"to come forth" po polsku

EN

"to come forth" - polskie tłumaczenie

EN to come forth
volume_up
{czasownik}

to come forth (też: to appear, to arise, to come up, to crop up)
volume_up
pojawić się {czas. zwr. dk}
to come forth
volume_up
wyjść z {czas. dk}

Przykłady użycia - "to come forth" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishLet my sentence come forth from thy presence; Let thine eyes look upon equity.
Od obliczności twojej sąd mój niech wynijdzie; oczy twoje niech patrzą na uprzejmość.
EnglishAnd Benaiah came to the Tent of Jehovah, and said unto him, Thus saith the king, Come forth.
A przyszedłszy Banajas do namiotu Pańskiego, rzekł do niego: Tak mówi król: Wynijdź.
EnglishWhen he is judged, let him come forth guilty; And let his prayer be turned into sin.
Gdy przed sądem stanie, niech wynijdzie potępionym, a modlitwa jego niech się w grzech obróci.
EnglishBut the things which proceed out of the mouth come forth out of the heart; and they defile the man.
Ale co z ust pochodzi, z serca wychodzi, a toć pokala człowieka.
EnglishFor he said unto him, Come forth, thou unclean spirit, out of the man.
(Albowiem mu mówił: Wynijdź, duchu nieczysty
EnglishSo shall it be in the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the righteous,
Takci będzie przy dokonaniu świata; wynijdą Aniołowie, i wyłączą złe z pośrodku sprawiedliwych,
EnglishThou hast put mine acquaintance far from me; Thou hast made me an abomination unto them: I am shut up, and I cannot come forth.
Doległa mię zapalczywość twoja, a wszystkiemi nawałnościami twemi przytłoczyłeś mię.
EnglishFrom him shall come forth the corner-stone, from him the nail, from him the battle bow, from him every ruler together.
Od niego węgiel, od niego gwóźdź, od niego łuk wojenny, od niego także wynijdzie wszelki poborca;
EnglishOr, God forbid, outright assault at the hands of teachers... and who are too scared or ashamed to come forth.
Albo, Boże przebacz, bezprawnemu gwłatowi z rąk nauczycieli... i które się boją lub wstydzą by sie postawić.
EnglishAnd he instructed me, and talked with me, and said, O Daniel, I am now come forth to give thee wisdom and understanding.
A usługując mi do zrozumienia mówił ze mną i rzekł: Danijelu
Englishthen thy elders and thy judges shall come forth, and they shall measure unto the cities which are round about him that is slain:
Tedy wynijdą starsi twoi, i sędziowie twoi, i rozmierzą ziemię aż do miast, które są w około onego zabitego.
EnglishIt's starting to come forth a little bit, you know.
EnglishFor out of the heart come forth evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, railings:
Albowiem z serca wychodzą złe myśli, mężobójstwa, cudzołóstwa, wszeteczeństwa, złodziejstwa, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.
Englishand shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the resurrection of judgment.
I pójdą ci, którzy dobrze czynili, na powstanie żywota; ale ci, którzy źle czynili, na powstanie sądu.
EnglishAnd the nation to which they shall be in bondage will I judge, said God: and after that shall they come forth, and serve me in this place.
Ale ten naród, któremu służyć będą, ja będę sądził, rzekł Bóg; a potem wynijdą i służyć mi będą na tem miejscu.
EnglishIt is good that thou shouldest take hold of this; yea, also from that withdraw not thy hand: for he that feareth God shall come forth from them all.
Dobra jest, abyś się owego trzymał, a tego się nie puszczał; kto się boi Boga, uchodzi tego wszystkiego.
Englishnevertheless thou shalt not build the house; but thy son that shall come forth out of thy loins, he shall build the house for my name.
Wszakże ty nie będziesz budował tego domu; ale syn twój, który wynijdzie z biódr twych, ten zbuduje dom imieniowi memu.
Englishnevertheless thou shalt not build the house; but thy son that shall come forth out of thy loins, he shall build the house for my name.
Wszakże ty nie będziesz budował tego domu; ale syn twój, który wynijdzie z biódr twoich, ten zbuduje dom imieniowi memu.
EnglishAnd, behold, the word of Jehovah came unto him, saying, This man shall not be thine heir; But he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir.
I widział Bóg światłość, że była dobra; i uczynił Bóg rozdział między światłością i między ciemnością.
EnglishAnd the jailor reported the words to Paul, [saying], The magistrates have sent to let you go: now therefore come forth, and go in peace.
I oznajmił stróż więzienia te słowa Pawłowi, iż hetmani posłali, abyście byli wypuszczeni: teraz tedy wyszedłszy, idźcie w pokoju.