"consumerism" po polsku

EN

"consumerism" - polskie tłumaczenie

EN consumerism
volume_up
{rzeczownik}

1. "high consumption"

consumerism
In consumerism we are taught to be selfish.
Konsumpcjonizm uczy nas egoizmu.
And of course, those feelings of the status competition that comes out of that drives the consumerism in our society.
Oczywiście to poczucie własnego statusu oraz wynikająca z niego konkurencja napędzają konsumpcjonizm w naszym społeczeństwie.

2. "consumer protection"

consumerism

Przykłady użycia - "consumerism" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe third of the four laws of post-crisis consumerism is about durable living.
Trzecie z czterech praw pokryzysowego konsumizmu dotyczy trwałości.
EnglishOur competitive strategy is based on increasing consumerism.
Nasza strategia konkurencji opiera się na coraz większym konsumpcjonizmie.
EnglishSo, in that respect, cooperative consumerism has really taken off.
Tak więc naprawdę zaczął działać zorganizowany konsumizm.
EnglishSo, the fourth sort of post-crisis consumerism that we see is this movement about return to the fold.
Czwartym rodzajem pokryzysowego konsumizmu, który obserwujemy, jest ruch powrotu do domu, do korzeni.
EnglishIt is one of the many results of omnipresent consumerism.
To jeden z licznych efektów wszechobecnego konsumpcjonizmu.
EnglishHow can we square this encouragement of increased consumerism with the need to use resources wisely?
Jak możemy pogodzić zachętę do większego konsumpcjonizmu z potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów?
EnglishThe so-called 'subprime' lending crisis had its origins in frenetic consumerism in the United States.
Kryzys na rynku, tak zwanych, kredytów "subprime” znajduje swe źródła w szalonym konsumpcjonizmie w Stanach Zjednoczonych.
EnglishObviously, I don't want people to do this, because as an advertising man I tend to regard saving as just consumerism needlessly postponed.
Oczywiście, nie chcę, żeby ludzie to robili, ponieważ jako człowiek od reklamy postrzegam oszczędzanie jako niepotrzebne odkładanie konsumpcjonizmu.
EnglishWe will thus promote a level of consumerism that satisfies our citizens, who will find it easier to make purchases in other Member States.
Będziemy zatem propagować poziom ochrony interesów konsumentów satysfakcjonujący naszych obywateli, dla których zakupy w innych państwach członkowskich staną się łatwiejsze.
EnglishSuch a measure would in fact promote consumerism; it would provide direct help for the car industry and would run counter to our environmental policies.
Środek taki w istocie równałby się promocji konsumpcjonizmu; stanowiłby bezpośrednią pomoc dla przemysłu motoryzacyjnego i byłby sprzeczny z naszymi politykami z zakresu ochrony środowiska.
EnglishThe recent economic and financial crisis has brought us to our senses and shown us the consequences of the unrestrained consumerism embodied in non-sustainable investments.
Niedawny kryzys finansowo-gospodarczy przyniósł nam otrzeźwienie, ujawniając następstwa niepohamowanego konsumpcjonizmu, którego przejawem były niezrównoważone inwestycje.
EnglishBut I think this small view of design is a relatively recent phenomenon, and in fact really emerged in the latter half of the 20th century as design became a tool of consumerism.
Ale myślę, że to bardzo wąskie spojrzenie na design jest stosunkowo nowym zjawiskiem które pojawiło się w drugiej połowie XX wieku gdy design stał się narzędziem konsumpcjonizmu.