"to come on" po polsku

EN

"to come on" - polskie tłumaczenie

EN to come on
volume_up
{czasownik}

You need to come up the Lincoln Canyon.
Należy zbliżyć się do Kanionu Lincolna.
It is a small country, which is home to very brave people who want to come closer to the European Union and to build a democracy.
Jest to mały kraj, w którym żyją bardzo dzielni ludzie, którzy chcą zbliżyć się do Unii Europejskiej i budować demokrację.
The fact is that we have to get things right in this area too and at least come close to the standard achieved in agriculture.
Prawdą jest, że musimy naprawić sytuację także w tej dziedzinie i co najmniej zbliżyć się do standardów osiągniętych w rolnictwie.

Przykłady użycia - "to come on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHow should I, if I come from a third country, provide services in another country?
W jaki sposób, pochodząc z kraju trzeciego, mogę świadczyć usługi w innym kraju?
EnglishI have not come across one good explanation as to why this hassle has to continue.
Nie wpadłem na żadne dobre wyjaśnienie dlaczego ten problem miałby dalej istnieć.
EnglishAll ye beasts of the field, come to devour, [yea], all ye beasts in the forest.
Wszystkie zwierzęta polne przyjdźcie na pożarcie, i wszystkie zwierzęta leśne.
EnglishWhen they come back, they actually dump this oily ballast water into the ocean.
Wracając, pozbywają się tej oleistej wody balastowej spuszczając ją do oceanu.
EnglishI am convinced that over the weeks to come we will achieve a satisfactory result.
Jestem pewny, że w nadchodzących tygodniach osiągniemy zadowalający rezultat.
EnglishSome climbers had come by and looked at him, and he heard them say, "He's dead."
Kilku wspinaczy minęło go i patrzyło i usłyszał, jak mówili: "On nie żyje.".
EnglishThat is why we have come up with a significant simplification of EU legislation.
Z tego właśnie powodu zaproponowaliśmy znaczne uproszczenie prawodawstwa UE.
EnglishOnly now has the time come to give those provisions and resolutions real content.
Dopiero teraz nadchodzi czas, aby te zapisy i postanowienia wypełnić treścią.
EnglishMigrants who come to our countries are a considerable asset to our economies.
Imigranci przybywający do naszych państw wnoszą istotny wkład w nasze gospodarki.
EnglishCome back to Brussels and tell your colleagues what you have seen and heard.
Niech Pani wróci do Brukseli i powie swoim kolegom, co Pani widziała i słyszała.
EnglishI want to say one more thing about this which has not come up in any of the debates.
Pragnę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, o której nie wspomniano w żadnej z debat.
EnglishI believe that the European Parliament has shown that it can come up to the mark.
Uważam, że Parlament Europejski pokazał, że może stanąć na wysokości zadania.
EnglishThinking about what is in this report, a number of messages have come through.
Jeżeli chodzi o treść omawianego sprawozdania, usłyszeliśmy tu kilka przesłań.
EnglishResources come from three areas: the EU, Member States and the private sector.
Środki pochodzą z trzech obszarów: UE, państwa członkowskie i sektor prywatny.
EnglishThose figures all come from the Commission's last report dating from December 2006.
Wszystkie te dane pochodzą z ostatniego sprawozdania Komisji z grudnia 2006 r.
EnglishAn end is come, the end is come; it awaketh against thee; behold, it cometh.
Koniec przychodzi, przychodzi koniec, ocknął się przeciwko tobie, oto przychodzi.
EnglishYou'll need to attract firms, who will come hire the people who move there first.
Musimy przyciągnąć firmy, które zatrudnią ludzi, którzy tu przybędą pierwsi.
EnglishI now come to those priorities, beginning with the first: the stability of Europe.
Przechodzę teraz do tych priorytetów, zaczynając od pierwszego: stabilności Europy.
EnglishNevertheless, the democrats of Hungary do not expect the remedy to come from abroad.
Niemniej węgierscy demokraci nie oczekują, że lekarstwo przyjdzie z za granicy.
EnglishIt is particularly important when we come to recognise regimes elsewhere in the world.
Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy mamy uznawać inne systemy na świecie.