"crucial" po polsku

EN

"crucial" - polskie tłumaczenie

EN crucial
volume_up
{przymiotnik}

crucial (też: essential, important, flagship, key)
volume_up
kluczowy {przym. m.}
Global food security is a crucial issue for the European Union.
Bezpieczeństwo żywnościowe na świecie to temat kluczowy dla Unii Europejskiej.
In addition, this is a crucial time in institutional terms.
Co więcej, jest to czas kluczowy z punktu widzenia zmian instytucjonalnych.
However, for the EU, the agreement in Copenhagen is the crucial step.
Jednakże dla UE porozumienie w Kopenhadze stanowi kluczowy krok.
crucial (też: key, nodal)
volume_up
węzłowy {przym. m.}
volume_up
ważny {przym. m.}
It is also crucial for external relations and development.
Jest także niezmiernie ważny dla naszych stosunków zewnętrznych i rozwoju.
Young people are a crucial element of the success of the Europe 2020 strategy.
Młodzi ludzie to bardzo ważny element warunkujący powodzenie strategii Europa 2020.
Among other things, this is a crucial step in the development of our climate change work.
Poza wszystkim jest to ważny krok w naszych pracach dotyczących zmian klimatu.
volume_up
istotny {przym. m.}
Furthermore, there is a crucial link between sport, exercise and public health.
Dodatkowo, pomiędzy sportem, ćwiczeniami a zdrowiem publicznym istnieje wyjątkowo istotny związek.
We believe that it has crucial implications for personal data security and for fundamental rights.
Uważamy, że ma to istotny wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych i prawa podstawowe.
The other crucial measure refers to the efforts for diversification of energy supply.
Kolejny istotny środek odnosi się do wysiłków podejmowanych w ramach dywersyfikacji dostaw energii.
crucial (też: basic, dramatic, essential, fundamental)
volume_up
zasadniczy {przym. m.}
In doing this, we are making a crucial contribution to the safety of Europe.
Czyniąc to, wnosimy zasadniczy wkład do bezpieczeństwa w Europie.
This has crucial implications for what the universe is going to do in the future.
Ma to zasadniczy wpływ na to, czym stanie się wszechświat w przyszłości.
I also regard it as crucial to coordinate individual measures within the European Union.
Uważam również to za zasadniczy warunek koordynowania indywidualnych środków w Unii Europejskiej.
crucial (też: decisive, vital, determinative)
volume_up
decydujący {przym. m.}
In this case, the access to third markets becomes crucial.
W tym przypadku dostęp do trzecich rynków staje się decydujący.
The European Parliament played a crucial role at the pioneering stage.
Parlament Europejski odegrał decydującą rolę na etapie wytyczania nowej drogi.
. - Today's vote was crucial for the future working of the EP.
na piśmie. - Dzisiejsze głosowanie miało decydujące znaczenie dla przyszłej pracy PE.

Synonimy (angielski) dla "crucial":

crucial

Przykłady użycia - "crucial" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNo pretext may be invoked to get around this crucial requirement of transparency.
Pod żadnym pretekstem nie można obejść kluczowego wymogu dotyczącego przejrzystości.
EnglishCross-compliance and how it is implemented at Member State level are crucial.
Współzgodność i sposób jej wdrażania na poziomie państwa członkowskiego to podstawa.
EnglishThe EU should continue to accompany Côte d'Ivoire at this crucial moment.
UE powinna nadal towarzyszyć Wybrzeżu Kości Słoniowej w tym kluczowym momencie.
EnglishThe next few years will be crucial in terms of where our agriculture is heading.
Najbliższych kilka lat zadecyduje o tym, w którą stronę zmierzać będzie nasze rolnictwo.
EnglishThen we come to the crucial point, which, for me, is always the issue of comitology.
Dochodzimy teraz do istotnej kwestii, która dla mnie jest zawsze kwestią komitologii.
EnglishThe issue that we are raising today is therefore obviously a crucial one.
Dlatego kwestia, na której się dziś skupiamy, jest kwestią o zasadniczym znaczeniu.
EnglishI would like to stress the crucial importance of the non-governmental sector in this area.
Chciałbym podkreślić szczególne znaczenie sektora pozarządowego w tym zakresie.
EnglishStopping speculation is absolutely crucial, as is combating climate change.
Koniecznie trzeba więc położyć kres spekulacji oraz skutkom zmian klimatu.
EnglishThe 3% R&D intensity target has a crucial contribution to make in meeting this challenge.
Cel przeznaczenia na badania 3 % PKB ma ogromne znaczenie dla osiągnięcia tego celu.
EnglishThis is crucial for overcoming existing barriers at the national and EU level.
Jest to konieczne, by przezwyciężyć przeszkody istniejące na szczeblach krajowym i unijnym.
EnglishThat is crucial if we are going to be able to continue to have a common currency.
To niezbędne, jeżeli chcemy nadal móc posługiwać się wspólną walutą.
EnglishIt is therefore crucial that we now cross the t's and dot the i's on this agreement.
Dlatego musimy teraz postawić kropkę nad i w sprawie tego porozumienia.
EnglishOnce again, the Spanish Presidency of the EU has come at a crucial time.
Po raz kolejny prezydencja hiszpańska w Unii przypada na okres przełomowy.
EnglishThe debate on this issue, as it appears in Tunisia, is crucial and relevant.
Debata na ten temat, co pokazuje sytuacja w Tunezji, ma duże znaczenie i jest uzasadniona.
EnglishSpecifically, SMEs are crucial to the Welsh economy and to Europe as a whole.
MŚP mają fundamentalne znaczenie dla gospodarki Walii i całej Europy.
EnglishMr Barroso, I believe that you have a crucial share of the responsibility in this regard.
Panie Barroso! Uważam, że znaczna część odpowiedzialności spoczywa na panu.
EnglishI should like to close by saying that legal protection for European citizens is crucial.
Chciałbym zakończyć stwierdzeniem, że ochrona europejskich obywateli jest priorytetem.
EnglishThis is an absolutely crucial issue if the EU budget is to have a positive future.
Jest to kwestia o zasadniczym znaczeniu, jeśli budżet UE ma mieć przed sobą jasną przyszłość.
EnglishWe believe that it is absolutely crucial that we understand the economic realities in Europe.
Uważamy, że zdecydowanie musimy zrozumieć gospodarczą rzeczywistość w Europie.
EnglishThat is the crucial reason why Europe's citizens are getting the jitters about this Union.
To właśnie dlatego obywatele europejscy trzęsą się ze złości myśląc o Unii.