EN consistency
volume_up
{rzeczownik}

consistency (też: steadiness, invincibility)
consistency
As I see it, consistency also means adapting the existing rules to reality.
Moim zdaniem konsekwencja oznacza również dostosowanie istniejących zasad do rzeczywistości.
I am not passing judgment, but there needs to be a certain consistency in this respect.
Nie oceniam, ale niezbędna jest jakaś konsekwencja w tym zakresie.
The main imperative to respect is consistency.
Głównym nakazem, jakiego należy przestrzegać, jest konsekwencja.
At the same time, we need to maintain consistency with more general principles of the policies which we apply.
Równocześnie potrzebujemy zachować zgodność z bardziej ogólnymi zasadami stosowanych przez nas polityk.
There is no longer any consistency in the surface signals.
Nie ma już żadnej zgodności w sygnałach powierzchni.
Moreover, close cooperation with the International Atomic Energy Agency has ensured consistency with international practices.
Ponadto ścisła współpraca z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej zapewniła zgodność z międzynarodowymi praktykami.
consistency
ensure the consistency, effectiveness and continuity of its policies and actions.
zapewnianiu spójności, skuteczności i ciągłości jej polityk oraz działań.
We need a President of the Council who is capable of guaranteeing consistency and continuity.
Potrzebujemy Przewodniczącego Rady zdolnego do zagwarantowania zgodności i ciągłości.
I very much welcome all the proposals to give the European Council more consistency and more continuity in its work.
Z dużym zadowoleniem przyjmuję wszelkie propozycje zapewnienia Radzie Europejskiej większej spójności i większej ciągłości w działaniu.
What consistency is there at the heart of this policy followed by the Commission?
Jaka spójność leży u podstaw polityki realizowanej przez Komisję?
Much work is needed to ensure the consistency of international policies.
Potrzeba wiele pracy, aby zapewnić spójność międzynarodowych strategii.
I would highlight the simplification and increased consistency of the new legislation.
Chciałabym podkreślić fakt uproszczenia i większą spójność nowych przepisów.
consistency (też: texture, consistence)
Stool consistency was not meaningfully improved in patients who had soft stool at baseline.
Konsystencja kału nie poprawiła się znacząco u pacjentów, którzy mieli miękki kał na początku.
The product should have a malleable, coherent putty-like consistency
Produkt powinien mieć plastyczną, spójną konsystencję podobną do kitu.
Clear, colourless solution of water-like consistency.
Przezroczysty, bezbarwny roztwór o konsystencji podobnej do wody.

Synonimy (angielski) dla "consistency":

consistency
consist

Przykłady użycia - "consistency" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis makes for a certain consistency, and that is important for later use as well.
Przyczynia się to do pewnej spójności, która będzie ważna w dalszych pracach.
EnglishHuman beings have a need for maintaining consistency of the apperceptive mass.
Istoty ludzkie czują potrzebę utrzymywania spójności masowego postrzegania.
EnglishAbove all, we must achieve greater consistency between asylum instruments.
Przede wszystkim musimy doprowadzić do uspójnienia instrumentów związanych z azylem.
EnglishCould I ask, in particular, for consistency in how the Commission deals with citizens?
Czy mogłabym w szczególności prosić o konsekwencję w podejściu Komisji do obywateli?
EnglishThere must be consistency between our trade and our relationship with this type of regime.
Musimy być konsekwentni tak w stosunku do handlu, jak i do relacji z takim reżimem.
EnglishIn terms of political will, we must work harder to achieve more consistency.
Jeżeli chodzi o wolę polityczną, musimy pracować ciężej, by uzyskać większą konsekwencję.
EnglishThe database will contribute towards improved consistency of scientific assessments;
Baza danych przyczyni się do zwiększenia spójności ocen naukowych;
EnglishLack of consistency threatens the credibility of Europe's sanctions and policies.
Brak spójności zagraża wiarygodności sankcji i polityk Europy.
EnglishThere, too, we need consistency between cosmetics and foodstuffs.
Tutaj też potrzebujemy spójności pomiędzy obszarem kosmetyków i środków spożywczych.
EnglishA higher degree of consistency requires transparency in relation to data and payments.
Wyższy stopień spójności wymaga przejrzystości danych i płatności.
EnglishIt should ensure consistency in the EU’s dealings with foreign countries and international bodies.
Powinna ona zapewnić wzrost spójności działań Unii na arenie międzynarodowej.
EnglishThis is a consumer protection issue as well as being an internal market consistency issue.
Jest to zagadnienie z zakresu zarówno ochrony konsumentów, jak i spójności rynku wewnętrznego.
EnglishThere is a lack of consistency, and it is to reverse this that I support Mr Cadec's report.
Brakuje tu spójności i należy to zmienić, w związku z czym popieram sprawozdanie posła Cadeca.
EnglishIt is vital for there to be consistency and coordination with other international organisations.
Konieczne jest zachowanie spójności i koordynacji z innymi organizacjami międzynarodowymi.
EnglishThe existence of a number of parallel legislative initiatives shows the need for consistency.
Istnienie szeregu równoległych inicjatyw prawodawczych dowodzi potrzeby zapewnienia spójności.
Englishpromote consistency in international civil-protection work.
wspierania spójności międzynarodowych działań w zakresie obrony cywilnej.
EnglishI understand the Commission's motives, as well as the desire to maintain consistency, very well indeed.
Doskonale rozumiem motywy Komisji, jak również chęć zachowania spójności.
EnglishSustainable industrial development therefore requires coordination, consistency and conformity.
Dlatego też zrównoważony rozwój przemysłowy wymaga koordynacji, spójności i przestrzegania zasad.
EnglishIt is therefore becoming more and more difficult to ensure consistency.
Zapewnienie spójności staje się zatem coraz trudniejsze.
EnglishThat way we will be able to achieve stability in the Committee and consistency in its competence.
Zapewni mu to stabilność i trwale wysoki poziom kompetencji.