"to convey" po polsku

EN

"to convey" - polskie tłumaczenie

EN to convey
volume_up
[conveyed|conveyed] {czasownik}

volume_up
przekazać {czas. dk}
That is the message we should convey very strongly to the Georgian authorities.
Taki przekaz powinniśmy zdecydowanie przekazać władzom Gruzji.
That is a message, President Pöttering, that we must also convey to European taxpayers.
Panie przewodniczący Pöttering, tę informacje musimy również przekazać europejskim podatnikom.
I have tried to convey this in the table appended to the report.
Starałam się to przekazać w tabeli załączonej do sprawozdania.
to convey (też: to assemble, to collapse)
volume_up
złożyć {czas. dk}
(RO) I wish to take this opportunity to convey my condolences to the family of Maricica Hăhăianu.
(RO) Chciałabym skorzystać z okazji, aby złożyć moje kondolencje rodzinie Maricici Hăhăianu.
And it is my task, on behalf of the rest of the world, to convey a thanks to the U.S. taxpayers, for Demographic Health Survey.
Moją powinnością jest, w imieniu reszty świata, złożyć podziękowanie amerykańskim podatnikom, za DHS, Ankiety Demograficzne i Zdrowotne.
Member of the Commission. - (RO) Let me begin by conveying our condolences to the families of the victims of the terrorist attack carried out in the Sistan-Baluchistan province in Iran.
. - (RO) Przede wszystkim chcę złożyć nasze kondolencje rodzinom ofiar ataku terrorystycznego przeprowadzonego w prowincji Sistan i Beludżystan w Iranie.
to convey (też: to deliver)
volume_up
rozwieźć {czas. dk}
Please remember this when representing Poland, and convey what Polish society thinks, with this trend in mind.
Proszę o tym pamiętać reprezentując Polskę i przekazywać, co myśli polskie społeczeństwo uwzględniając tę tendencję.
We therefore convey our sympathy and condolences to all the victims and their families.
Dlatego, przekazujemy nasze współczucie i kondolencje wszystkim ofiarom i ich rodzinom.
Does kind of convey the sense that this is an integrated system.
I w pewnym sensie przekazuje, że jest to zintegrowany system.
to convey (też: to fetch)
volume_up
sprowadzać {czas. ndk}
to convey
volume_up
scedować {czas. dk}

Przykłady użycia - "to convey" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey gave me a series of testimonies which they asked me to convey to this Parliament.
Opowiedzieli mi wiele historii, i poprosili, żebym przekazał je temu Parlamentowi.
EnglishI want to convey something that is truer than truth about our common humanity.
Chciałabym wyrazić coś, co jest prawdziwsze niż prawda o naszej wspólnej ludzkiej naturze.
EnglishThis is the message that Parliament wanted to convey and I support this position.
Taki sygnał chciał wysłać ten Parlament, a ja popieram to stanowisko.
EnglishI would like to emphasize that this cooperation must also convey values.
Chciałbym podkreślić, że współpraca musi również służyć szerzeniu wartości.
EnglishWe therefore convey our sympathy and condolences to all the victims and their families.
Dlatego, przekazujemy nasze współczucie i kondolencje wszystkim ofiarom i ich rodzinom.
EnglishThere are, in my view, four key messages to convey following the Council.
Moim zdaniem po spotkaniu Rady mamy cztery wieści wymagające przekazania.
EnglishI shall convey to my colleague Mr Barrot all that they have said today.
Wszystko, co zostało dzisiaj tu powiedziane, przekażę mojemu koledze - panu Barrotowi.
EnglishWhat types of things does he find important to control and convey in a piece of music?
Jakie rzeczy uważa za istotne do kontrolowania i przekazania w utworze?
EnglishI have taken note of all your comments and I shall convey them to the Commissioners concerned.
Odnotowałam wszystkie państwa uwagi i przekażę je zainteresowanym komisarzom.
EnglishAs for the values that I referred to - they are the values that we consistently convey.
Jeśli chodzi o wartości, o których mówiłem - są to wartości, którym jesteśmy stale wierni.
EnglishDifferent people could speak, but they had to convey the same message.
Różne osoby mogły przemawiać, ale musiały wysyłać ten sam sygnał.
EnglishWe shall convey that to the Conference of Presidents, and shall come to a decision one way or another.
Przekażemy tę sprawę Konferencji Przewodniczących i podejmiemy jakąś decyzję.
EnglishIt only remains for me to convey my congratulations and wish you every success.
Pozostaje mi jedynie pogratulować i życzyć sukcesu.
EnglishDo these personnel decisions convey an important message to us?
Czy te decyzje personalne stanowią dla nas jakiś ważne przesłanie?
EnglishIt is this feeling that I convey, along with all of the other victims of the war in the Balkans.
I to je chcę wyrazić, wraz z innymi ofiarami wojny na Bałkanach.
EnglishDoes kind of convey the sense that this is an integrated system.
I w pewnym sensie przekazuje, że jest to zintegrowany system.
EnglishIs it willing to convey its concerns to the US authorities?
Czy zamierza przedstawić swoje obawy władzom Stanów Zjednoczonych?
EnglishThat is why I would earnestly request that you convey this message to our governments with vigour.
Dlatego chciałabym szczerze państwa prosić o zdecydowane przekazanie tego przesłania swoim rządom.
EnglishFifty seven people were killed, women were raped, people were injured - they convey a bloody message.
Zabito pięćdziesiąt siedem osób, gwałcono kobiety, ludzie odnosili rany - to krwawe przesłanie.
EnglishYou actually have to convey about 10 different characteristics while you're standing up there.
Właściwie w czasie prezentacji musisz wykazać ok. 10 cech.