będą, i przy morzu.

Przykłady użycia - "cry" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMay this fire and its victims be a great cry of warning for the future.
Niech ten pożar i jego ofiary będą wielkim wołaniem i ostrzeżeniem na przyszłość.
EnglishHe shall not strive, nor cry aloud; Neither shall any one hear his voice in the streets.
Nie będzie się wadził, ani będzie wołał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego;
EnglishI go mourning without the sun: I stand up in the assembly, and cry for help.
Chodzę szczerniawszy, ale nie od słońca; powstaję i wołam w zgromadzeniu.
EnglishYea, if thou cry after discernment, And lift up thy voice for understanding;
Owszem, jeźli na rozum zawołasz, a roztropności wezwieszli głosem swoim;
EnglishBut they that are godless in heart lay up anger: They cry not for help when he bindeth them.
Bo ludzie obłudnego serca obalają na się gniew, a nie wołają, kiedy ich wiąże.
EnglishToday, we can safely say that, from this cry, only death remains.
Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że z tego hasła teraz została tylko śmierć.
EnglishWhoso stoppeth his ears at the cry of the poor, He also shall cry, but shall not be heard.
Kto zatula ucho swe na wołanie ubogiego, i on sam będzie wołał, a nie będzie wysłuchany.
EnglishThey are driven forth from the midst [of men]; They cry after them as after a thief;
Z pośrodku ludzi wyganiano ich; wołano za nimi jako za złodziejem,
EnglishBehold, I cry out of wrong, but I am not heard: I cry for help, but there is no justice.
Oto, wołamli o krzywdę, nie bywam wysłuchany; krzyczęli, niemasz sądu.
EnglishHe will fulfil the desire of them that fear him; He also will hear their cry and will save them.
Wolę tych czyni, którzy się go boją, a wołanie ich wysłuchiwa, i ratuje ich.
EnglishHe giveth to the beast his food, [And] to the young ravens which cry.
Który daje bydłu pokarm ich, i kruczętom młodym, które wołają do niego.
EnglishFor he that maketh inquisition for blood remembereth them; He forgetteth not the cry of the poor.
Śpiewajcież Panu, który mieszka na Syonie; opowiadajcie między narodami sprawy jego.
EnglishThe words of the wise heard in quiet are better than the cry of him that ruleth among fools.
Słów ludzi mądrych spokojnie słuchać należy, raczej niż krzyku panującego między głupimi.
EnglishSo that they caused the cry of the poor to come unto him, And he heard the cry of the afflicted.
Aby przywiódł na nich wołanie znędzniałych, a pokazał, że wysłuchuje wołanie ubogich.
EnglishThen they cry unto Jehovah in their trouble, And he saveth them out of their distresses.
Gdy wołają do Pana w utrapieniu swojem, z ucisków ich wybawia ich.
EnglishSurely God will not hear an empty [cry], Neither will the Almighty regard it.
Bo obłudy nie wysłucha Bóg, a Wszechmocny nie patrzy na nich.
EnglishThen they cry unto Jehovah in their trouble, And he bringeth them out of their distresses.
Gdy wołają do Pana w utrapieniu swojem, z ucisków ich wybawia ich.
EnglishI cry with my voice unto Jehovah; With my voice unto Jehovah do I make supplication.
Pieśń wyuczająca Dawidowa, gdy był w jaskini, modlitwa jego.
EnglishBe merciful unto me, O Lord; For unto thee do I cry all the day long.
Zmiłuj się nademną, Panie, albowiem do ciebie na każdy dzień wołam.
EnglishFrom that conference there came a cry for help for the world's poor.
Na konferencji usłyszałem wołanie o pomoc dla biednych tego świata.