"to continue" po polsku

EN

"to continue" - polskie tłumaczenie

EN to continue
volume_up
[continued|continued] {czasownik}

It is therefore important for us to continue with the expansive financial policy.
I dlatego bezwzględnie musimy kontynuować ekspansywną politykę finansową.
After emergency treatment, continue to monitor the patient medically.
Po przeprowadzeniu czynności ratunkowych, należy kontynuować obserwację pacjenta.
Of course, I agree that candidate countries must continue the process of reform.
Oczywiście zgadzam się, że kraje kandydujące muszą kontynuować proces reform.
The situation cannot continue as it is now in the Russian Federation.
Sytuacja panująca obecnie w Federacji Rosyjskiej nie może dalej trwać.
I am cautiously optimistic that the dialogue on this question will continue.
Wyrażam ostrożny optymizm, że dialog w tej sprawie będzie trwać.
Therefore, I welcome the fact that ratification will continue.
Z tego względu cieszę się, że ratyfikacja będzie nadal trwać.
volume_up
posunąć się {czas. zwr. dk}
to continue (też: to advance)
volume_up
posuwać się {czas. zwr. ndk}
The Socialists will ensure accession negotiations continue their positive trajectory under the French Presidency.
Socjaliści zagwarantują, że negocjacje w sprawie akcesji będą nadal posuwać się pożądanym w kierunku podczas prezydencji francuskiej.
volume_up
wznawiać {czas. ndk}
to continue
volume_up
wznowić {czas. dk}
However, the Iranian authorities still intend to continue, and eventually to execute Sakineh.
Mimo to irańskie władze nadal planują wznowić sprawę Sakineh i ostatecznie dokonać jej egzekucji.
In more than half of the reported cases, treatment with protease inhibitors was continued or reintroduced if treatment had been discontinued.
W ponad połowie przypadków leczenie inhibitorami proteazy można było kontynuować lub wznowić po przerwanej terapii.
In more than half of the reported cases, treatment with PIs was continued or reintroduced if treatment had been discontinued.
W ponad połowie zgłoszonych przypadków leczenie lekami z grupy PI kontynuowano lub wznowiono, jeśli uprzednio zostało ono przerwane.
to continue

Przykłady użycia - "to continue" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNevertheless, the Member States must be encouraged to continue along these lines.
Niemniej należy zachęcać państwa członkowskie, by nadal podążały w tym kierunku.
EnglishTherefore, the fight will continue every day of the year, not just on 8 March.
W związku z tym walka ta będzie trwała każdego dnia w roku, a nie tylko 8 marca.
EnglishIt is wrong to continue to promote the unhealthy and bloated transport economy.
Niewłaściwe jest dalsze promowanie niezdrowej i rozdętej gospodarki transportowej.
EnglishWe now continue with the one-minute speeches on matters of political importance.
Kontynuujemy obecnie jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych.
EnglishEven during a crisis, Europe must continue to treat all its citizens equally.
Europa nawet w czasach kryzysu musi pozostać równą dla wszystkich jej obywateli.
EnglishSerbia has our support on its road to integration, and will continue to have it.
Serbia ma nasze poparcie na swojej drodze do integracji i tak już pozostanie.
EnglishI have not come across one good explanation as to why this hassle has to continue.
Nie wpadłem na żadne dobre wyjaśnienie dlaczego ten problem miałby dalej istnieć.
EnglishLong may we continue to have better access to the growing markets of the world.
Miejmy nadzieję na coraz lepszy dostęp do rozwijających się rynków na świecie.
EnglishLet us continue to work to achieve the best possible result for maritime safety.
Kontynuujmy pracę, aby osiągnąć jak najlepszy rezultat dla bezpieczeństwa na morzu.
EnglishThe crisis and its implications continue, certainly, to overshadow our relations.
Z pewnością kryzys i jego następstwa kładą się cieniem na naszych stosunkach.
EnglishWe will continue to monitor very closely all developments over the period ahead.
Nadal będziemy monitorować bardzo uważnie wszystkie zjawiska w nadchodzącym okresie.
EnglishSystems in this area continue, however, to be assessed as only partially effective.
W tym obszarze jednak systemy nadal ocenia się jako zaledwie częściowo skuteczne.
EnglishPolitical assassinations and violence by the prosecuting authorities continue.
Organy ścigania nadal dokonują tam mordów politycznych i dopuszczają się przemocy.
EnglishI have always had strong support in Parliament and I hope this will continue.
Parlament zawsze udzielał mi dużego poparcia i mam nadzieje, że tak będzie nadal.
EnglishWe continue to request the release of all those being detained on political grounds.
Wciąż wzywamy do uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych z powodów politycznych.
EnglishYou should continue to inject Trudexa for as long as your doctor has told you.
Wstrzyknięcia leku Trudexa należy stosować tak długo jak zaleci to lekarz. cz
EnglishCommissioner Kallas, we will continue to have difficulties in external policy.
Panie komisarzu Kallas, w polityce zewnętrznej nadal będziemy mieć trudności.
EnglishThis is why we continue to push for the release of all political prisoners.
Właśnie dlatego wciąż nawołujemy do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych.
EnglishIn this regard, Parliament, in particular, will continue to have an important role.
W tym kontekście w szczególności Parlament będzie nadal odgrywał istotną rolę.
EnglishThis will enable us to continue our gradual and carefully managed accession process.
Umożliwi nam to kontynuację stopniowego i uważnie prowadzonego procesu akcesji.