EN considering
volume_up

The dose titration in these patients should be performed with caution considering co-existing renal
Ustalanie dawki u tych pacjentów powinno być prowadzone ostrożnie ze względu na możliwe współistnienie zaburzeń czynności nerek.
The dose titration in these patients should be performed with caution considering co-existing renal impairment.
Ustalanie dawki u tych pacjentów powinno być prowadzone ostrożnie ze względu na możliwe współistnienie zaburzeń czynności nerek.
Considering the high added value that the GNSS and Galileo projects generate for EU industrial policy, it is essential to ensure their success.
Ze względu na wysoką wartość dodaną tworzoną przez projekty GNSS i Galileo w dziedzinie polityki przemysłowej UE, konieczne jest zadbanie o ich powodzenie.

Przykłady użycia - "considering" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe dose is determined by the doctor considering the following factors.
Dawka leku określana jest przez lekarza, który bierze pod uwagę poniższe czynniki.
EnglishI am 'in favour', but let us look at details when considering this kind of document.
Jestem "za”, ale rozpatrując tego rodzaju dokument musimy go szczegółowo przeanalizować.
EnglishWhen considering the most recent escalations, this should not be forgotten.
Biorąc pod uwagę ostatnią eskalację przemocy, nie można o tym zapomnieć.
EnglishHowever, when considering the Commission as a whole, the sum of the minuses is a plus.
Jednak gdy spojrzymy na Komisję jako całość, suma minusów jest dodatnia.
EnglishConsidering the future, I think that strict rules need to be applied from now on.
Mając na uwadze przyszłość, sądzę, że już od dziś należy zacząć stosować restrykcyjne zasady.
EnglishI asked him whether, considering the sacrifices he had to make, he ever had any regrets.
Zapytałam go czy, wziąwszy pod uwagę poświęcenia, kiedykolwiek żałował.
EnglishCaution should be exercised when considering the administration of Luminity to these patients.
Rozważając zastosowanie Luminity u tych pacjentów należy zachować ostrożność.
EnglishThis draft is certainly too conservative considering what needs to be done.
Ten projekt jest oczywiście zbyt zachowawczy, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co musimy zrobić.
EnglishDespite this, considering the importance of the instrument under discussion, I will vote in favour.
Mimo to biorąc pod uwagę znaczenie dyskutowanego instrumentu będę głosować "za”.
EnglishBosnia and Herzegovina and Serbia are both considering submitting an application.
Bośnia i Hercegowina oraz Serbia rozważają złożenie wniosku.
EnglishMy question is: are you considering replacing rather than just relaxing it?
Moje pytanie brzmi: czy Rada zastanawia się nad zamianą planu, czy tylko nad jego rozluźnieniem?
EnglishMaybe too much time, considering how many urgent problems we have to solve in the real world."
Obecnie poświęcamy 3 miliardy godzin tygodniowo na granie w Internecie.
EnglishIt is therefore very appropriate that we are considering this issue.
Jest więc jak najbardziej odpowiednie, że rozmawiamy o tej kwestii.
EnglishConsidering that, in the event of a solution to the Cyprus problem, this suspension will be lifted;
Zważywszy, że w przypadku rozwiązania problemu Cypru zawieszenie to zostanie zniesione;
EnglishMr President, the report that we are considering here is a good one.
Panie przewodniczący! Omawiane przez nas sprawozdanie jest dobre.
Englishdiscussed above may apply to this patient population is unclear, specifically considering that the in
niejasny, biorąc pod uwagę zwłaszcza fakt, że dawki leku podawane w przypadku wskazań ec
EnglishFirstly, we are considering the Commission's Fourth Report on Social and Economic Cohesion.
Po pierwsze, analizujemy czwarte sprawozdanie Komisji na temat spójności gospodarczej i społecznej.
EnglishA great time to hire is when you're considering a site redesign, or planning to launch a new site.
Idealną okazją do tego jest zmiana wyglądu witryny lub planowane uruchomienie nowej witryny.
EnglishThe European Parliament and the Council are in the process of considering this proposal.
Parlament Europejski i Rada właśnie analizują ten wniosek.
EnglishMember States are also considering national actions to support their manufacturers.
Państwa członkowskie rozważają także potrzebę podjęcia krajowych działań służących wsparciu ich producentów.