"coup d\'etat" po polsku

EN

"coup d\'etat" - polskie tłumaczenie

EN coup d\'etat
volume_up
{rzeczownik}

1. Polityka

coup d\'etat
Should the coup d'état be condemned in these circumstances?
Czy w tych okolicznościach zamach stanu powinien być potępiony?
It is a coup d'état. We denounce it and we have denounced it.
To jest zamach stanu, który zdecydowanie potępiamy.
(ES) Mr President, in Honduras, as everyone knows, there was a coup d'état on 28 June.
Jak wszyscy wiedzą, 28 czerwca miał miejsce w Hondurasie zamach stanu.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "coup d\'etat"

coup rzeczownik
D rzeczownik
d
Polish

Przykłady użycia - "coup d\'etat" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is unacceptable that this Parliament has not yet condemned the coup d'état.
Fakt, że ten Parlament do dziś nie potępił zamachu stanu, jest niedopuszczalny.
EnglishHe was overthrown through a coup d'etat in 1923.
Został odsunięty od władzy w wyniku zamachu stanu w roku 1923.
EnglishI do not want this to be a coup d'état.
Nie chcę, aby odbyło się to w atmosferze zamachu stanu.
EnglishMr President, following the coup d'état, Mr Rajoelina's government has turned Madagascar into a hub of political instability.
Panie Przewodniczący! Po zamachu stanu rząd Rajoeliny zmienił Madagaskar w ośrodek politycznego chaosu.
EnglishThe EU cannot treat governments that have been part of a coup d'état in the same way as elected governments.
UE nie może traktować rządów, które powstały w wyniku zamachu stanu, tak samo jak rządy wybrane w sposób zgodny z prawem.
EnglishMadam President, in the first weeks of March we were witnesses of a dramatic coup d'état in Madagascar.
w imieniu grupy PSE. - Pani przewodnicząca! W pierwszych tygodniach marca byliśmy świadkami dramatycznego zamachu stanu na Madagaskarze.
EnglishA president elected in universal, democratic and free elections can never be replaced through a coup d'état.
Zmiana prezydenta wybranego w powszechnych, demokratycznych i wolnych wyborach nie powinna i nie może następować w drodze zamachu stanu.
EnglishOf course we call that a coup d'état.
EnglishA coup d'état in Africa and more precisely in Mauritania can come as no surprise.
Chciałbym się dołączyć do głosu mojego kolegi Kaczmarka i powiedzieć tak: to, że dochodzi do zamachu stanu w Afryce, właśnie w Mauretanii, to nie jest jakieś zaskoczenie.
EnglishSo they resorted to lies and deceit, they staged the most spectacular bureaucratic coup d'état that the world had ever seen.
Dlatego zaczęli kłamać i oszukiwać. Dokonali najbardziej spektakularnego biurokratycznego zamachu stanu, jaki świat kiedykolwiek widział.
EnglishIt is inadmissible that exercising the right to rally and to protest in a country plagued by corruption be described as a coup d'état.
To niedopuszczalne, aby korzystanie z prawa do zgromadzeń i protestów w kraju nękanym korupcją było określane mianem zamachu stanu.
EnglishThe excuse of the alleged plot of a coup d'état, implying some Russian influence, is highly controversial to say the least.
Wymówki w postaci rzekomego spisku dążącego do przeprowadzenia zamachu stanu, wskazujące na wpływy rosyjskie, są co najmniej mocno kontrowersyjne.
EnglishWe were threatened with expulsion from the country, threatened with being persona non grata, and it was said that we were staging a golpe - a coup d'état.
Zagrożono nam wydaleniem z kraju, uznaniem za persona non grata, i oskarżono nas o przeprowadzanie golpe - zamachu stanu.
EnglishIt is deplorable, but Mauritania's generals have committed yet another coup d'état which, regretfully, will affect the people of that country very badly.
Jest to godne ubolewania, lecz generałowie mauretańscy dokonali kolejnego zamachu stanu, który niestety dotknie bardzo poważnie ludność tego kraju.
EnglishOver the course of that night of 22 and 23 December, his close relatives were busy making arrangements for the interim period amidst rumours of a coup d'état.
Tej nocy, z 22 na 23 grudnia, pośród pogłosek o zamachu stanu, jego bliscy krewni zajęci byli dokonywaniem ustaleń dotyczących okresu przejściowego.
EnglishIn Honduras, with whom we are negotiating an agreement, a government remains in place that is simply the product of a military coup d'état which took place last year.
W Hondurasie, z którym negocjujemy jedną z umów, władzę sprawuje rząd, który jest po prostu produktem zeszłorocznego wojskowego zamachu stanu.
EnglishI believe that this is an attempt to create a veneer of legality and legitimise a regime which has come to power following a coup d'état, which Rajoelina cannot deny.
Uważam, że jest to próba stworzenia namiastki legalności i uprawomocnienia reżimu, który doszedł do władzy wskutek zamachu stanu, czemu Rajoelina nie może zaprzeczyć.
EnglishOn 6 August 2008, following the dismissal by President Adallahi of several army chiefs, the military reacted by carrying out a swift and bloodless coup d'état.
Dnia 6 sierpnia 2008 r., po zdymisjonowaniu przez prezydenta Adallahiego grupy dowódców wojskowych, wojsko zareagowało dokonaniem błyskawicznego i bezkrwawego zamachu stanu.
EnglishThis concern with human rights is welcome coming from a Parliament which endorsed the coup d'état in Honduras and the signing of a commercial agreement with the leaders of the putsch.
Mile widziana jest ta troska o prawa człowieka ze strony Parlamentu, który uznał coup d'état w Hondurasie i podpisanie umowy handlowej z przywódcami puczu.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, following a military coup d'état and the dismissal of the legitimate president, the San José Agreement might have seemed like a welcome piece of news.
Panie przewodniczący, panie i panowie! Po dokonaniu przewrotu wojskowego i usunięciu prawowitego prezydenta, porozumienie z San José mogło się wydawać dobrą wiadomością.