"creativity" po polsku

EN

"creativity" - polskie tłumaczenie

EN creativity
volume_up
{rzeczownik}

creativity
The EU must support creativity for more innovation and entrepreneurship.
UE musi wspierać kreatywność dla większej innowacyjności i przedsiębiorczości.
Great creativity is astonishingly, absurdly, rationally, irrationally powerful.
Wspaniała kreatywność jest zdumiewająco, absurdalnie, racjonalnie, irracjonalnie potężna.
Creativity becomes innovation if it is transformed into reality.
Kreatywność przybiera postać innowacji, jeżeli przekształca się ją w rzeczywistość.
creativity (też: work, oeuvre, body of work, output)
Creativity and culture are values of the European Union which we have strengthened and have to maintain.
Twórczość i kultura to wartości Unii Europejskiej, które już umocniliśmy i teraz musimy utrzymać.
I think it is crucial to protect creativity from theft, for that is what piracy and counterfeiting really is.
Jest rzeczą zasadniczej wagi, by chronić twórczość przed kradzieżą, bo tym jest właśnie piractwo i podrabianie.
We have a wealth of culture and creativity in Europe which needs to be fostered and developed.
Dysponujemy w Europie bogactwem kultury i twórczości, które należy wspierać i rozwijać.

Synonimy (angielski) dla "creativity":

creativity

Przykłady użycia - "creativity" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAlso, one of the principles of creativity is to have a little childhood trauma.
Dodatkowo jedną z zasad kreatywności jest posiadanie traumy z dzieciństwa.
EnglishI believe this passionately, that we don't grow into creativity, we grow out of it.
Wierzę gorliwie, że do kreatywności nie dorastamy, lecz z niej wyrastamy.
EnglishArtistic education is a vector of well-being, creativity and social integration.
Edukacja artystyczna stanowi przekaźnikiem dobrostanu, kreatywności i integracji społecznej.
EnglishWe must tackle these problems together, with determination and creativity.
Musimy stawić czoła tym problemom razem, z determinacją i kreatywnością.
EnglishI've learned so much from them: love, compassion, imagination and such creativity.
Nauczyłam się od nich tak wiele: miłości, współczucia, wyobraźni, niesamowitej kreatywności.
EnglishI think the most important innovation starts with openness and promotion of creativity.
Myślę, że najważniejsze innowacje zaczynają się od otwarcia i propagowania kreatywności.
EnglishFirst, you ask us to establish a European vision of culture, creativity and innovation.
Po pierwsze, wzywa pan do stworzenia europejskiej wizji kultury, kreatywności i innowacji.
EnglishTo me, this obsession is the source and root of all of our productivity and creativity.
Według mnie ta obsesja jest źródłem i przyczyną całej naszej produktywności i kreatywności.
EnglishI consider the development of creativity right from birth to be a very important aspect.
Uważam, że rozwijanie kreatywności już od urodzenia jest bardzo ważne.
EnglishThe European year of creativity and innovation must be a year when promises are kept.
Europejski Rok Kreatywności i Innowacyjności musi być rokiem, w którym dotrzymuje się obietnic.
EnglishAnd this is how people thought about creativity in the West for a really long time.
W taki sposób ludzie myśleli o kreatywności w dawnych czasach.
EnglishWe have a wealth of culture and creativity in Europe which needs to be fostered and developed.
Dysponujemy w Europie bogactwem kultury i twórczości, które należy wspierać i rozwijać.
EnglishWhat's the kind of environmental -- what is the space of creativity?
Jaki to rodzaj środowiska, gdzie znajduje się przestrzeń kreatywności?
EnglishArt and culture also need support and encouragement if they are to engender creativity.
Sztuka i kultura również potrzebują wsparcia i zachęty, jeśli mają one być źródłem kreatywności.
EnglishThe results of creativity and innovation must become more widely known.
Wyniki kreatywności i innowacyjności muszą stać się szerzej znane.
EnglishIn the debate on the first report this evening we spoke of creativity and innovation.
W debacie na temat pierwszego sprawozdania dziś wieczór mówiliśmy o kreatywności i innowacyjności.
EnglishThese activities should also involve disabled persons with a high potential for creativity.
Te działania powinny również obejmować osoby niepełnosprawne o dużym potencjale kreatywności.
EnglishSubject: Evaluation of creativity, innovation and technological development in Member States
Przedmiot: Ocena kreatywności, innowacji i rozwoju technologicznego w państwach członkowskich
English(RO) The European Commission has declared 2009 as the European Year of Creativity and Innovation.
(RO) Komisja Europejska ogłosiła 2009 rok "Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji”.
EnglishFirst of all, we must ensure that creative people are able to sustain themselves by their creativity.
Przede wszystkim musimy zapewnić twórcom możliwość utrzymania się ze swej twórczości.