EN crossing
volume_up
{rzeczownik}

crossing (też: aisle, gateway, passage, transition)
And Ahmedabad got the first child-friendly zebra crossing in the world.
Mają pierwsze specjalne przejście dla dzieci na świecie.
The Karni crossing point has been closed for almost four months now, so our aid has to pass through Karem Shalom and Sufa.
Przejście graniczne w Karni jest zamknięte od niemal czterech miesięcy, a zatem nasza pomoc musi być dostarczania przez Karem Shalom i Sufę.
In this regard, the European Union is ready to return its observers to the Rafah crossing and to extend the mandate of the European border mission in scope and content.
Unia Europejska wyraża gotowość ponownego wysłania obserwatorów na przejście graniczne w Rafah i rozszerzenia zakresu misji UE na tym przejściu.
crossing (też: thoroughfare, ride)
After all, in most parts of the European Union infrastructure such as bridges, crossings and roundabouts are certainly not suitable for such long or heavy HGVs.
Jak by nie było, w większość elementów infrastruktury UE, takie jak mosty, skrzyżowania i ronda, są z pewnością nieprzystosowane do tak długich lub ciężkich pojazdów.
crossing (też: expedition)
And the nearest ferry crossing from Fife is from Burntisland.
A najbliższa przeprawa promem z Fife jest w Burntisland.

Przykłady użycia - "crossing" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishStars will create the Goldilocks conditions for crossing two new thresholds.
Gwiazdy w przyszłości utworzą warunki Złotowłosej by móc pokonać dwa nowe etapy.
EnglishWe have goods and services worth EUR 50 billion crossing the ocean annually.
Wartość towarów i usług przekraczających ocean wynosi 50 mld EUR rocznie.
EnglishAnd 20 years later there were 200 people in every airplane crossing the Atlantic.
A 20 lat później 200 osób przemierza Atlantyk w każdym z samolotów.
EnglishCrossing miles and miles of sastrugi -- frozen ice snowdrifts that could be hip-deep.
Przeprawianie się przez długie zastrugi -- zamrożone zaspy lodu, które mogą sięgać do pasa.
Englishcarrying out checks on persons and efficient monitoring of the crossing of external borders;
zapewnienie kontroli osób i skutecznego nadzoru przy przekraczaniu granic zewnętrznych,
EnglishThe transit routes crossing the region could also significantly improve supply to the EU.
Drogi tranzytowe przebiegające przez region również mogłyby znacząco usprawnić dostawy do UE.
EnglishCrossing a border by train can still be difficult in many cases.
W wielu przypadkach przekroczenie granicy przez pociąg jest nadal trudne.
EnglishBell says, "What sort of crossing did you have on the ferry from Burntisland?"
Bell mówi: "Jaką miała pani podróż promem z Burntisland"?
EnglishGreece's detainees are mainly people intercepted illegally crossing an external border.
Zatrzymani w Grecji to głównie ludzie przyłapani na nielegalnym przekraczaniu zewnętrznej granicy.
Englishthe checks to which persons crossing external borders are subject;
kontroli, której podlegają osoby przekraczające granice zewnętrzne,
EnglishAt the same time, the crossing is still narrowed dramatically by a concrete barrier.
Ponadto wzdłuż drogi na przejściu granicznym ustawiono betonowe bariery, bardzo zmniejszając jej szerokość.
EnglishBut in actual fact, they're obviously crossing the Equator as well.
Sądziliśmy, że żarłacze olbrzymie żyją w strefie umiarkowanej.
EnglishA couple of times I crossed the front line in the very place where Mahmoud and his son were crossing.
Kilka razy byłem w tym miejscu, gdzie przechodził Mahmoud i jego syn.
EnglishNo one has made a complete crossing of the Arctic Ocean on their own.
Nikt nie przechodził przez ocean Arktyczny samotnie.
EnglishAnd this crossing here, of the ocean, is the only truly regular transoceanic crossing of any insect.
Zatem, jak każdy rozsądny ptak, przemieszcza się na południe.
EnglishThis also means that criminals cannot escape the consequences of their crime by crossing a border.
Oznacza to również, że przestępcy nie mogą uniknąć kary za swoje czyny, uciekając do innego kraju UE.
EnglishWe never imagined that in crossing the threshold of peace, we would enter the kingdom of oblivion.
Nigdy sobie nie wyobrażaliśmy, że gdy przestąpimy próg pokoju, znajdziemy się w królestwie zapomnienia.
EnglishBelieve it or not, these guys were actually crossing the road.
Wierzcie mi lub nie, towarzystwo spacerowało po ulicy.
Englishthe absence of any controls on persons, whatever their nationality, when crossing internal borders.
braku kontroli osób, niezależnie od ich przynależności państwowej, przy przekraczaniu granic wewnętrznych.
EnglishProtocol on external relations of the Member States with regard to the crossing of external borders
Protokół w sprawie stosunków zewnętrznych Państw Członkowskich dotyczący przekraczania granic zewnętrznych