"contains" po polsku


Bezokolicznik czasownika contains: to contain
EN

"contains" - polskie tłumaczenie

EN to contain
volume_up
[contained|contained] {czasownik}

The physician information should contain the following key elements:
Pakiet informacji dla lekarzy powinien zawierać następujące podstawowe elementy:
The radiolabelled product should not contain more than 10 % free technetium.
Radioznakowany produkt nie powinien zawierać więcej niż 10 % wolnego technetu.
Occasionally the suspension may contain yellow-orange droplets and globular particles.
Zawiesina może niekiedy zawierać żółto- pomarańczowe kropelki i kuliste cząsteczki.
to contain (też: to accommodate, to hold)
volume_up
pomieścić {czas. dk}
to contain (też: to comprise)
They contain thousands of years of their own histories within themselves, and they also contain records of natural and human events.
Mieszczą w sobie nie tylko tysiące lat własnych historii, Mieszczą w sobie nie tylko tysiące lat własnych historii, ale też pamięć o wydarzeniach z historii przyrody i ludzkości.
The graduated oral syringe contains up to 1,000 mg levetiracetam (corresponding to 10 ml) with a graduation every 25 mg (corresponding to 0.25 ml).
Strzykawka do odmierzania dawki mieści do 1000 mg lewetyracetamu (odpowiadającego 10 ml) z podziałką co 25 mg (odpowiadającą 0, 25 ml).
The western wing building housed the wholesalers’ offices and checkout area, while the eastern wing building contained additional stalls and cold storage rooms.
W skrzydle zachodnim mieściły się biura hurtowników i kasy, a w skrzydle wschodnim – dodatkowe stoiska i chłodnie.
to contain
volume_up
wygasić {czas. dk} [przen.]
to contain (też: to stifle, to suppress)
volume_up
wygaszać {czas. ndk} [przen.]
to contain

Przykłady użycia - "contains" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt contains a protein (antigen) from the porcine circovirus type 2 virus (PCV2).
Substancją czynną preparatu jest białko (antygen) cirkowirusa świń typu 2 (PCV2).
EnglishAloxi is a solution for injection that contains the active substance palonosetron.
Aloxi jest roztworem do wstrzykiwań zawierającym substancję czynną palonosetron.
EnglishThe new treaty contains 105 new powers for the EU - just like the Constitution.
Nowy Traktat przyznaje Unii Europejskiej 105 nowych uprawnień - tak jak Konstytucja.
EnglishThe report contains three requirements that I would like to emphasise in particular.
W sprawozdaniu zawarto trzy wymagania, które pragnę w szczególności podkreślić.
EnglishInsuman Comb 50 is supplied in cartridges contains 3 ml suspension, (300 IU).
Insuman Comb 50 jest dostępny we wkładach zawierających 3 ml zawiesiny (300 j. m.).
EnglishIrbesartan Winthrop is a medicine that contains the active substance irbesartan.
Irbesartan Winthrop jest lekiem zawierającym substancję czynną irbesartan.
EnglishThis section contains information on how to give yourself an injection of Neulasta.
W tej części podano informacje dotyczące samodzielnego wstrzykiwania leku Neulasta.
EnglishIt troubles me that the present agreement once again contains no such provisions.
Martwi mnie, że obecna treść umowy raz jeszcze nie objęła takich przepisów.
EnglishClopidogrel Winthrop is a medicine that contains the active substance clopidogrel.
Clopidogrel Winthrop jest lekiem zawierającym substancję czynną klopidogrel.
EnglishPegasys is a medicine that contains the active substance peginterferon alfa-2a.
Pegasys jest lekiem zawierającym substancję czynną peginterferon alfa- 2a.
EnglishProcoralan contains the active ingredient ivabradine at strengths of 5 mg or 7.5 mg.
Substancją czynną w preparacie Procoralan jest iwabradyna w dawce 5 mg lub 7, 5 mg.
English. - (PT) This report contains some highly contradictory aspects.
na piśmie. - (PT) Sprawozdanie to obejmuje pewne bardzo kontrowersyjne aspekty.
EnglishCarbaglu is a medicine that contains the active substance carglumic acid.
Preparat Carbaglu jest lekiem zawierającym substancję czynną kwas kargluminowy.
EnglishVirbagen Omega contains the active substance recombinant omega interferon.
Składnikiem czynnym preparatu Virbagen Omega jest zrekombinowany interferon omega.
EnglishThis section contains information on how to give yourself an injection of Neupopeg.
pu W tej części podano informacje dotyczące samodzielnego wstrzykiwania leku Neupopeg.
EnglishI do not wish to dwell on the tangible proposals that the report contains.
Nie chcę się rozwodzić nad konkretnymi propozycjami zawartymi w sprawozdaniu.
EnglishKuvan is a medicine that contains the active substance sapropterin dihydrochloride.
Kuvan jest lekiem zawierającym substancję czynną - dwuwodny chlorowodorek sapropteryny.
EnglishThe following list contains adverse reactions seen in clinical trial (Study 1).
Poniższy wykaz obejmuje reakcje niepożądane obserwowane w badaniu klinicznym (Badanie 1).
EnglishThis text contains positive elements, but it is full of traps and spanners in the works.
Ten dokument obejmuje pozytywne elementy, ale pełno jest pułapek w tej pracy.
EnglishYet the Afghan constitution contains a clause on the right to freedom of speech.
Zastanawiające jest to, że w konstytucji Afganistanu jest zapis o prawie do wolności słowa.