EN counter
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

counter (też: meter, countdown timer)
Patients should consider getting a replacement when the counter shows the number 020.
Należy rozważyć wymianę inhalatora, jeżeli licznik wskazuje numer 020.
The counter cannot be reset and is permanently attached to the canister.
Licznik nie może być zresetowany, jest na stałe przyłączony do pojemnika.
You should get a replacement when the counter shows the number 020.
Należy rozważyć wymianę inhalatora, jeżeli licznik wskazuje numer 020.
counter (też: bar, barroom, pub, taproom)
volume_up
bar {m.}
counter (też: inset, window)
counter
counter (też: chip, slug)
counter (też: man, pawn, chequer, checker)
counter (też: bar)
counter
counter
volume_up
pięta {f.} (w bucie)

2. IT

counter

3. Matematyka

counter (też: numerator)
Patients should consider getting a replacement when the counter shows the number 020.
Należy rozważyć wymianę inhalatora, jeżeli licznik wskazuje numer 020.
The counter cannot be reset and is permanently attached to the canister.
Licznik nie może być zresetowany, jest na stałe przyłączony do pojemnika.
You should get a replacement when the counter shows the number 020.
Należy rozważyć wymianę inhalatora, jeżeli licznik wskazuje numer 020.

Przykłady użycia - "counter" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat really would run counter to everything we have agreed in Parliament to date.
To naprawdę będzie sprzeczne ze wszystkim, co dotychczas uzgodniliśmy w Parlamencie.
EnglishWe need their knowledge and advice and counter-arguments from other interests.
Potrzebujemy ich wiedzy i rady, jak też kontrargumentów innych grup interesu.
EnglishIt is also important to define the role of the counter-terrorism coordinator.
Ważne jest również określenie funkcji koordynatora do walki z terroryzmem.
EnglishBanknotes which have been tested by trained staff can only be disbursed over the counter.
Banknoty sprawdzone przez wykwalifikowany personel można wypłacać jedynie w kasach.
EnglishEnergy security, immigration and counter-terrorism are all core issues.
Bezpieczeństwo energetyczne, imigracja, walka z terroryzmem są kluczowymi kwestiami.
EnglishThat would run counter to our goal of simplification.
Z pewnością tak nie będzie, gdyż byłoby to sprzeczne z naszym celem upraszczania.
EnglishBanning only results in counter-pressures and attempts to bypass it.
Wprowadzanie zakazów skutkuje jedynie przeciwnaciskami i próbami ich ominięcia.
EnglishWe have had some discussion of the EU counter-terrorism coordinator.
Przeprowadziliśmy dyskusję na temat koordynatora UE ds. zwalczania terroryzmu.
EnglishWe must therefore counter supplier power with the consumer power of the European Union.
W związku z powyższym musimy przeciwstawić sile dostawcy siłę europejskiego konsumenta.
EnglishI'm going to show you an example of a company that does not have a tap counter.
Pokażę wam przykład firmy, która nie ma osób liczących stuknięcia.
EnglishWe need to ensure that immediate measures are taken to counter imbalances.
Musimy zadbać, aby podjęto niezwłocznie działania w celu skorygowania zaburzeń równowagi.
EnglishThe counter-crisis measures are directed mainly towards the male population.
Środki antykryzysowe kierowane są głównie w stronę męskiej populacji.
EnglishIt is only after such attacks that we undertake counter-measures, and thus we are acting ex post.
My dopiero po tych atakach przystępujemy do kontrakcji, czyli działamy ex post.
EnglishThe issue of the EU Counter-Terrorism Coordinator has already been raised.
Kwestia antyterrorystycznego koordynatora UE została już poruszona.
EnglishIt is counter-productive and, besides, a bizarre waste of taxpayers' money.
Jest to nieproduktywne, i poza wszystkim innym dość dziwaczne marnowanie pieniędzy podatników.
EnglishIt is therefore right to look for ways to counter this unfavourable economic development.
Dlatego należy szukać sposobów na przeciwdziałanie tym niekorzystnym zmianom gospodarczym.
EnglishSuch solutions shall not run counter to the objectives of the action or impair its effectiveness.
Nie mogą być one sprzeczne z celami działania ani szkodzić jego skuteczności.
EnglishI cannot believe that a cost increase of 10-15% is a strong counter-argument.
Nie uważam, aby wzrost kosztów o 10-15% silnym kontrargumentem.
EnglishTo this end we need a good and practicable European counter-terrorism strategy.
Potrzebna jest w tym celu dobra i możliwa do realizacji europejska strategia do walki z terroryzmem.
EnglishDetach the syringe from the vial adapter by gently pulling and turning the syringe counter- clockwise.
Rozłączyć strzykawkę i łącznik: delikatnie pociągnąć strzykawkę i obrócić w lewo.