"consumption" po polsku

EN

"consumption" - polskie tłumaczenie

EN consumption
volume_up
{rzeczownik}

consumption (też: wear, wear and tear)
Energy consumption is continuing to grow, but the natural resources are limited.
Zużycie energii nieustannie rośnie, ale zasoby naturalne są ograniczone.
What is more, energy consumption is increasingly taxed in these countries.
Ponadto w tych krajach zużycie energii obciąża się coraz wyższym opodatkowaniem.
I am in favour of tax incentives for rational energy consumption.
Wyrażam poparcie dla zachęt podatkowych wspomagających racjonalne zużycie energii.
consumption
In my opinion consumption is the fundamental characteristic of the consumer society.
Moim zdaniem konsumpcja stanowi podstawową cechę konsumpcyjnego społeczeństwa.
Consumption, in that sense, is an expression of their productive potential.
Konsumpcja oznacza tu przejaw twórczego potencjału.
The sustainable production and consumption of food is, after all, a basic human right.
Zrównoważona produkcja i konsumpcja żywności jest przecież podstawowym prawem człowieka.
consumption (też: intake)
In particular, consumption should be restricted for young people.
Ograniczyć należy zwłaszcza spożycie alkoholu przez osoby młode.
In addition, consumption of milk products in Poland is low.
Także w Polsce mamy bardzo niskie spożycie przetworów mlecznych.
Consumption of meat in China, for example, is increasing rapidly.
Na przykład spożycie mięsa w Chinach szybko wzrasta.
consumption
volume_up
suchoty {niemęskoos.}

Przykłady użycia - "consumption" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishClearly, this means radical change in the production and consumption of energy.
Oczywiście jest to równoznaczne z radykalną zmianą w produkcji i zużyciu energii.
EnglishConsumption of alcohol and medicinal products containing alcohol should be avoided.
Należy unikać spożywania alkoholu i produktów leczniczych zawierających alkohol.
EnglishIf we do not reduce energy consumption, there is a danger that again and again ...
Jeżeli nie ograniczymy zużycia energii istnieje niebezpieczeństwo, że wciąż...
EnglishYoung people and women are hit hardest by the trafficking and consumption of drugs.
Młodzież i kobiety najbardziej cierpią z powodu handlu i używania narkotyków.
EnglishThey will discourage excessive consumption, and they will drive efficiency.
Zniechęcają one do nadmiernej konsumpcji, a jednocześnie są motorem efektywności.
EnglishComments Not for use in fish from which eggs are produced for human consumption
Nie stosować u ryb, których ikra przeznaczona jest do spożycia przez ludzi.
EnglishA reduction in energy consumption would enhance the competitiveness of our goods.
Ograniczenie zużycia energii zwiększyłoby konkurencyjność naszych towarów.
EnglishThey are 75 percent of the energy consumption -- up to 80 percent of CO2 emissions.
Odpowiadają za 75 procent zużycia energii i aż do 80 procent emisji dwutlenku węgla.
EnglishNot authorised for use in laying birds producing eggs for human consumption
Nie stosować u kur niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.
EnglishThere is no need to stigmatise the products themselves or moderate consumption.
Nie ma potrzeby piętnowania samych produktów czy umiarkowanej konsumpcji.
EnglishThey have reduced harvests and rendered them unfit for human consumption.
Ograniczały one zbiory i czyniły je nieodpowiednimi do konsumpcji przez ludzi.
EnglishFood prices have risen as well due to the growing consumption of biofuels.
Z powodu zwiększającego się poziomu zużycia biopaliw wzrosły również ceny żywności.
EnglishWhat is the time to allow before milk can be taken from the animal for human consumption?
Jaki czas musi upłynąć, zanim będzie można pobrać mleko do spożycia przez ludzi?
EnglishThey were consuming what they were consuming -- let's say one unit of consumption each.
Konsumowali tyle ile konsumowali -- powiedzmy, że jedną jednostkę konsumpcji każdy.
EnglishSecondly, we must ensure that fruit and vegetables are safe for consumption.
Po drugie, musimy zapewnić, że owoce i warzywa można bezpiecznie spożywać.
EnglishIt is said that this brings considerable savings in electricity consumption.
Mówi się o tym, że są to duże oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.
EnglishNational budgeting is mainly about social transfers, about consumption.
Tworzenie budżetu krajowego dotyczy głównie transferów socjalnych i konsumpcji.
EnglishNot for use in animals from which milk is produced for human consumption
Nie stosować u zwierząt, których mleko przeznaczone jest do konsumpcji przez ludzi
EnglishAvoid consumption of alcohol and medicinal products containing alcohol.
Należy unikać spożycia alkoholu i produktów leczniczych zawierających alkohol.
EnglishPensions and wages are to be cut, consumption taxes perhaps increased.
Trzeba obniżyć pensje i wynagrodzenia i być może podnieść podatki konsumpcyjne.