"consensual" po polsku

EN

"consensual" - polskie tłumaczenie

EN consensual
volume_up
{przymiotnik}

volume_up
zgodny {przym. m.}
We will be looking for consensual answers to these and other questions in the very near future.
W najbliższej przyszłości będziemy próbowali uzyskać zgodne odpowiedzi na te i inne pytania.
All that was needed in plenary, therefore, was to ratify a consensual decision.
Dlatego na posiedzeniu plenarnym nie pozostawało nic innego, jak tylko potwierdzić tę zgodną decyzję.
Finally, I want to thank the rapporteur, Mr Belet, for the very consensual approach that he has adopted on this report.
Wreszcie chciałabym podziękować sprawozdawcy, panu posłowi Beletowi, za stosowanie podczas pracy nad tym sprawozdaniem zgodnego podejścia.
consensual (też: involuntary, unintentional)
volume_up
mimowolny {przym. m.}
consensual
volume_up
konsensualny {przym. m.}
True to form, your Presidency's programme combines quiet ambition and a consensual style, which have the potential to unite our continent.
Jak zwykle program państwa prezydencji łączy spokojne ambicje i konsensualny styl, a tym samym stanowi potencjał do zjednoczenia naszego kontynentu.
consensual (też: automatic, instinctive, knee-jerk)
volume_up
odruchowy {przym. m.}
consensual

Przykłady użycia - "consensual" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe have tabled the same amendments; it is a consensual position across Parliament.
Złożyliśmy te same poprawki; to kompromisowe stanowisko całego Parlamentu.
EnglishOn Goldstone, we are trying to engage to find a consensual resolution.
Co do raportu Goldsone'a, usiłujemy znaleźć rozwiązanie oparte na konsensusie.
EnglishThis has been a broad and consensual task, not a confrontational and one-sided one.
Chodziło o program szeroki i oparty na konsensusie, a nie konfrontacyjny czy jednostronny.
EnglishWe have attempted to find a consensual solution, but this did not work.
Staraliśmy się znaleźć rozwiązanie kompromisowe, ale ten sposób okazał się nieskuteczny.
EnglishThis is a fully consensual issue that will make the lives of a number of Europeans easier.
To sprawa odbywająca się za pełną zgodą obu stron, która ułatwi życie wielu Europejczykom.
EnglishAll that was needed in plenary, therefore, was to ratify a consensual decision.
Dlatego na posiedzeniu plenarnym nie pozostawało nic innego, jak tylko potwierdzić tę zgodną decyzję.
EnglishIt is 'consensual' democracy rather than the 'conflictive' democracy that we have in our countries.
To "demokracja konsensusu”, a nie "demokracja konfliktu”, jaką mamy w naszych krajach.
EnglishWe will be looking for consensual answers to these and other questions in the very near future.
W najbliższej przyszłości będziemy próbowali uzyskać zgodne odpowiedzi na te i inne pytania.
EnglishThe Europe 2020 strategy is consensual, its priorities are clear and its objectives are measurable.
Strategia Europa 2020 jest ugodowa, jej priorytety są wyraźne, a cele możliwe do zmierzenia.
EnglishIt means developing a consensual approach and being prepared to make far-reaching changes.
Oznacza konieczność stworzenia podejścia konsensualnego i gotowość do wprowadzenia daleko idących zmian.
EnglishThe treaty that will be signed tomorrow in Lisbon is neither simplified nor consensual.
Traktat, który zostanie podpisany jutro w Lizbonie, nie jest ani uproszczony, ani nie jest wynikiem konsensusu.
EnglishThe other accused him of surprising her in her sleep following earlier consensual intercourse.
Druga oskarżyła go o zaskoczenie jej podczas snu po wcześniej odbytym stosunku za obopólnym przyzwoleniem.
EnglishThrough a neutral, inclusive and consensual transition process.
Jak mogą oni wyjść z tej sytuacji poprzez neutralny, obejmujący wszystkich i oparty na konsensusie proces?
EnglishThe Prime Minister will hold the least responsibility for this, but the Czech Presidency was not at all consensual.
Pan premier jest za to w najmniejszym stopniu odpowiedzialny, ale prezydencję czeską wcale nie cechowała zgoda.
EnglishIn consensual democracy, the intelligent thing to do is to find solutions to any problems that could arise.
W demokracji konsensusu inteligentną rzeczą, jaką można robić, jest poszukiwanie rozwiązań pojawiających się problemów.
EnglishWe are still prepared to provide political and financial support for this transition process, provided it is consensual.
Nadal jesteśmy gotowi udzielić politycznego i finansowego wsparcia dla procesu przemian, jeśli będzie się opierał na konsensusie.
EnglishWith the application of the principle of degressive proportionality, the reports will achieve a reasonably consensual proposal.
Dzięki zastosowaniu zasady degresywnej proporcjonalności, sprawozdania będą miały status w miarę konsensualnej propozycji.
EnglishMr President, the previous debate was passionate and also fascinating and this one is much more consensual.
Panie Przewodniczący! Poprzednia debata była równie gorąca i fascynująca, natomiast obecna jest w znacznie większym stopniu prowadzona w duchu ugody.
EnglishWe support the European Commission's proposal, as it means that this consensual programme that we have arrived at can be implemented.
Popieramy wniosek Komisji Europejskiej, ponieważ oznacza, że ten kompromisowy program przez nas stworzony może być wdrożony.
EnglishFinally, I want to thank the rapporteur, Mr Belet, for the very consensual approach that he has adopted on this report.
Wreszcie chciałabym podziękować sprawozdawcy, panu posłowi Beletowi, za stosowanie podczas pracy nad tym sprawozdaniem zgodnego podejścia.