"consultation" po polsku

EN

"consultation" - polskie tłumaczenie

EN consultation
volume_up
{rzeczownik}

consultation
If bone abnormalities are suspected then appropriate consultation should be obtained.
W przypadku podejrzenia zaburzeń kostnych konieczna jest konsultacja specjalistyczna.
I think it can be said that the consultation on this report was absolutely exemplary.
Myślę, że można powiedzieć, że konsultacja dotycząca tego sprawozdania była absolutnie modelowa.
informacja i konsultacja z pracownikami,

Synonimy (angielski) dla "consultation":

consultation

Przykłady użycia - "consultation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishRequest for consultation on the immunity and privileges of Antonio Di Pietro (
Wniosek o konsultację w zakresie immunitetu oraz przywilejów Antonio Di Pietro (
EnglishThey shall be adopted after consultation of the Economic and Social Committee.2.
Ustawa ramowa jest przyjmowana po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.2.
EnglishSuch European laws shall be adopted after consultation of the Court of Auditors.
Ustawy europejskie są przyjmowane po konsultacji z Trybunałem Obrachunkowym.
EnglishSuch laws shall be adopted after consultation of the Economic and Social Committee.
Ustawy europejskie są przyjmowane po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
EnglishOn its side, the Commission is finalising its response to the consultation process.
Ze swojej strony Komisja kończy właśnie prace nad odpowiedzią na proces konsultacji.
EnglishThis will, of course, be done in consultation with ENISA and its management board.
To oczywiście zostanie przeprowadzone w konsultacji z ENISA i jej zarządem.
EnglishI would also like to see that proper consultation is carried out with user groups.
Chciałbym również, aby przeprowadzono odpowiednie konsultacje z grupami użytkowników.
EnglishThere was no reason to launch a specific consultation under the former article.
Nie było powodu przeprowadzać specjalnych konsultacji na mocy tego pierwszego artykułu.
EnglishSuch laws shall be adopted after consultation of the Economic and Social Committee.2.
Ustawy te są przyjmowane po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.2.
EnglishIn this context, a public consultation was launched at the end of July 2008.
W tym kontekście pod koniec lipca 2008 r. rozpoczęto konsultacje społeczne.
EnglishI trust that we shall cooperate in the same spirit at the next stage of the consultation.
Ufam, że na kolejnym etapie konsultacji będziemy współpracować w tym samym duchu.
EnglishBefore drafting the communication, the Commission conducted a consultation process.
Przed sporządzeniem komunikatu Komisja przeprowadziła proces konsultacji.
EnglishThis entails both parties engaging in mutual consultation on difficult issues.
W trudnych kwestiach obie strony przystępują do wzajemnych konsultacji.
EnglishThat law shall be adopted after consultation of the institutions concerned.
Ustawa ta jest przyjmowana po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami.
EnglishThat law shall be adopted after consultation of the institutions concerned.
Ustawa ta jest przyjmowana po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami.
EnglishWe launched a public consultation and are conducting an evaluation of the current scheme.
Rozpoczęliśmy konsultacje społeczne i przeprowadzamy ocenę bieżącego schematu.
EnglishThe public consultation has shown clearly that there is broad support for this reform.
Publiczne konsultacje wyraźnie wykazały szerokie poparcie dla tej reformy.
EnglishThis large consultation process will culminate in a very fruitful discussion with you.
Ten obszerny proces konsultacji zostanie uwieńczony bardzo owocną dyskusją w państwem.
EnglishThis medicine should be taken during pregnancy only after consultation with your doctor.
W czasie ciąży lek Invirase powinien być przyjmowany tylko po konsultacji z lekarzem.
EnglishAgain, I would like to come back to your consultation, which you can have today.
Pragnę teraz powrócić do konsultacji, które mają odbyć się dzisiaj.