"concise" po polsku

EN

"concise" - polskie tłumaczenie

EN concise
volume_up
{przymiotnik}

concise (też: brief, compendious, pithy, snippy)
volume_up
zwięzły {przym. m.}
. ~~~ So the rhythms could be pretty intact too, pretty concise.
Niezbyt duży pogłos więc rytm również nie był zniekształcony całkiem zwięzły.
And therefore it looks beautiful because we already know how to write it in a lovely, concise way.
. ~~~ Ponieważ od razu wiemy jak zapisać to w przyjemny, zwięzły sposób.
The report is comprehensible, concise and to the point.
Sprawozdanie jest kompleksowe, zwięzłe i na temat.
concise (też: summary)
volume_up
sumaryczny {przym. m.}
concise (też: succinct)
volume_up
treściwy {przym. m.} (zwięzły)
. - (DE) Mr President, I believe Mr Swoboda's argument was admittedly brief, but it was concise.
w imieniu grupy PPE-DE. - (DE) Panie przewodniczący! Uważam, że choć argumentacja pana Swobody była zwięzła, to była również treściwa.
concise (też: laconic, terse)
volume_up
lapidarny {przym. m.}

Przykłady użycia - "concise" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English. - Madam President, like Guido Sacconi I can be fairly concise about this.
autor. - Pani przewodnicząca! Podobnie jak poseł Guido Sacconi będę na ten temat mówił krótko.
EnglishSo the Ombudsman needs clear, concise and efficient rules for his important work.
A zatem Rzecznik potrzebuje jasnych, zwięzłych i skutecznych przepisów regulujących jego istotne zadania.
EnglishLadies and gentlemen, we must be clear and concise with one another and with the general public.
Panie i panowie! Musimy stawiać sprawę jasno i logicznie wobec nas samych i wobec społeczeństwa.
EnglishIndicators are a concise way of interpreting a given phenomenon.
Wskaźniki są zwięzłym sposobem interpretowania danego zjawiska.
EnglishThe report is comprehensible, concise and to the point.
Sprawozdanie jest kompleksowe, zwięzłe i na temat.
EnglishI support the series of amendments aimed principally at clarifying the objectives of the proposal and making them more concise.
Popieram serię poprawek dotyczących głównie wyjaśnienia celów wniosku i ich uzwięźlenia.
EnglishThank you very much for your very concise response.
Bardzo dziękuję za tę niezwykle zwięzłą odpowiedź.
English“Peanuts” was bright, concise comic theatre, “The Pillowman” a surrealistic fairy story about cruelty.
Spektakl „Peanuts” był jaskrawym i dosadnym teatrem komicznym, a „Der Kissenmann” surrealistyczną bajką o okrucieństwie.
EnglishHowever, I believe that the principles must be concise and that they must be viewed from the standpoint of the whole communication.
Jednakże uważam, że zasady muszą być zwięzłe i należy na nie patrzeć z całościowej perspektywy.
EnglishThank you, and thank you also for being concise.
Dziękuję. Dziękuję też, że mówił pan zwięźle.
EnglishThe report is clear, concise and to the point.
Sprawozdanie jest jasne, zwięzłe i rzeczowe.
EnglishHe could perhaps be a little more concise.
Być może mógłby wyrażać się nieco zwięźlej.
EnglishIt is very good that the European Union is unanimous, concrete and concise in its condemnation of these horrible events.
To bardzo dobrze, że Unia Europejska działa jednomyślnie, konkretnie i zwięźle, potępiając te straszliwe wydarzenia.
EnglishThe second task will be to draw up a concise document that will explain its essential reasons and advantages to the general public.
Drugim zadaniem jest opracowanie zwięzłego dokumentu, który wyjaśni powody i korzyści tych działań społeczeństwu.
English. - (DE) Mr President, I believe Mr Swoboda's argument was admittedly brief, but it was concise.
w imieniu grupy PPE-DE. - (DE) Panie przewodniczący! Uważam, że choć argumentacja pana Swobody była zwięzła, to była również treściwa.
EnglishThe description attribute within the tag is a good way to provide a concise, human-readable summary of each page’s content.
Atrybut opisu w tagu jest dobrym sposobem na podanie zwięzłego, zrozumiałego dla człowieka podsumowania zawartości poszczególnych stron.
EnglishI can use the gavel for all the Members, but I can only invite the Commission and the Council to be concise, as you have so notably been.
Mogę dyscyplinować wyłącznie posłów, natomiast jeżeli chodzi o Komisję lub Radę, mogę jedynie prosić jej przedstawicieli o zwięzłość wypowiedzi.
EnglishLet me provide you with the Commission's concise assessment of the outcome, and of subsequent actions concerning these three broad action lines.
Pozwolę sobie przedstawić zwięzłą ocenę Komisji dotyczącą wyników i dalszych działań w ramach wspomnianych trzech szerokich obszarów działań.
EnglishThe restrictions caused by the multilingual regime have positive a influence on documents, which are more concise and produced within a given time frame.
Ograniczenia wynikające z reżimu wielojęzyczności mają pozytywny wpływ na dokumenty, które są bardziej zwięzłe i sporządzane w wyznaczonych ramach czasowych.
EnglishThe “Summaries of EU legislation” website presents the main aspects of European Union (EU) legislation in a concise, easy-to-read and unbiased manner.
Strona „Streszczenia prawodawstwa UE” przedstawia w przystępny, obiektywny i spójny sposób najważniejsze zagadnienia prawa obowiązującego w Unii Europejskiej (UE).