"crops" po polsku

EN

"crops" - polskie tłumaczenie

PL
volume_up
to crop {czas. przech.}
volume_up
to crop {czas. nieprzech.}
volume_up
crop {rzecz.}

EN crops
volume_up
{liczba mnoga}

crops (też: yields)
volume_up
plony {niemęskoos.}
And when they produce their crops, they sell the surplus on marketplaces.
A kiedy zbierają plony, sprzedają nadwyżkę na targowiskach.
In some areas cereal crops were completely destroyed.
W niektórych okolicach plony uległy całkowitemu zniszczeniu.
The farmers will have to plant new crops and it will take months for their produce to reach the market.
Rolnicy będą musieli zasadzić nowe uprawy i miną miesiące, zanim ich plony trafią na rynek.

Przykłady użycia - "crops" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishCrops of this type, which are less viable than monocultures, are often abandoned.
Często rezygnuje się z uprawy tego typu, która jest mniej rentowna niż monokultura.
EnglishWe know very well what the result will be: we have seen it with other crops.
Bardzo dobrze wiemy, jaki będzie efekt: to samo obserwowaliśmy przy innych uprawach.
EnglishWe have to get climate-ready crops in the field, and we have to do that rather quickly.
Musimy przygotować uprawy na zmiany klimatu i musimy to zrobić raczej szybko.
EnglishAnd look at the overall pesticide industry in all the crops throughout the world.
Spójrzcie na przemysł pestycydów dla wszystkich upraw na całym świecie.
EnglishOnly 30% of the protein-rich crops required for animal feeds are produced in the EU.
W UE produkuje się zaledwie 30% roślin wysokobiałkowych wymaganych do żywienia zwierząt.
EnglishOnly 3% of arable land in the EU is used in the production of protein crops.
Uprawy roślin wysokobiałkowych zajmują zaledwie 3 % gruntów ornych w UE.
EnglishIn production, that means that crops must be replanted after harvesting.
W przypadku produkcji oznacza to konieczność ponownego zasiewu po zbiorach.
EnglishCultivation of GM crops should be the decision of individual Member States.
Decyzja o uprawach modyfikowanych genetycznie powinna leżeć w gestii państw członkowskich.
EnglishOrganic material is useful for the agricultural crops, for the people, but also helps the trees.
By zmniejszyć konkurencję drzew, posadziliśmy między nimi ananasy, fasolę i imbir.
EnglishIt is important that this draft gives farmers in the Union the means to protect their crops.
Ważne jest, że projekt ten daje rolnikom w Unii środki umożliwiające ochronę ich upraw.
EnglishWithout foraging bees, most crops would not produce a satisfactory yield.
Większość gatunków bez obecności pszczół zapylających nie przyniesie zadowalających zbiorów.
English. - (PT) It is worrying that the issue of United Nations reform crops up so regularly.
na piśmie. - (PT) To niepokojące, że kwestia reformy ONZ pojawia się tak regularnie.
EnglishAt the moment, relatively little motor fuel is produced from edible crops in Europe.
W chwili obecnej w Europie wytwarza się stosunkowo niewiele paliwa silnikowego z roślin jadalnych.
Englishv. the distorting development of biofuels, at the expense of food crops.
v. powodujący zakłócenia rozwój biopaliw kosztem upraw jadalnych.
EnglishAnd if crops don't adapt to climate change, neither will agriculture, neither will we.
A jeśli rośliny nie przystosują się do zmian klimatycznych, to rolnictwo nie da rady i my też nie.
EnglishI must also answer the colleague who asked about GMO crops.
Muszę również odpowiedzieć koledze, który zapytał o uprawy genetycznie modyfikowane.
EnglishIt's the raw material, the stuff, of evolution in our agricultural crops.
Jest to surowiec podlegający ewolucji w roślinach uprawnych.
EnglishWe are trying to encourage the growing of European protein crops, not to facilitate imports.
Usiłujemy stymulować rozwój europejskich upraw roślin wysokobiałkowych, a nie ułatwiać przywóz.
EnglishMutations are being promoted and support is given to single crops, thereby destroying biodiversity.
Wspiera się mutacje i monokultury, niszcząc tym samym bioróżnorodność.
EnglishFor most EU countries, there are some typical crops.
W przypadku większości krajów UE mamy do czynienia z pewnymi typowymi uprawami.