"consultative" po polsku

EN

"consultative" - polskie tłumaczenie

EN consultative
volume_up
{przymiotnik}

consultative
volume_up
opiniodawczy {przym. m.} (organ, komisja)

Synonimy (angielski) dla "consultative":

consultative

Przykłady użycia - "consultative" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe first session of the Consultative Assembly of the Council of Europe is held in Strasbourg, France.
Pierwsza sesja Zgromadzenia Konsultacyjnego Rady Europy w Strasburgu we Francji.
EnglishThen, the European Parliament was a consultative parliament.
Wówczas Parlament Europejski pełnił funkcję konsultacyjną.
EnglishThat includes, in particular, the creation of a WTO parliamentary assembly with consultative powers.
Obejmuje to w szczególności utworzenie zgromadzenia parlamentarnego WTO, dysponującego uprawnieniami konsultacyjnymi.
EnglishThe vote is merely a consultative exercise.
Głosowanie ma jedynie charakter konsultacyjny.
EnglishThe consultative function deserves the right amount of space and the time needed for analysis and adjustment to the general framework.
Funkcja doradcza wymaga właściwej przestrzeni oraz czasu niezbędnego do przeprowadzenia analizy i dostosowania się do ogólnych ram.
EnglishI also wish to stress the important role that civil society will play in this Office, through its participation in consultative forums.
Chciałbym również podkreślić ważną rolę, jaką w tym urzędzie odgrywać będzie społeczeństwo obywatelskie poprzez swój udział w forach konsultacyjnych.
EnglishIn a consultative referendum, Greenland, which became a member of the European Community as part of Denmark, opts for withdrawal from the Community.
W referendum konsultacyjnym Grenlandia, która stała się członkiem Wspólnoty Europejskiej jako część Danii, opowiada się za wystąpieniem ze Wspólnoty.
EnglishIt is a consultative assembly, issuing opinions to the larger institutions – in particular the Council, the Commission and the European Parliament.
Komitet jest zgromadzeniem doradczym wydającym opinie skierowane do większych instytucji – w szczególności do Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego.
EnglishDoes the Commission take part in a consultative capacity in the process of adjustment and does it carry out an assessment of the Member States' new legislative measures?
Czy Komisja pełni funkcję doradczą w procesie regulacji i czy przeprowadza ocenę nowych środków ustawodawczych państw członkowskich?
EnglishIn this process over the past 18 years, we have seen Parliament change from a consultative parliament to a fully colegislative one.
W trakcie tych 18 lat widzieliśmy, jak Parlament przeistoczył się z organu konsultacyjnego w organ posiadający - wraz z innymi instytucjami - pełnię uprawnień ustawodawczych.
English. - (BG) I do not support the discharge in respect of the implementation of the Committee of the Regions' budget because this institution is only a consultative body.
Nie popieram udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Komitetu Regionów, ponieważ instytucja ta jest wyłącznie organem doradczym.
EnglishIreland had, until recently, a very active National Consultative Committee on Racism and Interculturalism (NCCRI) and a well funded Equality Authority.
Do niedawna w Irlandii funkcjonował bardzo aktywnie Krajowy Komitet Konsultacyjny do spraw Rasizmu i Wielokulturowości (NCCRI) i dobrze finansowany Urząd Równości.
EnglishYour proposal is based on a team of five, plus one observer and two members whom you would put on this consultative body, this international committee of auditors.
Pana propozycja została opracowana przez grupę pięciu osób plus jeden obserwator i dwóch członków tego organu doradczego, międzynarodowej komisji audytorów.
EnglishThe Consultative Working Party concluded that the proposal is a straightforward codification of existing texts, without any change in their substance.
Konsultacyjna Grupa Robocza stwierdziła, że projekt ten ogranicza się jedynie do prostej kodyfikacji istniejących już tekstów i nie wprowadza żadnych zmian merytorycznych.
EnglishAccording to the Consultative Working Party, the proposal in question is a straightforward codification of existing texts, without any change in their substance.
Według Konsultacyjnej Grupy Roboczej projekt ten ogranicza się jedynie do prostej kodyfikacji istniejących już tekstów i nie wprowadza żadnych zmian merytorycznych.
EnglishPaul-Henri Spaak steps down from the Presidency of the Consultative Assembly of the Council of Europe in protest to the lukewarm attitude of the United Kingdom towards Europe.
Paul-Henri Spaak ustępuje ze stanowiska przewodniczącego Zgromadzenia Konsultacyjnego Rady Europy na znak protestu przeciw obojętnej postawie Wielkiej Brytanii wobec Europy.
EnglishThe threats have a global character, and so reasonable coordination by the Community in the form of consultative frameworks is acceptable, as long as it is not compulsory.
Zagrożenia te mają charakter globalny, stąd rozsądna koordynacja na poziomie wspólnotowym w postaci ram konsultacyjnych jest do zaakceptowania, o ile nie jest wręcz koniecznością.
EnglishI would like to extend a very warm and special welcome to all of the delegation headed by His Excellency, Dr Lukman Hakim Saifuddin, the Vice-Chair of the People's Consultative Assembly.
Pragnę szczególnie ciepło powitać wszystkich członków delegacji pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Doktora Lukmana Hakima Saifuddina, Wiceprzewodniczącego Doradczego Zgromadzenia Ludowego.
EnglishThe European Commission is ready for discussions with Parliament and the Council of Ministers, as well as the two consultative committees, in working towards the development of a shared system.
Komisja Europejska, podobnie jak dwa komitety konsultacyjne, jest przygotowana do prowadzenia dyskusji z Parlamentem i Radą Ministrów w trakcie prac nad stworzeniem wspólnego systemu.
EnglishI consider the demand for research and development funding to be of fundamental importance, as well as the rule that pharmaceutical companies will have a consultative role, and not a deciding role.
Uważam, że zasadnicze znaczenie ma wniosek w sprawie finansowania badań i rozwoju, a także zasada, zgodnie z którą firmy farmaceutyczne będą odgrywać rolę doradczą a nie decyzyjną.