EN counting
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

counting (też: headcount)
(Voting and counting of votes: see Minutes)
(Głosowanie i liczenie głosów: patrz protokół)
Now, that's not going to get you a Ph.D. at Harvard, but it's a lot more interesting than counting stamens.
To nie da wam doktoratu na Harwardzie, ale jest bardziej interesujące niż liczenie pręcików.
These measures include 'identifying and counting the people, including minors, present in the nomads' camps'.
Działania te obejmują "identyfikację i liczenie osób, również mniejszości, przebywających w obozach koczowniczych.”
volume_up
obliczenia {niemęskoos.}
And so we can exponentially reduce the number of DNA strands we use, if we use counting, if we use a little bit of computation.
Liczba potrzebnych łańcuchów spada wykładniczo, jeśli wprowadzimy obliczenia.
And a really amazing part of this is that any computer program can be translated into one of these tile programs -- specifically, counting.
Fascynujące jest to, że każdy program komputerowy można przetłumaczyć na płytki, szczególnie obliczenia.

2. Sport

counting
(Voting and counting of votes: see Minutes)
(Głosowanie i liczenie głosów: patrz protokół)
Now, that's not going to get you a Ph.D. at Harvard, but it's a lot more interesting than counting stamens.
To nie da wam doktoratu na Harwardzie, ale jest bardziej interesujące niż liczenie pręcików.
These measures include 'identifying and counting the people, including minors, present in the nomads' camps'.
Działania te obejmują "identyfikację i liczenie osób, również mniejszości, przebywających w obozach koczowniczych.”

Przykłady użycia - "counting" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe are not only counting on it, we will also press for it to actually happen.
Nie tylko na to liczymy, lecz będziemy naciskać, by rzeczywiście miało to miejsce.
EnglishThese are questions that naturally require answers, which I am counting on receiving.
Oto pytania, które oczywiście wymagają odpowiedzi, na otrzymanie których liczę.
EnglishI am counting on this completely, and I understand that all of us are 'energetic'.
I ja absolutnie na to liczę, rozumiem, że wszyscy jesteśmy "energetyczni”.
EnglishWe are counting, of course, on the Czech Presidency to take these initiatives forward.
I oczywiście mamy nadzieję, że prezydencja czeska będzie kontynuowała te inicjatywy.
EnglishHere too, I am very much counting on Belgium to speed up the implementation process.
W tym przypadku również bardzo liczę na to, że Belgia przyspieszy proces jej wdrożenia.
EnglishOther measures include counting on-call time, including inactive periods, as working time.
Inne środki obejmują wliczanie do czasu pracy czasu dyżuru, nawet nieaktywnego.
EnglishMr President, I think it is good that you have been counting, Mrs Geoghegan-Quinn.
Panie przewodniczący! Myślę, że to dobrze, że pani liczyła, pani komisarz Geoghegan-Quinn.
EnglishWe are counting on Parliament's continued support to reach an agreement.
Liczymy na nieustające wsparcie ze strony Parlamentu w celu osiągnięcia porozumienia.
EnglishI am also counting wholeheartedly on the support of the members of Parliament in Copenhagen.
Liczę również szczerze na poparcie posłów do Parlamentu na konferencji w Kopenhadze.
EnglishMinister, Commissioner, ladies and gentlemen, farmers are counting on us!
Panie ministrze, pani komisarz, panie i panowie! Rolnicy liczą na nas!
EnglishI am counting on your cooperation and would like to thank you for your attention.
Liczę na państwa współpracę i chciałabym podziękować za uwagę.
EnglishI am counting on Parliament to help with this endeavour and with the reform of the 1995 directive.
Liczę na pomoc Parlamentu w tej sprawie i w sprawie reformy dyrektywy z 1995 roku.
EnglishI am counting on the intelligence and efficiency of my fellow Members.
Liczę na inteligencję i skuteczność moich koleżanek i kolegów posłów.
EnglishI am counting exclusively on this Europe 2020 strategy to find these answers.
Liczę, że rozwiązania tych problemów znajdziemy wyłącznie w ramach realizacji strategii "UE 2020”.
EnglishWe are clearly counting on the Slovenian Presidency and Minister Lenarčič.
Oczywiście liczymy na prezydencję słoweńską i ministra Lenarčiča.
EnglishI am very much counting on the European Parliament to help us in this matter.
Bardzo liczę na pomoc Parlamentu Europejskiego w tej kwestii.
EnglishTo improve governance, we are counting heavily on the European Commission's proposals.
W kwestii poprawy systemów sprawowania rządów liczymy bardzo na propozycje Komisji Europejskiej.
EnglishPeople with disabilities are counting on real changes which will give them equal opportunities.
Niepełnosprawni liczą na rzeczywiste zmiany, które wyrównają ich szanse.
English(The sitting was suspended at 11.00 for the counting of votes and resumed at 11.45)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.00 w czasie liczenia głosów i wznowione o godz. 11.45)
EnglishWe are also counting on the Spanish Presidency for when we arrive at the meeting in Bonn ...
Liczymy również na prezydencję hiszpańską, ponieważ kiedy zjawimy się na spotkaniu w Bonn...