"contact person" po polsku

EN

"contact person" - polskie tłumaczenie

EN contact person
volume_up
{rzeczownik}

contact person
contact person

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "contact person"

contact rzeczownik
contact przymiotnik
to contact czasownik
person rzeczownik

Przykłady użycia - "contact person" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis information has not yet been confirmed by our national contact person
This information has not yet been confirmed by our national contact person
EnglishHIV infection is spread by contact with blood or sexual contact with a person with HIV.
Zakażenie HIV przenoszone jest podczas kontaktu seksualnego lub kontaktu z krwią osoby zarażonej.
EnglishIt is given as one dose once a day for at least 10 days after contact with an infected person.
Lek podaje się w jednej dawce raz na dobę przez co najmniej 10 dni od kontaktu z zarażoną osobą.
EnglishTo have your product tested, please get in touch with the contact person at the respective national central bank.
W celu przetestowania urządzenia należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną we właściwym banku centralnym.
EnglishThe Harvard Business Review recently had an article called "The Human Moment," about how to make real contact with a person at work.
W Harvard Business Review był niedawno artykuł pod tytułem "Ludzka chwila", o tym, jak stworzyć prawdziwy kontakt ze współpracownikiem.
EnglishIt would be wise for the Union to appoint a contact person responsible for this area, namely dialogue.
Dobrze byłoby, aby Unia miała osobę odpowiedzialną za tę właśnie stronę, czyli za dialog.
EnglishThey can be transmitted from person-to-person contact, person-to-food-then-to-person contact, when somebody eats contaminated food, or they can be transmitted through the water.
Przez bezpośredni kontakt z zarażoną osobą, kontakt z żywnością, gdy osoba zdrowa spożyje skażony pokarm, lub przez wodę.
EnglishIn such case its members should identify one of their number as its responsible contact person for their relations with the administration of the register.
W takich przypadkach ich członkowie powinni wyznaczyć spośród siebie jedną osobę do kontaktów, odpowiedzialną za stosunki z administracją rejestru.
EnglishWe Greens want to use the one-stop shops to create a single contact person for everyone who wants to send freight trains across borders in Europe.
My, Zieloni, chcemy skorzystać z rozwiązania "jednego okienka” i powołać w Europie jedną osobę do kontaktu dla każdego, kto chce wysyłać pociągi przekraczające granice w Europie.
EnglishAnd in fact, if I knew and my colleagues knew that one of my orthopedic colleagues took off the wrong leg in my hospital, believe me, I'd have trouble making eye contact with that person.
Jeśli wiedzieliby, że mój kolega, ortopeda, amputował nie tę nogę u mnie w szpitalu, uwierzcie mi, nie mógłbym spojrzeć w oczy temu lekarzowi.
EnglishAs European citizens do not know the best person to contact when their rights are breached, they very often contact the European Ombudsman without good reason.
Europejscy obywatele nie wiedzą, z kim się kontaktować w razie naruszenia ich praw, bardzo często zwracają się więc do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich bez prawdziwej przyczyny.
EnglishFirst of all we want to better identify the petitioner, since, at the moment, when we receive half a tonne of petitions, it is not that clear who the contact person is.
Po pierwsze chcemy mieć możliwość lepszego identyfikowania składającego petycję, ponieważ obecnie, gdy otrzymujemy pół tony petycji, nie jest do końca jasne, kto jest osobą do kontaktów.