"crooked" po polsku

EN

"crooked" - polskie tłumaczenie

volume_up
crook {rzecz.}

EN crooked
volume_up
{przymiotnik}

crooked (też: askew, awry, lopsided)
volume_up
krzywy {przym. m.}
volume_up
koślawy {przym. m.}
crooked (też: bent, curved, twisted)
volume_up
pogięty {przym. m.}
volume_up
szemrany {przym. m.}

Przykłady użycia - "crooked" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat which is crooked cannot be made straight; and that which is wanting cannot be numbered.
Co jest krzywego, nie może być wyprostowane, a niedostatki nie mogą być policzone.
EnglishConsider the work of God: for who can make that straight, which he hath made crooked?
Przypatrz się sprawie Bożej; bo któż może wyprostować, co on skrzywi?
EnglishAll the words of my mouth are in righteousness; There is nothing crooked or perverse in them.
Sprawiedliwe są wszystkie słowa ust moich; nie masz w nich nic nieprawego ani przewrotnego.
EnglishThe way of him that is laden with guilt is exceeding crooked; But as for the pure, his work is right.
Mąż, którego droga przewrotna, obcym jest; ale sprawa czystego jest prosta.
EnglishAnd so gradually the selection, the composition of politicians, would shift from the crooked to the honest.
I stopniowo selekcja, skład osobowy rządzących sił politycznych zmieniłby się z nieuczciwego na uczciwy.
EnglishThe old man crooked his finger as though he were firing a gun, and then he made laser sounds.
Staruszek zgiął palec, udając, że strzela laserem... udając, że strzela laserem... "Pilnuj się!" Odwrócili się i odeszli.
EnglishAnd with many other words he testified, and exhorted them, saying, Save yourselves from this crooked generation.
I wielą inszych słów oświadczał się i napominał je, mówiąc: Wyzwólcie się od tego rodzaju przewrotnego.
EnglishThey have dealt corruptly with him, [they are] not his children, [it is] their blemish; [They are] a perverse and crooked generation.
Pokazili mu się, jakoby nie byli synami jego, sprosnością swoją, naród zły, a przewrotny.
EnglishBasically, prices soar and crooked politicians then milk the rents from the sector, but it doesn't generate any jobs.
Zasadniczo ceny gwałtownie rosną a szemrani politycy doją wtedy zyski z sektora. ~~~ Ale to nie tworzy miejsc pracy.
EnglishEvery valley shall be filled, And every mountain and hill shall be brought low; And the crooked shall become straight, And the rough ways smooth;
Każdy padół będzie wypełniony, a każda góra i pagórek będzie zniżony, i miejsca krzywe wyprostują się, a ostre drogi będą gładkiemi;
EnglishThe European Parliament adopted several amendments to the Commission proposal, but in our opinion these are insufficient to straighten out something that was born crooked.
Parlament Europejski przyjął kilka poprawek do wniosku Komisji, ale naszym zdaniem to nie wystarczy, aby wyprostować coś, co zostało stworzone krzywe.
Englishthat ye may become blameless and harmless, children of God without blemish in the midst of a crooked and perverse generation, among whom ye are seen as lights in the world,
Abyście byli bez nagany i szczeremi dziatkami Bożemi, nienaganionymi w pośrodku narodu złego i przewrotnego, między którymi świecicie jako światła na świecie.
EnglishAnd I will bring the blind by a way that they know not; in paths that they know not will I lead them; I will make darkness light before them, and crooked places straight.
I powiodę ślepych drogą, której nie znali, a ścieszkami, o których nie wiedzieli, poprowadzę ich; obrócę przed nimi ciemności w światłość, a co nierównego, w równinę.
EnglishIn that day Jehovah with his hard and great and strong sword will punish leviathan the swift serpent, and leviathan the crooked serpent; and he will slay the monster that is in the sea.
Dnia onego nawiedzi Pan mieczem swoim srogim, wielkim i mocnym, Lewiatana, węża długiego, i Lewiatana, węża skręconego, a zabije smoka, który jest w morzu.
EnglishThe European Parliament has just adopted several amendments to the Commission proposal, but in our opinion these are insufficient to straighten something which was born crooked.
Parlament Europejski przyjął właśnie szereg poprawek do wniosku Komisji, jednak w naszej opinii są one niewystarczające, aby wyprostować ideę, która narodziła się jako skrzywiona.