EN considerably
volume_up
{przysłówek}

considerably (też: a lot, appreciably, dramatically, hugely)
volume_up
znacznie {przysł.}
The Commission CFR will most probably be considerably shorter than the academic draft.
CFR-y Komisji najprawdopodobniej będą znacznie krótsze niż projekt naukowy.
In industrialised countries there is considerably less likelihood of this happening.
W krajach uprzemysłowionych to ryzyko jest znacznie mniejsze.
A series of compromise amendments has improved the initial report considerably.
Przyjęcie szeregu kompromisowych poprawek znacznie poprawiło jakość pierwotnego sprawozdania.
volume_up
znacząco {przysł.}
Tacrolimus is also considerably metabolised in the intestinal wall.
Takrolimus jest również znacząco metabolizowany w ścianie jelita.
In 2010, the beekeeping sector suffered massive losses and bee stocks declined considerably.
W 2010 roku sektor pszczelarstwa poniósł ogromne straty, a liczba pszczół znacząco się zmniejszyła.
The European Consumer Centre and the Europa Diary can also help consumers considerably.
Znacząco mogą również pomóc Europejskie Centrum Konsumenta oraz Kalendarz Europejski.

Synonimy (angielski) dla "considerably":

considerably

Przykłady użycia - "considerably" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSix weeks after vaccination these local reactions are considerably decreased.
W 6 tygodni po szczepieniu te zmiany miejscowe ulegają znacznemu ograniczeniu.
EnglishThis monitoring operation therefore needs to be considerably developed by the Chinese.
Strona chińska musi włożyć wiele pracy w rozwój tego rodzaju operacji monitorowania.
EnglishIn the tropical regions particularly, considerably more methane is emitted.
Zwiększone emisje metanu odnotowano szczególnie w strefie tropikalnej.
EnglishThe capacities of the Member States to take these people vary considerably.
Możliwości przyjmowania tych ludzi przez poszczególne państwa członkowskie są bardzo różne.
EnglishThe scope for real democracy has as a result been limited considerably.
W efekcie przestrzeń prawdziwej demokracji uległa znacznemu ograniczeniu.
EnglishThis kind of practice may considerably reduce support for the report we are discussing.
Tego typu praktyka może w znaczący sposób zmniejszyć poparcie dla omawianego sprawozdania.
EnglishHowever, what I find considerably disturbing is how the European Union actually deals with Iran.
Jednak szczególnie niepokoi mnie to, jak Unia Europejska postępuje wobec Iranu.
EnglishClearly, Internet access in the Member States of the Union varies considerably.
Tutaj rola Parlamentu Europejskiego jest absolutnie podstawowa.
EnglishThe crisis in Ireland has altered the new data in the European banking system considerably.
Kryzys w Irlandii w znacznym stopniu zmienił nowe dane w europejskim systemie bankowym.
EnglishThe widespread fear is that illegal immigration will increase considerably.
Powszechne są obawy przed znacznym wzrostem nielegalnej imigracji.
EnglishRitonavir inhibits CYP3A, thereby increasing the plasma concentrations of darunavir considerably.
Rytonawir hamuje CYP3A, zwiększając przez to istotnie stężenie darunawiru w osoczu.
EnglishMr Kallas, this Commission has improved things considerably.
Panie komisarzu Kallas! Komisja tej kadencji doprowadziła do znaczącej poprawy.
EnglishIt simplifies matters considerably, and we are seeing the effects of that.
Stanowi on znaczne uproszczenie procedury, czego efekty widzimy.
EnglishBoth the European and the Korean economy will benefit considerably.
Zarówno gospodarka europejska, jak i koreańska wyraźnie na tym zyskają.
EnglishEU-Ukraine relations have deepened considerably in the past years.
W ostatnich latach stosunki między UE a Ukrainą stale się zacieśniały.
EnglishIt is certain that Europe will benefit considerably from this instrument.
Jestem pewna, że Europa bardzo zyska dzięki temu instrumentowi.
EnglishWe are all aware that at the moment our airports differ considerably as regards punctuality culture.
Widzimy dziś jak zróżnicowane są, co do punktualności kultury obsługi nasze lotniska.
EnglishThese savings considerably outweighed the additional legal aid costs.
Oszczędności te wyraźnie przewyższyły dodatkowe koszty świadczenia rozszerzonej pomocy prawnej.
EnglishThe economic crisis has made poverty considerably worse.
Kryzys gospodarczy w dużym stopniu przyczynił się do znacznego pogłębienia ubóstwa.
EnglishDonation rates and the availability of organs vary considerably between European countries.
Wskaźniki dawstwa i dostępności narządów w poszczególnych krajach Europy wykazują znaczne różnice.