"contact point" po polsku

EN

"contact point" - polskie tłumaczenie

EN contact point
volume_up
{rzeczownik}

contact point (też: point of contact)
contact point (też: abutment, contact, interface, joint)

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "contact point"

contact rzeczownik
contact przymiotnik
to contact czasownik
point rzeczownik
to point czasownik

Przykłady użycia - "contact point" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt provides the single point of contact in Romania with OLAF for European funds.
Stanowi on dla OLAF pojedynczy punkt kontaktowych w Rumunii w sprawach funduszy europejskich.
EnglishThe main characteristics of such a system is that there's one sole contact point to the ground.
System charakteryzuje się tym, że istnieje tylko jeden punkt łączący z podłożem.
EnglishAsk the host-country contact point for professional qualifications.
uznawania kwalifikacji zawodowych English w Twoim kraju pochodzenia.
EnglishThat is why the European Parliament has endorsed the establishment of a contact-point network against corruption.
Dlatego też Parlament Europejski poparł utworzenie sieci punktów kontaktu przeciwko korupcji.
EnglishThe Committee on Petitions is the first point of contact between the European institutions and citizens.
Komisja Petycji jest pierwszym punktem kontaktowym w relacjach między europejskimi instytucjami a obywatelami.
EnglishManufacturers can take care of all the formalities at a single point of contact, thus making considerable savings.
Producenci będą mogli zadbać o wszystkie formalności w jednym punkcie, znacznie przez to oszczędzając.
EnglishContact-point network against corruption (
Sieć punktów kontaktowych służących zwalczaniu korupcji (
EnglishThe Commission itself will publish a guide to the citizens' initiative and will set up a specialised point of contact.
Sama Komisja opublikuje przewodnik po inicjatywach obywatelskich i ustanowi wyspecjalizowany punkt kontaktowy.
EnglishThis system could take the form of a joint EU portal, or of a single online contact point providing assistance to citizens.
Taki system mógłby mieć formę wspólnego portalu UE lub punktu kontaktowego online zapewniającego pomoc obywatelom.
EnglishFor details, contact the liaison office posted workers or single contact point in the country you're going to.
Więcej informacji możesz uzyskać w biurze łącznikowym dla pracowników delegowanych lub w punkcie kontaktowym w kraju, do którego wyjeżdżasz.
EnglishThe Commission will help organisers of an initiative by providing a user-friendly guide and setting up a point of contact.
Komisja wspomoże organizatorów inicjatywy, dostarczając przyjazny dla użytkowników przewodnik oraz ustanawiając punkt kontaktowy.
EnglishA key point for companies that is now being implemented is centralised customs clearance through a single point of contact.
Dla firm najważniejsze są wdrażane obecnie scentralizowane odprawy celne, odbywające się za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego.
Englishsingle point of contact
EnglishAsk the host-country contact point for professional qualifications.
Czy Twój zawód wymaga takiej wcześniejszej kontroli? Dowiedz się w punkcie kontaktowym ds. uznawania kwalifikacji zawodowych English w Twoim kraju pochodzenia.
EnglishNow, normal touch sensors that you see, like on a kiosk or interactive whiteboards, can only register one point of contact at a time.
Normalne czujniki dotyku, takie jak w budce telefonicznej lub interaktywnej tablicy mogą w danym momencie zarejestrować tylko jedną pozycję styku.
EnglishIt is important that both parents and children feel secure using the Internet and have a point of contact to report any wrongdoing.
Ważne jest, by zarówno rodzice, jak i dzieci czuli się bezpiecznie w Internecie oraz mieli dostęp do miejsc, gdzie mogą zgłaszać wszelkie wykroczenia.
EnglishIt is obvious that the two big political groups have now found a point of contact in this matter, but we in the ALDE Group will fight for our views in this Chamber.
Oczywiście dwie duże grupy polityczne znalazły w tej kwestii punkt wspólny, ale my w grupie ALDE będziemy walczyć w tej Izbie o nasze przekonania.
EnglishI also heard with great interest Parliament's proposal to have a national contact point and we will consider this when we prepare the EU framework.
Z wielkim zainteresowaniem przysłuchiwałam się też propozycji Parlamentu, by utworzyć krajowy punkt kontaktowy, co uwzględnimy podczas przygotowywania ramowych rozwiązań UE.
EnglishI know where this contact point will be in my own country, but at this moment, I do not have such an overview of where the contact points are in other countries.
Wiem, gdzie taki punkt kontaktowy będzie usytuowany w moim kraju, ale w tej chwili nie mam informacji o umiejscowieniu punktów kontaktowych w innych państwach.
EnglishThe current achievements of Polish groups (according to the evaluation of the Polish National Contact Point on the basis of data supplied by the European Commission) are not very satisfactory.
Dotychczasowe osiągnięcia polskich zespołów (według oceny KPK na podstawie danych Komisji Europejskiej) są mało satysfakcjonujące.